Zrealizované projekty

Projekt Rodičovstvo s dôverou

Účelom grantu od ECP je podporiť potrebný monitoring a zber údajov, ktoré zaistia dlhodobejšiu udržateľnosť a rozšírenie programu po celom Slovensku obecnými a regionálnymi autoritami a vládou, s využitím strategických fondov z Európskej Únie a podporou partnerov so skúsenosťami v národných advokačných aktivitách s využitím finančných prostriedkov pre Rómov.

 

Aktivity:

 • Dokumentácia a posudzovanie efektívnosti implementácie projektov „Rodičovstvo s dôverou“
 • Dokumentácia procesu bude zahŕňať vytvorenie 4 výstupov: prípadová štúdia, webové súhrny/príbehy učenia sa, vzdelávací film a záverečná správa
 • Posilnenie existujúcich partnerstiev so slovenskými rómskymi komunitami
 • Posilnenie existujúcich partnerstiev s miestnymi samosprávami
 • Tréning rómskych rodičov, rómskych terénnych zdravotných asistentov, rómskych komunitných pracovníkov
 • Príprava „terénnej príručky“ pre zdravotných odborníkov
 • Pokračovanie podpory rómskych otcov prostredníctvom doplňujúceho workshopu posudzujúceho zlepšenie ich sebadôvery a kompetencií v každodennom rodičovstve, prehlbovanie vedomostí týkajúcich sa vývinu v ranom detstve
 • Pokračovanie podpory rómskych matiek (obzvlášť mladých matiek) prostredníctvom doplňujúceho workshopu pre rómske matky, s cieľom vytvorenia tréningového videa pre použitie ďalšími rómskymi matkami.

 

ERASMUS+ projekt: Podpora sociálnych a emocionálnych kompetencií detí v predškolskom veku zo znevýhodneného a kultúrne odlišného prostredia

Tento partnerský projekt sa zameriava na vytvorenie a distribúciu metodológie/curricula výchovy a vzdelávania detí v ranom veku, obsahujúcu inkluzívne aktivity pre deti a rodičov zo znevýhodneného prostredia.

 

Viac informácií na: Erasmus+ project: Supporting Social and Emotional Competences of Pre-school Children from Disadvantaged or Culturally Different Environments

Podpora sociálnych a emocionálnych kompetencií predškolských detí zo znevýhodnených alebo kultúrne odlišných prostredí

Partnerský projekt je zameraný na rozvoj a propagáciu metodológie / učebných plánov vo Vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) poskytujúcich všeobecné aktivity pre deti a rodičov zo znevýhodnených prostredí.

Aktivity:

 • Počas prvého štádia budú skúmané údaje VSRD stratégií na národnej a lokálnej úrovni v partnerských krajinách. Údaje týkajúce sa námetov (najlepšie praktiky všeobecných aktivít) budú zozbierané jednotlivými partnermi. Výskum sa zameria na národnú agendu predškolského vzdelávania a starostlivosti, deti zapísané do formálnych predškolských vzdelávacích inštitúcií, počet, akademické zázemie a skúsenosti učiteľov a ďalšieho personálu. Prieskum sa zameria na hlavné ťažkosti a prekážky, ktorým čelí personál VSRD
 • Na základe výsledkov predchádzajúcej fázy, s použitím dát z prieskumu a zozbieraných najlepších praktík bude vytvorená metodológia všeobecných aktivít VSRD pre predškolákov (vo veku 3 až 6 rokov). Metodológia bude založená na aktivitách, ktoré vyhovujú individuálnym potrebám detí, rodičov a učiteľov.
 • Tréningový kurz bude vyvinutý vo vzťahu k všeobecným aktivitám novej metodológie.
 • Tréningový kurz bude pilotovaný v partnerských krajinách
 • Aktivity a programy budú následne po pilotnom tréningovom kurze implementované do predškolských inštitúcií.

Inštitucionálna podpora 2014-2015

Ciele podpory:

 • Mzdy a odmeny personálu
 • Pokrytie režijných nákladov organizácie
 • Medzinárodná spolupráca v rámci International Step by Step Association.

Administratívny kontrakt – Rada Európy

Ciele podpory:

 • Administratívne zabezpečenie realizácie iniciatívy Rady Európy – ROMED2/ROMACT v obciach Jarovnice, Chminianske Jakubovany, Čičava, Michalovce, Košice, Žiar nad Hronom
 • Organizačné a finančné zabezpečenie tvorby a činnosti komunitných akčných skupín v participujúcich obciach
 • Tvorba komunitných akčných plánov pre participujúce obce
 • Realizácia tréningov so zameraním na komunikačné zručnosti, líderstvo, samosprávu, tvorbu a manažment projektov EÚ.

ROMED2/ROMACT tréning

Ciele tréningu:

 • Priblíženie iniciatívy ROMED2/ROMACT zástupcom samospráv, mimovládnych organizácií a zástupcom rómskych komunít
 • Vyškolenie facilitátorov a mediátorov pre prácu v komunitách
 • Definícia  problémov v rómskych komunitách a výber priorít pre zlepšenie situácie v mestách a obciach zapojených do iniciatívy.

Inštitucionálna podpora Škola dokorán – Wide Open School n. o.

Ciele:

 • Registrácia novej organizácie
 • Výber nového vedenia organizácie
 • Prevod majetku „Komunitno-integračného centra“ v Žiari nad Hronom na novú organizáciu
 • Zabezpečenie prechodu intelektuálneho dedičstva (know-how) z Nadácie Škola dokorán Žiar nad Hronom na novú organizáciu
 • Budovanie značky novej organizácie, marketingové aktivity
 • Etablovanie novej organizácie v medzinárodných inštitúciách
 • Diverzifikácia financovania organizácie.

Donor: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava

 

Zlepšenie participácie na celoživotnom vzdelávaní programu Gruntvig – SAAIC 

Ciele:

Partnerstvo sa zameriava na zvýšenie účasti na celoživotnom vzdelávaní a tiež na výmene informácií a praktických skúseností v tom, ako rozvíjať efektívne systémy, ktoré sa budú týkať všetkých dospelých a budú zahŕňať všetky relevantné osoby. Partnerstvo bude vytvorené na efektívnosti stratégií za účelom dosiahnutia uvedomenia a motivácie zúčastniť sa celoživotného vzdelávania. Prioritnou cieľovou skupinou tohto výučbového partnerstva sú znevýhodnené, bezbranné a marginalizované skupiny na hranici sociálneho vylúčenia.

Donor: SAAIC – Program Gruntvig

  

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 – Kde sa v súčasnosti nachádzame?

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je monitorovať a zhodnotiť aktuálny stav v napĺňaní cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.

Čiastkové ciele:

 • Zhodnotiť aktuálny stav plnenia cieľov v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania, finančného začlenenia, nediskriminácie a prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie
 • Navrhnúť možné modifikácie akčných plánov za účelom zefektívnenia a zlepšenia opatrení v prospech rómskej komunity.

Donor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

Podpora rómskych študentov stredných škôl prostredníctvom tútoringu a mentoringu

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť rómskym štipendistom a ostatným študentom stredných škôl podporu a poradenstvo prostredníctvom tútoringu a mentoringu od vyškolených poradcov.

Čiastkové ciele projektu:

 • Zlepšenie školskej úspešnosti rómskych študentov stredných škôl – dosahovanie čo najlepších študijných výsledkov
 • Zabezpečiť výpomoc rómskym študentom stredných škôl pri prekonávaní problémov s učením
 • Pomáhať pri sociálnej integrácii rómskych študentov stredných škôl v prostredí školy
 • Sprostredkovávať spoluprácu školy a rodiny študenta
 • Zabrániť predčasnému ukončeniu štúdia
 • Spolupracovať pri výbere vhodnej vysokej školy po úspešnom ukončení štúdia na strednej škole.

Donor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

Parenting with Confidence – Redesign Workshop in Bratislava 

Zameranie workshopu:

 • Early Childhood Program – základné princípy programu
 • Vzdelávacie programy pre rodičov a deti do 3 rokov
 • Význam rómskej rodiny
 • Prezentácia Key-study Slovakia
 • Vzdelávanie v modernom svete
 • Advokácia
 • Komunitné témy a zásady
 • Zdravie, hygiena, bezpečnosť
 • Úprava príručky Parenting with Confidence. 

Donor: Open Society Foundation London

 

Hrana zákona alebo ostrie jeho dôsledkov – Agor pal o hakaj vaj prindžar leskero bilačhipen

 • Ciele:
   • Eliminovať sociálne patologické javy v rizikových skupinách mladých ľudí, pochádzajúcich zo segregovaných a separovaných rómskych komunít;
   • Vytvoriť partnerstvá na komunitnej úrovni z predstaviteľov relevantných inštitúcií na úseku prevencie kriminality a zástupcov rómskych mienkotvorcov;
   • Priblížiť problematiku kriminality osobám z ohrozených skupín obyvateľstva;
   • Prezentovať pozitívne vzory a ideály;
   • Masívne pôsobiť na verejnú mienku prostredníctvom informačnej kampane, zameranej na prevenciu kriminality v lokalitách.
 • Donor: Ministerstvo vnútra SR – Program Prevencia kriminality

 

Podpora sociálneho a emocionálneho vývinu detí predškolského veku

 • Cieľ: Zorganizovať workshop a tréning, ktoré sa zamerajú na prenos zručností získaných z implementácie novej metodiky, rovnako ako aj dlhodobých skúseností pri podpore sociálneho a emocionálneho vývoja detí predškolského veku.
 • Donor: Medzinárodný vyšehradský fond
 • Partneri: Społezcna Akademia Nauk (Poľsko), Centrum pro veřejnou politiku (Česko), EC-PEC Alapítvány (Maďarsko)