Zrealizované projekty

Výber z najvýznamnejších projektov:

AFLATOT – základ pre sociálnu inklúziu

Projekt bol zameraný najmä na rozvoj sociálnych a občianskych kompetencií detí predškolského veku prostredníctvom implementácie programu Aflatot v zúčastnených krajinách. Učebné osnovy sociálneho a finančného vzdelávania v tomto programe sú postavené na princípe prepojenosti osobného, sociálneho a ekonomického života človeka a presvedčení, že by sa mali vyučovať holistickým spôsobom, čo deťom umožní dosiahnuť ich ciele.

Hlavným cieľom projektu bola podpora partnerskej iniciatívy zameranej na podporu inovácií vo vzdelávaní detí v ranom veku, ich rodičov a učiteľov z materských škôl a na výmenu skúseností medzi zúčastnenými partnermi. Všeobecným cieľom projektu bolo umožniť deťom a ich rodičom stať sa prostredníctvom rozvoja občianskych a sociálnych kompetencií aktérmi vlastnej zmeny a zmeny vo svojej komunite.

Špecifickým cieľom bolo rozšíriť učebné osnovy pre cieľové skupiny o metódy Aflatot. Dosiahnutie tohto cieľa umožnilo zúčastneným krajinám zlepšiť predškolské vzdelávanie aj na systematickej úrovni, rozšíriť do nich tento program a systematicky pracovať na kompetenciách vo vybraných cieľových skupinách. Projekt zvýšil aj kompetencie učiteľov pracujúcich s cieľovou skupinou. Do priamej práce s deťmi v ranom veku sme zapojili rodičov, pretože rodičia zohrávajú v živote detí hlavnú rolu a môžu významne ovplyvniť ich postoje a pozitívny prístup k svetu.


Kit@  – Vzdelávanie v mediálnych kompetenciách pre odborníkov v centrách dennej starostlivosti a porovnateľných inštitúciách vo vidieckych oblastiach Európy

Cieľom projektu bolo vytvoriť inovatívne riešenia na rozvoj mediálno- pedagogických kompetencií s využitím IKT a umožniť nadobudnúť digitálne zručnosti odborníkom v centrách dennej starostlivosti a porovnateľných inštitúciách, najmä vo vidieckych regiónoch Európy.

Výučba poznatkov zameraná na aplikáciu inovatívnych metód a pedagogických metód pri vzdelávaní detí s využitím digitálnych médií. Medzinárodná spolupráca vniesla so projektu význemnú synergiu. Preniesli sme z jednotlivých partnerských krajín rôzne úrovne, prístupy a riešenia. Bolo to možné najmä vďaka skutočnosti, že IT platformy sú v jednotlivých krajinách v podstate rovnaké, čo viedlo vytvoreniu nadnárodných udržateľných inovácií.

Vidiecke oblasti sú vo vzdelávaní znevýhodnené najmä v sektore IKT, pretože v nich často chýba materiálne vybavenie a špecialisti. IKT sú dôležité v spôsobe a kvalite života vo vidieckych oblastiach; oddelenosť regiónov a vylúčenie niektorých sociálnych skupín je hrozivé. Všetky vidiecke regióny v Európe čelia podobným problémom.


Dobrý štart pre všetkých: Rozvoj metód inkluzívneho vzdelávania pre deti predškolského veku zo sociálne znevýhodneného alebo kultúrne odlišného prostredia

Tento projekt sa podrobne venoval možnostiam spolupráce medzi zariadeniami neformálneho vzdelávania a predškolskými zariadeniami so zámerom podporiť inklúziu detí zo sociálne znevýhodneného alebo kultúrne odlišného prostredia. Medzi neformálne vzdelávacie zariadenia patria nadácie, mimovládne organizácie, centrá starostlivosti o deti a detské centrá. V priebehu predchádzajúceho projektu sme zistili slabú mieru spolupráce medzi predškolskými zariadeniami a neformálnymi pedagógmi, najmä pokiaľ ide o pomoc pri oslovovaní rodičov a detí a pri prekonávaní kultúrnych, sociálnych a emocionálnych bariér pri vstupe do formálneho vzdelávacieho prostredia a úspešného zaradenia sa doň.

Cieľom projektu GSA bolo vypracovať inovatívne odporúčania založené na osvedčených postupoch v partnerských krajinách týkajúce sa spôsobu práce s rodinami a deťmi zo socioekonomicky znevýhodneného alebo kultúrne odlišného prostredia, ako sú rodiny migrantov a rómske rodiny, s cieľom pripraviť ich na vstup do formálneho vzdelávania a udržanie sa v ňom. Preto bol projekt zameraný na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky prostredníctvom nadväzovania včasnej spolupráce so sociálne a ekonomicky znevýhodnenými deťmi. Partnerské organizácie určili hlavné činnosti, metódy, programy a stratégie, ktoré sa v súčasnosti využívajú na podporu ohrozených detí v predškolskom veku a ich rodín. Identifikácia a výmena osvedčených postupov poskytla organizáciám a odborníkom nové metodiky a rozsiahlejší súbor nástrojov na riešenie problémov týkajúcich sa sociálne znevýhodnených detí. Posilnená spolupráca a koordinácia medzi zúčastnenými stranami, ako sú rodiny, predškolské zariadenia a neformálni pedagógovia, je prvoradá pre dosiahnutie kvalitnejšieho VSRD a na identifikáciu prípadov zraniteľných detí a ich včasnú podporu.

Medzi hlavné aktivity projektu patrilo vypracovanie správy o národných politikách inkluzívneho VSRD v partnerských krajinách, popis inkluzívnych stratégií, metód a postupov uplatňovaných v neformálnych predškolských zariadeniach v partnerských krajinách, príprava vzdelávacieho programu, organizácia troch spoločných školení zamestnancov a vývoj Príručky osvedčených postupov pre inkluzívne VSRD vychádzajúcej aj z hodnotení zozbieraných počas pilotnej fázy v neformálnych podmienkach.


Sociálne a finančné vzdelávanie pre angažovanosť, podnikanie a zamestnanie

Hlavným cieľom projektu bola podpora partnerskej iniciatívy zameranej na podporu inovácií vo vzdelávaní detí, ich rodičov a učiteľov a na výmenu skúseností medzi zúčastnenými partnermi.

Všeobecným cieľom projektu bolo umožniť deťom a ich rodičom prostredníctvom rozvoja občianskych a sociálnych kompetencií stať sa aktérmi zmeny pre seba a svoje komunity. Špecifickým cieľom bolo vyvinúť program sociálneho a finančného vzdelávania pre cieľové skupiny, otestovať ho a pripraviť jeho implementáciu v širšom meradle, rozvíjať kompetencie detí v školskom veku, najmä sociálne a podnikateľské.

Dosiahnuté výsledky:

 • Zvýšené kompetencie zapojených učiteľov v práci s deťmi zo základných škôl vo veku od 6 do 15 rokov, najmä z marginalizovaných etnických menšín a komunít;
 • Rodičia sa zapojili do priamej práce s cieľovými skupinami v školských zariadeniach a doma;
 • Deti a rodičia boli zmocnení stať sa aktérmi zmeny prostredníctvom aktívneho sociálneho a finančného podnikania a zvýšenej zamestnateľnosti;
 • Vytvorili sme sieť škôl využívajúcu integrovaný program sociálneho a finančného vzdelávania na medzinárodnej úrovni.

Vzdelané a sebaisté rómske deti – základ rozvoja komunity

Celkovým cieľom tohto projektu bolo pripraviť a odpilotovať komplexný, inovatívny a dobre fungujúci model vzdelávania detí vo veku od 0 do 8 rokov a zdieľať pozitívne skúsenosti a úspechy v širšej verejnosti a v samosprávach.

Na dosiahnutie tohto celkového cieľa boli realizované nasledujúce činnosti:

 • Vytvorenie funkčného modelu spolupráce medzi zainteresovanými stranami v zapojených obciach;
 • Rómski rodičia ako kompetentní prví pedagógovia;
 • Aktivity pre deti predškolského veku a ich učiteľov;
 • Aktivity pre deti v základných školách a ich učiteľov – celodenný vzdelávací systém.

Hlavné výsledky – intelektuálne výstupy:

 • Príručka pre spoluprácu medzi zainteresovanými stranami;
 • Komunitné akčné plány;
 • Vzdelávacia príručka – Rómski rodičia ako kompetentní prví učitelia;
 • Vzdelávacia príručka – Komunitné vzdelávanie;
 • Pracovný zošit pre celodenný vzdelávací systém;
 • Politické odporúčania pre miestne, regionálne a národné zainteresované strany.

Hračkou k inklúzii

Celkovým cieľom bolo bojovať proti segregácii malých rómskych detí a ich rodín a zvýšiť sociálnu súdržnosť prostredníctvom komunitných služieb inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD). Cieľom projektu bolo tiež zdieľať dobrú prax v prechode rómskych detí do školy. Hlavnou činnosťou bolo založenie požičovní hračiek, ktoré predstavujú úspešný prístup k prekonávaniu segragácie, umožňujú prístup ku kvalitným neformálnym službám VSRD, ktoré pomáhajú s prechodom do formálneho vzdelávania a budujú kapacity rodičov. Projekt ponúkol medzigeneračné aktivity pre rôzne vekové skupiny vrátane malých detí a starších dospelých, spoločné učenie a učenie sa navzájom.


RECI Štúdia

Cieľom štúdie bolo poskytnúť podrobný prehľad politík a rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o deti v ranom veku a predškolského vzdelávania, identifikovať bariéry a príležitosti na zlepšenie prístupu rómskych detí k primeranému a kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve, ako aj zabezpečiť, aby informácie a údaje o vylúčení rómskych detí zo starostlivosti v ranom detstve a predškolského vzdelávania boli k dispozícii osobám s rozhodovacími právomocami a ďalším kľúčovým zainteresovaným stranám, aby mohli pripraviť odporúčania pre komplexný systém starostlivosti o deti a poskytovať informácie a argumenty v prospech vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.


KHETAUN (SPOLU): S kľúčovými krokmi k začleneniu rómskych detí do kvalitných programov raného detstva

Cieľom nášho projektu bolo vyvinúť komplexný model, ktorý by zahŕňal prácu s deťmi, rodičmi i miestnou komunitou a pomáhal zvyšovať povedomie pedagógov o ich implicitných teóriách, ktoré sú často prekážkou úspešnej implementácie inovácií.

Cieľovými skupinami v tomto projekte boli administrátori a odborníci v predškolských zariadeniach (učitelia v predprimárnom vzdelávaní, poradcovia atď.), rómski rodičia a deti, zástupcovia rómskej komunity, zástupcovia miestnych organizácií a ďalší členovia miestnej komunity.

Činnosti pozostávali z implementácie štyroch rôznych kurzov, ktoré sa zaoberali štyrmi kľúčovými piliermi potrebnými pre úspešnú integráciu rómskych detí v predškolských zariadeniach a rozvojom jazykových, kultúrnych a vývojovo vhodných viacjazyčných materiálov pre deti.


ROMED2 – ROMACT Iniciatíva Rady Európy

Bol podpísaný administratívny kontrakt na realizáciu aktivít zameraných na  medzikultúrnu mediáciu, vytvorenie komunitných akčných skupín, realizáciu 16 národných a regionálnych školení v oblastiach ako sú prístup k fondom EÚ, projektový manažment, medzikultúrne politiky a prax, správa vecí verejných v multikultúrnom prostredí a pod.

Veľmi dôležitou súčasťou tejto iniciatívy bolo definovanie potrieb v komunitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, tvorba komunitných akčných plánov v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a ľudských práv, komunitná organizácia a budovanie kapacít miestnych samospráv.


Rodičovstvo s dôverou

Zámerom projektu bolo podporiť potrebné hodnotenie a zber dôkazov, ktoré by zabezpečili dlhodobú udržateľnosť a rozšírenie programu na území celého Slovenska prostredníctvom miestnych samospráv, regionálnych orgánov a štátnej správy, s využitím strategických prostriedkov z Európskej Únie a podporou partnerov so skúsenosťami v národných advokačných aktivitách a získavaním finančných prostriedkov pre Rómov.

Aktivity:

 • Stavať na existujúcich partnerstvách s miestnymi samosprávami;
 • Poskytovať vzdelávanie a mentoring pre účastníkov – pedagógov, odborníkov na rané detstvo, rodičov, terénnych zdravotníckych asistentov, pracovníkov s rodinami, komunitných pracovníkov ako pomocných a sprievodných pracovníkov pre pokračujúci program v obciach v rámci metodiky RODIČOVSTVO S DÔVEROU;
 • Vypracovať „terénnu príručku“ pre zdravotníckych pracovníkov;
 • Pokračovať v poskytovaní podpory matkám a otcom prostredníctvom následného workshopu hodnotiaceho zlepšenie ich dôvery a kompetencií v každodennom rodičovstve, prehĺbenia ich vedomostí týkajúcich sa vývoja v ranom detstve a využitia alternatívnych stratégií pre efektívne rodičovstvo.

Podpora sociálnych a emocionálnych kompetencií detí predškolského veku zo znevýhodneného alebo kultúrne odlišného prostredia

Partnerský projekt bol zameraný na vytvorenie a šírenie metodík / učebných plánov VSRD poskytujúcich inkluzívne aktivity pre deti a rodičov zo znevýhodneného prostredia.

Aktivity:

 • Počas prvej fázy sa skúmali údaje o stratégiách VSRD na národnej a lokálnej úrovni v partnerských krajinách. Každý z partnerov zozbieral údaje o téme (dobrá prax v rámci inkluzívnych aktivít). Výskum sa zameral na národnú agendu predškolského vzdelávania a starostlivosti, deti zaradené do formálnych predškolských vzdelávacích inštitúcií, počet, akademické vzdelanie a skúsenosti učiteľov a ďalších zamestnancov predškolských zariadení. Prieskum sa zameral na hlavné ťažkosti a bariéry, ktorým čelia pracovníci vo VSRD;
 • Na základe výsledkov predchádzajúcej fázy bola s využitím údajov z prieskumu a zhromaždených príkladov dobrej praxe vyvinutá metodika inkluzívnych aktivít VSRD pre deti predškolského veku (od 3 do 6 rokov). Metodika je založená na činnostiach zameraných na uspokojenie individuálnych potrieb detí, rodičov a učiteľov;
 • Pripravili sme vzdelávanie o inkluzívnych aktivitách v rámci novej metodiky;
 • Vzdelávanie sa odpilotovalo v partnerských krajinách a vybrané aktivity a programy boli implementované v predškolských zariadeniach.