ACT4ROM

ACT4ROM

Akcia zameraná na zapojenie, podnikanie, zamestnanosť a posilnenie postavenia rómov


O projekte

Celkovým cieľom je predstaviť a rozšíriť inovatívny model vzdelávania založený na výmenách medzi programovými (Slovensko a Srbsko) a partnerskými krajinami (Bosna a Hercegovina a Albánsko), vzdelávacej mobilite a spolupráci medzi mládežníckymi organizáciami a poskytovateľmi neformálneho vzdelávania. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom pilotnej prípravy novej sady nástrojov na mediálnu gramotnosť a kritické myslenie, pilotnej práce a rozšírenia balíka nástrojov na sociálne a finančné vzdelávanie tínedžerov a prostredníctvom zdieľania skúseností s mobilizáciou a posilňovaním postavenia mládeže v rámci peer-to-peer/rovesníckeho vzdelávania, čím sa posilní neformálne vzdelávanie v najviac znevýhodnených komunitách v zapojených krajinách. Akcia je založená na neformálnom vzdelávaní poskytovanom mládežníckymi organizáciami, ktoré mladým ľuďom ponúka vzdelávací obsah podporujúci ich aktívnu participáciu a rovnosť príležitostí na trhu práce aj v spoločnosti. Najdôležitejšou charakteristikou tohto programu je synergia sociálnych a podnikateľských kompetencií s využitím inovatívnych a aktívnych pedagogických prostriedkov vrátane otvorených a digitálnych nástrojov vzdelávania.

Špecifické ciele sú:

  • Navrhnúť relevantné, inovatívne a flexibilné modely vzdelávania zamerané na získanie/zlepšenie zručností zamestnateľnosti mladých ľudí
  • Zvýšiť kapacity mládežníckych organizácií a poskytnúť im nástroje potrebné na dodanie novej formy odbornej prípravy založenej na neformálnych flexibilných metódach vzdelávania, vzdelávacej mobilite a virtuálnej spolupráci
  • Zaviesť, otestovať a implementovať nové praktické tréningové programy založené na vzdelávacej mobilite, zamerané na zlepšenie úrovne kompetencií účastníkov a podporu ich aktívnej spoločenskej participácie
  • Posilniť vplyv mládežníckych organizácií pri presadzovaní validácie a uznávania kompetencií získaných v neformálnom vzdelávaní

Tieto ciele sa dosiahnu kombináciou budovania kapacít, vzdelávacej mobility a advokačnej činnosti, stimulovaním vytvárania sietí a výmeny medzi hlavnými cieľovými skupinami: mládežníckymi organizáciami, poskytovateľmi vzdelávania a miestnymi/národnými tvorcami politík.

sk_SKSK