Dobrý štart pre všetkých

Dobrý štart pre všetkých

Rozvoj metód inkluzívneho vzdelávania pre deti predškolského veku zo sociálne znevýhodneného alebo kultúrne odlišného prostredia


O projekte

Tento projekt sa podrobne venoval možnostiam spolupráce medzi zariadeniami neformálneho vzdelávania a predškolskými zariadeniami so zámerom podporiť inklúziu detí zo sociálne znevýhodneného alebo kultúrne odlišného prostredia. Medzi neformálne vzdelávacie zariadenia patria nadácie, mimovládne organizácie, centrá starostlivosti o deti a detské centrá. V priebehu predchádzajúceho projektu sme zistili slabú mieru spolupráce medzi predškolskými zariadeniami a neformálnymi pedagógmi, najmä pokiaľ ide o pomoc pri oslovovaní rodičov a detí a pri prekonávaní kultúrnych, sociálnych a emocionálnych bariér pri vstupe do formálneho vzdelávacieho prostredia a úspešného zaradenia sa doň.

Cieľom projektu GSA bolo vypracovať inovatívne odporúčania založené na osvedčených postupoch v partnerských krajinách týkajúce sa spôsobu práce s rodinami a deťmi zo socioekonomicky znevýhodneného alebo kultúrne odlišného prostredia, ako sú rodiny migrantov a rómske rodiny, s cieľom pripraviť ich na vstup do formálneho vzdelávania a udržanie sa v ňom. Preto bol projekt zameraný na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky prostredníctvom nadväzovania včasnej spolupráce so sociálne a ekonomicky znevýhodnenými deťmi. Partnerské organizácie určili hlavné činnosti, metódy, programy a stratégie, ktoré sa v súčasnosti využívajú na podporu ohrozených detí v predškolskom veku a ich rodín. Identifikácia a výmena osvedčených postupov poskytla organizáciám a odborníkom nové metodiky a rozsiahlejší súbor nástrojov na riešenie problémov týkajúcich sa sociálne znevýhodnených detí. Posilnená spolupráca a koordinácia medzi zúčastnenými stranami, ako sú rodiny, predškolské zariadenia a neformálni pedagógovia, je prvoradá pre dosiahnutie kvalitnejšieho VSRD a na identifikáciu prípadov zraniteľných detí a ich včasnú podporu.

Medzi hlavné aktivity projektu patrilo vypracovanie správy o národných politikách inkluzívneho VSRD v partnerských krajinách, popis inkluzívnych stratégií, metód a postupov uplatňovaných v neformálnych predškolských zariadeniach v partnerských krajinách, príprava vzdelávacieho programu, organizácia troch spoločných školení zamestnancov a vývoj Príručky osvedčených postupov pre inkluzívne VSRD vychádzajúcej aj z hodnotení zozbieraných počas pilotnej fázy v neformálnych podmienkach.

sk_SKSK