Hračkou k inklúzii (1)

Hračkou k inklúzii

Spoločné hračky, hrou k starostlivosti


O projekte

Všeobecným cieľom projektu je zapojiť „ťažko dosiahnuteľné“ malé deti z rodín migrantov a etnických menšín do kvalitných inkluzívnych iniciatív neformálneho komunitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD), s cieľom uľahčiť im plynulý prechod do základného vzdelávania a z dlhodobého hľadiska zlepšiť ich vzdelávacie skúsenosti a výkon.

Špecifickým cieľom tohto projektu je rozšíriť a začleniť prístup TOY for Inclusion do politík v boji proti segregácii a zlepšiť prístup „ťažšie dosiahnuteľných“ malých detí z prostredia migrantov a etnických menšín ku kvalitnému a inkluzívnemu VSRD.

Rodiny, ktoré prichádzajú do Požičovní hračiek – Play Hubs, centier neformálneho VSRD, riadených miestnymi akčnými tímami, nielenže trávia čas so svojimi deťmi, ale stretávajú sa tam aj s novými rodinami z rôznych prostredí. Nové vzťahy a väzby, ktoré nadviažu v požičovniach hračiek sa rozširujú aj do ďalších sfér. Úspech fungujúcich požičovní hračiek Play hubs v niektorých krajinách priťahuje záujem sponzorov zo súkromného sektora a podporu miestnych orgánov.

Projekt v širšom meradle rozvíja osvedčené postupy TOY for Inclusion a zapojí deti migrantov a marginalizované deti vo všeobecnosti, nielen rómske deti. Bude sa implementovať aj v ďalších komunitách v 7 krajinách, v ktorých už požičovne hračiek – TOY for Inclusion fungujú, ako aj v jednej novej krajine, kandidátskej krajine na vstup do EÚ, Turecku. Prioritou bude poskytovanie odbornej prípravy a mentoringu odborníkom na oblasť vzdelávania, zdravotnú a sociálnu starostlivosť a komunitný rozvoj, ako aj miestnym orgánom, ktoré im budú pomáhať pri práci s rozmanitosťou a pri podpore inklúzie. Skúsení odborníci a miestni tvorcovia politík v prístupe TOY for Inclusion budú vzorom pre tých, pre ktorých je tento prístup nový.

Projekt sa zameriava na veľmi malé deti vo veku od 0 do 6 rokov, ktoré ešte nie sú vo veku povinnej školskej dochádzky, prípadne navštevujú prvý ročník základnej školy. Navrhuje rozšíriť, nanovo upraviť, preniesť a zvýšiť úroveň už realizovaného pilotovaného prístupu TOY for Inclusion, v rámci ktorého sa vytvorila participatívna komunitná metodika na dizajnovanie a implementáciu neformálnych služieb VSRD zameraných na sociálnu inklúziu v rámci „prístupu progresívneho univerzalizmu“, s osobitnou pozornosťou k začleňovaniu rómskych detí a rodín. Program ‘Toys to Share, Play to care’ rozšíri dosah prístupu TOY for Inclusion, zapojí aj deti migrantov, deti z prostredia menšín a „ťažšie dosiahnuteľné“ deti vo všeobecnosti vytvorením nových neformálnych iniciatív VSRD v 8 krajinách EÚ, ako aj prostredníctvom budovania kapacít miestnych orgánov, aby dokázali zakotviť tento prístup na systémovej a politickej úrovni.

Do projektu sú zapojené organizácie, ktoré už prístup TOY for Inclusion realizujú, aj nové organizácie a krajiny. V rámci tohto projektu bude prvá skupina zabezpečovať kontinuitu, zvyšovanie úrovne a udržateľnosť existujúcich iniciatív VSRD. Každá krajina vypracuje v spoločnom rámci kontextualizované prístupy založené na miestnych potrebách: niektoré krajiny vytvoria nové iniciatívy v oblasti VSRD v jednej novej lokalite; ďalšie investujú do vytvorenia siete miestnych organizácií, ktoré budú realizovať prístupy a aktivity zamerané na sociálnu inklúziu a inkluzívne VSRD. Druhá skupina – noví partneri – absolvujú školenia a získajú od skúsenejších partnerov podporu v oblasti investovania do sociálneho začleňovania a budú zavádzať neformálne iniciatívy VSRD v jednej lokalite vo svojej krajine. Celkovo sa bude realizovať 14 iniciatív VSRD v 7 krajinách EÚ.

sk_SKSK