Členstvo v medzinárodných sieťach

INTERNATIONAL STEP BY STEP ASSOCIATION (ISSA)

Táto členská asociácia je medzinárodnou učiacou sa komunitou (s viac ako 90 členmi), ktorú podporujú poprední odborníci na rané detstvo v Európe a Strednej Ázii. Združuje a podporuje odborníkov a partnerov pri spravodlivom poskytovaní kvalitných služieb v ranom detstve, spochybňuje existujúce znalosti a prax a spoluvytvára nové prístupy a modely. ISSA sa vo svojom pôsobení zasadzuje za kompetentné systémy raného detstva pre všetky deti, najmä pre tie najzraniteľnejšie. Snaží sa zvyšovať povedomie o dôležitosti vývoja v ranom detstve a kvalifikovanej pracovnej sily. ISSA ako popredná sieť odborníkov na rané detstvo a učiaca sa komunita podporuje kvalitné, spravodlivé a integrované služby pre deti, rodiny a odborníkov z praxe.

AFLATOUN INTERNATIONAL

Spolupracuje s rozsiahlou sieťou mimovládnych organizácií a vlád s cieľom poskytovať čo najefektívnejším spôsobom sociálne a finančné vzdelávanie všetkým deťom a mladým ľuďom. Prostredníctvom svojej interkontinentálnej siete oslovuje táto organizácia milióny detí na celom svete. Táto sieť pozostáva zo širokého spektra partnerských organizácií (viac ako 345 členov), od lokálnych neziskových organizácií po medzinárodné agentúry a vlády, zdieľajúce presvedčenie, že sociálne a finančné vzdelávanie môže významne prispieť k rozvoju detí vo svete. Jednotliví partneri vytvárajú vysoko kvalitné, kontextuálne spracované sociálne a finančné učebné osnovy pre deti a mladých ľudí vo veku 2 – 24 rokov.

Romani Early Years Network

Romani Early Years Network (REYN) je významná celoeurópska advokačná sieť, ktorá podporuje profesionalizáciu v oblasti starostlivosti o deti v ranom veku, prístup rómskych detí a detí Travellerov ku kvalitným službám v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a rozmanitosť aj medzi pracovníkmi pôsobiacimi v tejto oblasti, vrátane podpory vyššieho zastúpenia odborníkov z radov Rómov a Travellerov. Vymieňame si poznatky, šírime osvedčené postupy, školíme odborníkov z praxe a podporujeme kvalitné a spravodlivé služby ranej starostlivosti.

sk_SKSK