Aflateen

Aflateen

Sociálne a finančné vzdelávanie pre angažovanosť, podnikanie a zamestnanie


O projekte

Všeobecným cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom a ich rodičom stať sa prostredníctvom rozvoja občianskych a sociálnych kompetencií aktérmi vlastnej zmeny a zmeny vo svojej komunite. Naším cieľom je riešiť problém  nedostatočného finančného a podnikateľského vzdelávania v Maďarsku, Srbsku a na Slovensku, ktorý bol identifikovaný ako jedna zo základných príčin vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí v týchto regiónoch.

Špecifickým cieľom nášho projektu je vytvoriť a prispôsobiť učebné osnovy na rozvoj sociálnych a finančných kompetencií mladých ľudí vo veku od 15 do 18 rokov, ktoré budú vo svojej každodenej práci využívať pracovníci s mládežou a vzdelávací materiál pre trénerov, pomocou ktorého budú tréneri školiť pracovníkov s mládežou na využívanie týchto učebných osnov, pretože v tejto oblasti rozvoja kompetencií je nevyhnutný správny prístup. Učebné osnovy sa nedajú jednoducho stiahnuť a začať priamo používať.

Po vypracovaní týchto materiálov vyškolíme 5 trénerov z každej krajiny, ktorí sa stanú ambasádormi nového prístupu, a zároveň budú trénermi na následnom medzinárodnom vzdelávaní pre pracovníkov s mládežou. Do pilotného vvzdelávania zapojíme 20 pracovníkov s mládežou z desiatich mimovládnych organizácií/mládežníckych organizácií v každej zo zapojených krajín. Ich zapojenie do spoločného projektu prirodzene vytvorí aj mnohé príležitostí na sieťovanie.

Tréneri oslovia viac ako 600 mladých ľudí v troch krajinách. Počas tejto fázy projektu im bude poskytovaný online mentoring a podpora. Po absolvovaní pilotného vzdelávania a testovaní v teréne plánujeme rozšíriť skúsenosti z programu medzi širšie spektrum zainteresovaných strán na národnej úrovni prostredníctvom diskusií za okrúhlym stolom, ktoré zorganizujeme v každej zo zapojených krajín a na medzinárodnej úrovni na záverečnej konferencii, na ktorej sa zúčastnia a budú mať možnosť predstaviť výsledky projektu účastníci zo všetkých zapojených krajín. Na zdieľanie získaných poznatkov využijeme  informačné bulletiny, online platformy a Facebook v rámci siete Aflatoun, ktorá funguje vo viac ako 100 krajinách. Prostredníctvom digitálnych kanálov sa pracovníci s mládežou a deti budú môcť pripojiť k sieti kolegov zo 106 krajín a vymieňať si s nimi poznatky, zručnosti a nápady. Zapoja sa aj do platformy Aflateen Digital, kde sa mladí ľudia (tínedžeri) môžu dozvedieť viac o aktivizme a spoločných akciách. Aj to obohatí ich skúsenosti, rozšíri ich perspektívu a pomôže im pochopiť výhody rozmanitosti.

Naše štúdie ukazujú, že v súčasnom období, kedy všetci pociťujeme zvýšenú potrebu finančnej gramotnosti a podnikateľských zručností, nemajú ani deti, ani dospelí (učitelia ani rodičia) požadované zručnosti. Väčšina existujúcich iniciatív na pomoc vzdelávacím inštitúciám a občianskej spoločnosti s rozširovaním finančných a podnikateľských zručností mladých ľudí, potrebných na ich lepšiu zamestnateľnosť a začlenenie na trh práce a do spoločnosti sa sústreďuje len na tvorbu a manažment projektových a podnikateľských plánov a riadenie projektov, ale nevenuje sa ostatným finančným zručostiam, ako je sporenie, investovanie alebo akékoľvek iné finančné aspekty. Chýba tiež aktívne zapojenie rodičov do rozvoja sociálnych a finančných zručností detí.

sk_SKSK