Aflatot

Aflatot

Základ pre sociálnu inklúziu


O projekte

Projekt bol zameraný najmä na rozvoj sociálnych a občianskych kompetencií detí predškolského veku prostredníctvom implementácie programu Aflatot v zúčastnených krajinách. Učebné osnovy sociálneho a finančného vzdelávania v tomto programe sú postavené na princípe prepojenosti osobného, sociálneho a ekonomického života človeka a presvedčení, že by sa mali vyučovať holistickým spôsobom, čo deťom umožní dosiahnuť ich ciele.

Hlavným cieľom projektu bola podpora partnerskej iniciatívy zameranej na podporu inovácií vo vzdelávaní detí v ranom veku, ich rodičov a učiteľov z materských škôl a na výmenu skúseností medzi zúčastnenými partnermi. Všeobecným cieľom projektu bolo umožniť deťom a ich rodičom stať sa prostredníctvom rozvoja občianskych a sociálnych kompetencií aktérmi vlastnej zmeny a zmeny vo svojej komunite.

Špecifickým cieľom bolo rozšíriť učebné osnovy pre cieľové skupiny o metódy Aflatot. Dosiahnutie tohto cieľa umožnilo zúčastneným krajinám zlepšiť predškolské vzdelávanie aj na systematickej úrovni, rozšíriť do nich tento program a systematicky pracovať na kompetenciách vo vybraných cieľových skupinách. Projekt zvýšil aj kompetencie učiteľov pracujúcich s cieľovou skupinou. Do priamej práce s deťmi v ranom veku sme zapojili rodičov, pretože rodičia zohrávajú v živote detí hlavnú rolu a môžu významne ovplyvniť ich postoje a pozitívny prístup k svetu.

sk_SKSK