Aflatoun

Aflatoun

Posilnenie sociálneho začlenenia prostredníctvom cielených opatrení


O projekte

Projekt podporil partnerskú iniciatívu zameranú na podporu inovácií v oblasti sociálneho a finančného vzdelávania detí, ich rodičov a učiteľov/odborníkov, ako aj výmenu skúseností medzi zúčastnenými partnermi.

Vďaka aktivitám projektu sa podarilo priniesť zmenu do vzdelávania v oblasti, ktorou sa školy u nás zaoberajú len veľmi zriedkavo alebo s ňou pracujú len neformálne a okrajovo, bez stanovenia si konkrétnych cieľov.

Projekt zvýšil kompetencie učiteľov pracujúcich s cieľovými skupinami. Do priamej práce s deťmi boli zapojení aj rodičia, čím sme zdôraznili naše presvedčenie, že práve oni sú tými najdôležitejšími ľuďmi v živote detí, ktorí dokážu ovplyvňovať ich postoje a podporiť ich v pozitívnom prístupe k svetu.

Projekt sa zameriaval na rozvoj kompetencií žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl, najmä ich sociálnych a občianskych kompetencií prostredníctvom zavedenia inovatívneho programu integrovaného sociálneho a finančného vzdelávania Aflatoun v 3 zapojených krajinách (na Slovensku, v Srbsku a v Holandsku).

Učebné osnovy sociálneho a finančného vzdelávania tohto programu sme postavili na princípe, že osobný, sociálny a ekonomický život človeka sú navzájom prepojené a aby mohli deti ísť za svojimi cieľmi a naplno využiť svoj potenciál, mali by sa o nich učiť komplexne.

Aktivity, do ktorých sa deti zapájali, ich motivovali k tomu, aby sa učili aktívne a samostatne a túžili porozumieť svetu, v ktorom žijú.


Čo sa nám v projekte podarilo dosiahnuť?

Do projektu sa zapojilo 15 vzdelávacích zariadení z 3 krajín – zo Slovenska, Holandska a Srbska. Vďaka 45 zrealizovaným workshopom sa nám podarilo zasiahnuť 120 detí a 30 rodičov. Vyškolili sme 15 trénerov, 60 učiteľov a iných odborníkov. Zorganizovali sme okrúhly stôl v každej zapojenej krajine a projekt a jeho výsledky sme slávnostne odprezentovali na spoločnej konferencii.


Fotogalérie


Publikácie

V 4 jazykových verziách – v angličtine, holandčine, slovenčine a srbčine sme vytvorili školiaci manuál o sociálnom a finančnom vzdelávaní (ako viesť školenia školiteľov) a školiace manuály o sociálnom a finančnom vzdelávaní pre učiteľov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pripravili sme aj  materiál „Odporúčania pre tvorcov politík“, ktorý je použiteľný na medzinárodnej aj národnej úrovni (opäť v 4 jazykoch – angličtina, holandčina, slovenčina, srbčina).

sk_SKSK