Archives

Program International Step by Step Association

Aktivity - 2. apríla 2017

V rámci programu International Step by Step Association sme v dňoch 14. – 18. decembra 2016 zorganizovali pre našich partnerov z Ukrajiny, Slovinska a Chorvátska workshop a študijnú cestu do Košíc, Jarovníc, Chminianskych Jakubovian a Spišského Hrhova. Okrem diskusií so zástupcami samospráv, návštevy materských škôl a základných škôl, sme spolu so svojimi partnermi navštívili aj unikátny sociálny podnik v Spišskom Hrhove, kde nám jeho predstavitelia prezentovali úspešný príbeh zvyšovania zamestnanosti Rómov z marginalizovaných komunít.

Continue Reading

Capacity development of Municipalities

About us, Activities - 30. apríla 2016

Our organization is dedicated also to strengthening the capacity of local governments in developing projects and governance in a multicultural environment. Part of our activities supported by the Council of Europe under the initiative ROMACT are training targeting on improvement of the access to EU funds, project management, governance in a multicultural environment, the intercultural communication and inclusion policies. Continue Reading

Continue Reading

Rozvoj kapacít samospráv

Aktivity, O nás - 30. apríla 2016

Naša organizácia sa venuje aj posilňovaniu kapacít samospráv pri tvorbe projektov a správe vecí verejných v multikultúrnom prostredí. Súčasťou tejto našej činnosti podporenej Radou Európy v rámci iniciatívy ROMACT sú aj školenia zamerané na zlepšenie prístupu samospráv k EÚ fondom, projektový manažment, správu vecí verejných v multikultúrnom prostredí, interkulturálnu komunikáciu a inkluzívnu politiku. Continue Reading

Continue Reading

Erasmus + Trainings in Kindergarten located in LUNIK IX., Kosice

Activities - 27. apríla 2016

Part of the implementation of Erasmus+ project is the training of pedagogical and non-teaching staff in this kindergarten. Representatives of Škola dokorán – Wide Open School n. o. together with two teaching staff members regularly attend international trainings and subsequently share acquired knowledge and practical experience and educate their colleagues. Continue Reading

Continue Reading

Tréningy ERASMUS+ v Materskej škole na LUNÍKU IX. v Košiciach

Aktivity - 27. apríla 2016

Súčasťou realizácie projektu ERASMUS + je aj preškolenie pedagogického a nepedagogického personálu v uvedenej materskej škole. Zástupcovia Školy dokorán – Wide Open School n. o. spoločne s dvomi pedagogickými pracovníčkami sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných tréningov a následne v nadobudnutých vedomostiach a praktických skúsenostiach vzdelávajú aj svoje kolegyne a kolegov. Continue Reading

Continue Reading

ERASMUS+ tréning

Aktivity - 14. apríla 2016

V rámci projektu ERASMUS + zorganizovala naša organizácia tréning pre partnerov z Lotyšska, Slovinska a Českej republiky na tému: Budovanie dôvery a vytváranie podmienok na vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi v komunitách a materskými školami. Súčasťou tréningu bola aj študijná cesta do Košíc na sídlisko LUNÍK IX. Continue Reading

Continue Reading

ERASMUS + training

Activities - 14. apríla 2016

As a part of the Erasmus+ project, our organization has organized training for partners from Latvia, Slovenia and the Czech Republic on the topic: Building trust and connecting pre-school with different actors within the local community. Part of the training was the study trip to Kosice – Lunik IX. kindergarten. Continue Reading

Continue Reading
sk_SKSK