Archives

New „TOY LIBRARY“ opened in Spissky Hrhov

Activities - 1. marca 2018

Toy library is a safe education and care space where relationships between Roma and non-Roma young children and their families are built. This new toy library is equipped with brand new furniture, lots of books, modern toys and games. Continue Reading

Continue Reading

Zriadili sme „Požičovňu hračiek“ v Spišskom Hrhove

Aktivity - 1. marca 2018

Požičovňa hračiek, alebo ako to mi voláme „Hračkovnica“, je výchovno-vzdelávacím priestorom, v rámci ktorého sa budujú a posilňujú vzájomné vzťahy medzi rómskymi a nerómskymi deťmi a celými rodinami. Táto nová „Hračkovnica“ je vybavené úplne novým nábytkom, množstvom kníh, moderných hračiek a hier. Continue Reading

Continue Reading

We have become a member of the International AFLATOUN network

partnership - 1. februára 2018

Our organization has become a full-member of the Aflatoun International Network. It is a network based in the Netherlands, offering social and financial education to children and young people worldwide. Through a strong network of 192 partners and 26 governments the organisation reaches 4.5 million children and young people each year in more than 100 countries. Continue Reading

Continue Reading

Stali sme sa súčasťou medzinárodnej siete AFLATOUN

O nás, spolupráca - 1. februára 2018

Naša organizácia sa stala plnohodnotným členom medzinárodnej siete Aflatoun. Jedná sa o organizáciu sídliacu v Holandsku, ktorá ponúka sociálne a finančné vzdelávanie pre deti a mládež po celom svete. Prostredníctvom silnej siete 192 partnerov and 26 vlád dokáže táto sieť zapojiť do svojich programov takmer 4,5 milióna detí a mladých ľudí každoročne vo viac ako 100 krajinách. Continue Reading

Continue Reading

RECI + STUDY

About us, partnership - 2. mája 2017

Together with our partners from the Open Society Foundation and the Civic Association eduRoma, we have undertaken to provide a detailed picture of policies and framework provisions on early care and pre-school education, identify obstacles and opportunities to improve Roma children’s access to appropriate and high-quality education. Continue Reading

Continue Reading

RECI štúdia

O nás, spolupráca - 2. mája 2017

Spoločne s našimi partnermi s Nadácie otvorenej spoločnosti a Občianskeho združenia eduRoma sme sa podujali poskytnúť podrobný obraz politík a rámcových ustanovení ranej starostlivosti a predškolskej výchovy, identifikovať prekážky a príležitosti na zlepšenie prístupu rómskych detí ku vhodnému a kvalitnému vzdelávaniu. Continue Reading

Continue Reading

International Step by Step Association Activity

Activities - 2. apríla 2017

As part of the International Step by Step Association Peer Learning Activity, we organized a workshop and a study visit to Kosice, Jarovnice, Chminianske Jakubovany and Spissky Hrhov on 14-18 December 2016 for our partners from Ukraine, Slovenia and Croatia. In addition to discussions with representatives of local authorities, visits to kindergartens and primary schools, we also presented to our partners a unique social enterprise in Spissky Hrhov, where its representatives presented us a very successful example of employing of Roma people from marginalized communities.

Continue Reading
sk_SKSK