GenderBest

GenderBest

Budovanie rodovej rovnosti od začiatku


O projekte

Hlavným cieľom je podporiť učiteľov v predprimárnom vzdelávaní, riaditeľov materských škôl a iných poskytovateľov vzdelávania v tom, aby venovali viac pozornosti otázkam rodu a rodovo podmienenej dostupnosti prístupu k digitálnym technológiám v prostredí VSRD všetkých aspektoch, ktoré súvisia so zabezpečením inkluzívneho a kvalitného VSRD podľa odporúčaní Rámca kvality EÚ, a zároveň im umožniť monitorovať a (samo)vyhodnocovať uplatňovanie rodového hľadiska v predškolskom vzdelávaní a výchove.

Špecifické ciele sú:

  • Zlepšiť kompetencie odborníkov na VSRD a ďalších podporných pracovníkov v oblasti sebahodnotenie ohľadom rodovo podmienenej predpojatosti a diskriminačných postojov a praktík
  • Vypracovať nástroje a usmernenia týkajúce sa politík a postupov znižujúcich rozdiely v používaní digitálnych technológií v zariadeniach VSRD v piatich oblastiach kvality určených odporúčaniami Rámca kvality EÚ
  • Vytvoriť a posilniť učiacu sa komunitu zloženú z učiteľov, rodičov, zástupcov občianskej spoločnosti a ďalších zainteresovaných strán, ktorá dokáže účinne monitorovať, (seba)hodnotiť a znižovať rozdiely pri používaní digitálnych technológií súvisiacich s rodovou problematikou a plánovať s tým súvisiace opatrenia. Konečná verzia výsledkov projektu bude obsahovať príklady osvedčených postupov zo všetkých zúčastnených komunít a krajín, a preto bude zároveň modelom európskeho prístupu k tejto téme, ktorý bude možné využiť a prispôsobiť akémukoľvek kultúrnemu prostrediu

Aby sme dosiahli naše zámery a splnili naše ciele, vypracujeme 3 typy nástrojov:

  • Osvedčené postupy na dosiahnutie rodovej rovnosti a rovnosti v prístupe k digitálnym nástrojom a ich využívaniu v predškolskom vzdelávaní a starostlivosti
  • Súbor nástrojov na monitorovanie a hodnotenie rodovej rovnosti v zariadeniach predškolského vzdelávania a starostlivosti
  • Odporúčania na úpravu politík a postupov v zariadeniach predškolskej výchovy a vzdelávania, na úrovni obcí a štátu na podporu rodovej rovnosti od raného veku
sk_SKSK