ECD+

ECDPLUS

Posilnenie a podpora pracovníkov v oblasti výchovy a vzdelávania detí v ranom veku


O projekte

Hlavným cieľom projektu je podpora partnerskej iniciatívy zameranej na podporu inovácií vo vzdelávaní detí v ranom veku, ich rodičov a učiteľov v predprimárnom vzdelávaní a výmena skúseností medzi zúčastnenými partnermi. Celkovým cieľom projektu je posilniť a podporiť kontinuálny profesijný rozvoj pracovníkov v oblasti rozvoja detí v ranom veku, ktorí pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodičmi, tým, že im v rámci projektu poskytneme pilotné školenia o nových metodikách výučby, ktorú môžu využívať pri svojej každodennej práci vo formálnom a neformálnom vzdelávacom prostredí v celej Európe.


Partneri projektu

Škola dokorán – Wide Open School n. o. je otvorená nezisková organizácia zameraná na komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie v sociálne znevýhodnených skupinách s dôrazom na rodiny, najmä s deťmi v ranom veku, a s ambíciou presadiť sa na medzinárodnej úrovni.

Viac informácií: www.skoladokoran.sk

CIAPE – CENTRO ITALIANO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE je neziskové kultúrne združenie so sídlom v Ríme (IT), ktoré podporuje inovácie v oblasti didaktiky v Európe. CIAPE, ktoré doteraz úspešne zvládlo viac ako 100 európskych projektov spolupracuje s viac ako 300 partnermi v celej Európe. V roku 2018 CIAPE otvorilo v Ríme úplne nový co-workingový priestor – „The Apartment“, ktorý ponúka co-workingové služby kolegom a celej verejnosti, s cieľom upevňovať sociálne zručnosti detí už od ich narodenia prostredníctvom hry a podporovať asertivitu a empatiu podľa škandinávskeho vzoru.

Viac informácií: www.ciape.it

Nadácia Partners Hungary prispieva k rozvoju multikultúrnej, tolerantnej spoločnosti, ktorá žije v súlade so svojím životným prostredím a prírodou a ktorá je schopná integrovať hodnoty rôznych kultúr na individuálnej aj spoločenskej úrovni.

Viac informácií: https://partnershungary.hu/

Pomoc Deci je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje kvalitnú starostlivosť a vzdelávanie pre deti od 0 do 18 rokov a ich rodičov so sídlom v Belehrade.

Viac informácií: https://www.pomocdeci.org/en/


Výsledky projektu

PR1 – Správa o národných politikách v oblasti predškolskej výchovy v partnerských krajinách

Zvýšený záujem o zmapovanie situácie v oblasti predškolského vzdelávania a starostlivosti v partnerských krajinách viedol k vypracovaniu viacerých medzinárodných štúdií a správ o vzdelávaní malých detí. Stále však chýba komplexná aktualizovaná správa o národných politikách predškolského vzdelávania a výchovy v partnerských krajinách. Cieľom našej správy je vyplniť túto medzeru prostredníctvom dôveryhodného a informovaného výskumu a následných odporúčaní pre orgány zodpovedné za tvorbu politík sociálneho začleňovania a inkluzívneho vzdelávania pre malé deti a ich rodiny. Táto správa sa zameriava na služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a mapuje ich súčasný stav s cieľom poskytnúť odporúčania pre budúci vývoj v tejto oblasti. Ponúka kontextový opis a analýzu politík a rámcových ustanovení v partnerských krajinách pre batoľatá vo veku od 0 do 3 rokov a deti v predškolskom veku od 3 do 6/7 rokov. Skúma otázky prístupu, cenovej dostupnosti a kvality služieb ranej starostlivosti a vzdelávania, udržateľnosti realizovaných opatrení a úlohy rodín a zapojenia širších komunít.

PR2 – Súbor nástrojov pre prácu s malými deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodičmi

Tento intelektuálny výstup je určený na vzdelávanie odborníkov z praxe. Zakladá sa na pedagogických cieľoch, hodnotách a prístupoch, ktoré umožňujú deťom holistickým spôsobom dosiahnuť ich plný potenciál. Tvoria ho dve hlavné obsahové časti: 1.) METODIKA RODIČOVSTVA S DÔVEROU 2.) PROGRAM NÁVŠTEV V DOMÁCNOSTI

Cieľové skupiny: Pracovníci v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania, učitelia základných škôl, učitelia materských škôl, asistenti učiteľa, terénni sociálni pracovníci, terénni zdravotnícki pracovníci, komunitní pracovníci, komunitní mediátori, pracovníci hračkárnic, zástupcovia miestnej samosprávy, zástupcovia mimovládnych organizácií, neformálni komunitní lídri, iné lokálne zainteresované strany. Koneční príjemcovia: Rodičia a malé deti (najmä zo sociálne a kultúrne odlišného prostredia).

PR3 – Súbor nástrojov na rešpektovanie rozmanitosti

Cieľom tohto súboru nástrojov je vniesť inklúziu a hodnoty demokracie do tried, škôl a predškolských zariadení. Poskytuje informácie o tom, ako vytvárať prostredie, v ktorom môžu všetky deti prosperovať, a zároveň sa učiť rešpektovať tých, ktorí sú odlišní, a uplatňovať demokratické postupy. Do veľkej miery sa zakladá na prístupe Persona Doll, ktorý predstavuje účinný spôsob, ako pomôcť deťom vo veku 2 – 8 rokov skúmať predsudky a čeliť im. Táto metóda predstavuje účinný, neohrozujúci a príjemný spôsob, ako s malými deťmi riešiť otázky rovnosti a čeliť stereotypnému a diskriminačnému mysleniu. Tento výsledok projektu pozostáva z dvoch hlavných častí: 1.) METODIKA PERSONA DOLL 2.) PRIJÍMANIE ROZMANITOSTI – VZDELÁVANIE PRE SOCIÁLNU SPRAVODLIVOSŤ Cieľové skupiny: Pracovníci v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania, učitelia základných škôl, učitelia materských škôl, asistenti učiteľa, terénni sociálni pracovníci, terénni zdravotnícki pracovníci, komunitní pracovníci, komunitní mediátori, pracovníci knižníc hračiek, zástupcovia miestnej samosprávy, zástupcovia mimovládnych organizácií, neformálni komunitní lídri, rodičia a deti, iné lokálne zúčastnené strany. Koneční príjemcovia: Rodičia a malé deti (najmä zo sociálne a kultúrne odlišného prostredia).

PR4 – Politické odporúčania v oblasti VSRD pre zainteresované strany na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni

Na základe zrealizovaných aktivít a ich vyhodnotenia vytvoríme odporúčania pre tvorcov politík v oblasti rozvoja detí v ranom veku na úrovni jednotlivých partnerských krajín, ako aj na európskej úrovni. Odporúčania budú určené pre tvorcov politík na viacerých úrovniach – od miestnej (napr. zástupcovia obcí) až po národnú (napr. zástupcovia rôznych ministerstiev a úradov, ktoré sa zaoberajú zabezpečovaním rovnosti príležitostí). Budú obsahovať analýzu stavu zapojenia detí predškolského veku do systému predškolskej výchovy v jednotlivých štátoch. Odporúčania pre tvorcov politík budú tak obsahové (viazané na zlepšenie kvality a dostupnosti predškolského vzdelávania pre deti predškolského veku, najmä rómske deti, zohľadnenie potrieb jednotlivých detí v rámci spolupráce s ich rodinami, inkluzívnu pedagogiku, zvýšenie gramotnosti, zapojenie rodičov a vzdelávanie odborníkov v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania), ako aj štrukturálne (zapojenie širšej miestnej komunity, nadnárodná výmena osvedčených postupov).


Aktivity


Koordinátor projektu

Škola dokorán – Wide Open School, n.o.

Baštova 5

81103 Bratislava

Slovakia

E-Mail: info@skoladokoran.sk

Erasmus+ Project

Strengthening and Supporting the Early Childhood Development Workforce – ECD PLUS

(2021-1-SK01-KA220-SCH-000023601)

Disclaimer:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


sk_SKSK