Rozvoj kapacít samospráv

Aktivity, O nás - 30. apríla 2016

Naša organizácia sa venuje aj posilňovaniu kapacít samospráv pri tvorbe projektov a správe vecí verejných v multikultúrnom prostredí. Súčasťou tejto našej činnosti podporenej Radou Európy v rámci iniciatívy ROMACT sú aj školenia zamerané na zlepšenie prístupu samospráv k EÚ fondom, projektový manažment, správu vecí verejných v multikultúrnom prostredí, interkulturálnu komunikáciu a inkluzívnu politiku. Do vzdelávania sú zapojené samosprávy Košice, Michalovce, Žiar nad Hronom, Jarovnice a Chminianske Jakubovany. Prvé zo série školení sa uskutočnilo v Košiciach v dňoch 18. – 20. apríla 2016, za účasti projektových manažérov obcí a miest, ako aj pracovníkov odborov sociálnych vecí. Téma: Prístup k finančnému mechanizmu EÚ.

Share This Post!

sk_SKSK