INVAC

INVAC

Počiatočné a priebežné vzdelávanie rómskych pomocných pedagogických pracovníkov v oblasti vzdelávania a starostlivosti o ohrozené a znevýhodnené deti


Ciele:
Rómske deti patria do sociálnej skupiny, ktorá je vystavená viacerým formám diskriminácie. Rómski (para) profesionáli spolu s ďalšími vyškolenými odborníkmi a vedúcimi pracovníkmi v oblasti vzdelávania sú kľúčoví pre zabezpečenie ich úspešného vzdelávania, keďže pomáhajú odstraňovať mnohé prekážky, s ktorými sa tieto deti stretávajú. Zároveň sú neraz nedocenení a len zriedkavo odborne podporovaní. Cieľom tohto projektu je ich lepšia podpora, aby mohli podporovať rómske deti a prispievať k rovnosti a kvalite vzdelávania pre všetky deti.    

Realizácia:
Cieľom projektu je vypracovať informované a nadnárodné stratégie náboru, výberu, odbornej prípravy, kontinuálneho profesijného rozvoja (KPR) a profesionalizácie rómskych paraprofesionálov. Súčasťou tohto projektu bude mapovanie existujúcich postupov a analýza potrieb, vypracovanie kompetenčného rámca, nástroje odbornej prípravy a KPR a spôsoby ich profesionalizácie (ako napríklad RPL, flexibilizácia, mikrokvalifikácia, podpora študentov, podpora zamestnanosti a iné modely).

Výsledky:
V rámci projektu sa očakáva vypracovanie usmernení, ktoré by pomohli rôznym zainteresovaným stranám (rómskym paraprofesionálom, inštitúciám predškolskej výchovy a vzdelávania, poskytovateľom KPR, univerzitám poskytujúcim odbornú prípravu učiteľov, tvorcom politík) zaviesť individuálne, inštitucionálne, vnútroštátne alebo medzinárodné procesy a politiky zamerané na podporu a profesionalizáciu Rómov v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalitu a prispieť k rovnosti vo vzdelávaní znevýhodnených rómskych detí.

sk_SKSK