Primokiz

Lepšie, prístupné a koordinované služby pre deti v ranom veku.


Čo je Primokiz?

Vedecky podložený program vyvinutý Nadáciou Jacobs pre zlepšenie prístupu malých detí ku kvalitným službám v ranom detstve.

Metodický sprievodca pre miestne samosprávy pre zlepšenie služieb, ktoré ponúkajú malým deťom, a to strategickým, participatívnym a prístupným spôsobom.

Kto môže používať metodiku Primokiz?

Primokiz je licencovaný program. Nadácia Jacobs udelila licenciu na používanie vo všetkých krajinách organizácii ISSA, ktorá udeľuje sublicencie na program Primokiz svojim lokálnym členom za predpokladu, že absolvujú proces budovania kapacít „know-how“.

Čo zahŕňa metodika Primokiz?

 • hlavné argumenty na investície do služieb pre deti v ranom veku
 • štruktúrovaný 7-fázový proces budovania miestneho vedenia s cieľom rozvíjať a zlepšovať miestne služby pre deti v ranom veku, naprieč sektormi, s prispením vyškolených facilitátorov
 • nástroje pre kľúčové kroky procesu – Príručka Primokiz obsahuje prílohy ako nástroje na vykonanie analýzy, na vypracovanie plánu implementácie, súbor nástrojov na dosiahnutie integrácie medzi sektormi a iné
 • odborné poradenstvo a uľahčenie procesu

Ako funguje Primokiz?

Kľúčové kroky v procese:

 • zriadenie miestnych medzisektorových tímov pod vedením miestnej samosprávy
 • vykonanie miestnej analýzy situácie a potrieb, na ktorej sa zúčastnia odborníci z rôznych sektorov predškolského vzdelávania, zástupcovia miestnej samosprávy, rodiny a členovia komunity
 • na základe potrieb spoločne rozhodnúť o krátkodobých a strednodobých prioritách pre zlepšenie služieb pre deti v ranom veku vo všetkých sektoroch
 • vypracovanie medzisektorovej stratégie/akčného plánu pre deti v ranom veku (alebo ju začleniť do existujúcich stratégií miestneho rozvoja), ktorá bude odrážať spoločne stanovené priority
 • schválenie, financovanie a vykonávanie akčného plánu, ktorý podporuje miestne partnerstvá a zapojenie zainteresovaných strán
 • monitorovanie realizácie plánu

Kde sa vykonáva systém Primokiz?

Od roku 2012 implementovali lokálni partneri Nadácie Jacobs metodiku Primokiz v stovkách miest vo Švajčiarsku a Nemecku. Od roku 2019 ju implementuje aj organizácia ISSA a jej členovia v 30 lokalitách v Rumunsku a Slovinsku.

Od roku 2024 Škola dokorán – Wide Open School n.o. pilotne implementuje túto metodiku aj v dvoch obciach na Slovensku (Zborov a Koprivnica).

Aké sú výsledky používania metodiky Primokiz?

 • spoločná vízia pre rané roky medzi zástupcami administratívy, odborníkmi, rodinami a členmi komunity
 • zvýšená zodpovednosť miestnych obyvateľov za proces posudzovania potrieb, určovania priorít, tvorby stratégií a hľadania citlivých riešení
 • lepšie pochopenie silných stránok a nedostatkov v poskytovaní služieb v ranom detstve na lokálnej úrovni
 • zvýšenie investícií na lokálnej úrovni a lepšie využívanie existujúcich aktív
 • zvýšená miestna kapacita pre prácu naprieč sektormi na základe spoločnej vízie
 • zvýšená koordinácia medzi sektormi prostredníctvom akčne orientovaných sietí služieb a zainteresovaných strán
 • nové/zlepšené služby pre deti v ranom veku, ktoré reagujú na aktuálne potreby
 • zvýšenie povedomia o význame raného veku a služieb v ranom detstve pre deti, rodiny a komunity

Ako môže Primokiz podporiť miestne samosprávy pri riešení núdzových situácií, napríklad pri prijímaní rodín utečencov?

 • zriadiť miestne tímy a partnerstvá na spoločné riešenie aktuálnych potrieb
 • vybudovať miestne kapacity na rýchle posúdenie lokálnych potrieb, do ktorého sa zapoja samotné rodiny
 • identifikovať lokálne silné stránky a nedostatky pri poskytovaní platnej reakcie
 • identifikovať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé priority
 • mobilizovať miestne odborné znalosti a kapacity pre spoločné akčné plány a riešenia šité na mieru
 • zabezpečiť koordináciu medzi jednotlivými sektormi pri riešení potrieb malých detí utečencov a ich rodín
 • podporovať účasť rodín a miestnych aktérov na prispôsobovaní služieb pre hladkú integráciu

Dopad metodiky Primokiz

 • budovanie novej alebo rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry (parky, detské ihriská, jasle, materské školy)
 • vytvorenie digitálnych máp so službami pre deti v ranom detstve v lokalitách dostupných pre rodiny
 • vytvorenie mechanizmov pre priebežnú komunikáciu, koordináciu a budovanie partnerstiev medzi rôznymi skupinami odborníkov alebo zainteresovaných strán v meste – zdravotníckymi, vzdelávacími alebo sociálnymi pracovníkmi, architektmi, novinármi, kňazmi, zástupcami kultúrneho sektora
 • zlepšenie a lepšie využívanie databáz na určenie demografických trendov, potrieb rodín v nasledujúcich rokoch a pripraviť sa na reakciu na ne
 • vytváranie nových služieb, ktoré reagujú na miestne potreby
sk_SKSK