ROMED2

ROMED2

ROMACT Iniciatíva Rady Európy


O projekte

Cieľom programu ROMACT bolo budovať kapacity miestnych samospráv v oblasti tvorby a zavádzania inkluzívnych politík a verejných služieb pre všetkých občanov vrátane Rómov. Politické zmeny a budovanie kapacít sú dlhodobé procesy, ktoré si vyžadujú využitie rôznych vzájomne prepojených nástrojov a intervencií. Vzhľadom na spoločné základné zásady začleňovania Rómov sa program ROMACT riadi potrebou zabezpečiť:

  • presadzovanie ľudskoprávneho prístupu vrátane zásad rovnosti a nediskriminácie
  • explicitné, ale nie výlučné zameranie
  • integrovaný prístup, aby sa zabránilo fragmentácii;
  • riešenie lokálnych potrieb prostredníctvom lokálnych riešení s miestnymi obyvateľmi;
  • začlenenie špecifických potrieb znevýhodnených Rómov do všetkých verejných politík;
  • dobrá správa vecí verejných a transparentné rozhodovacie procesy, participácia občanov a zodpovednosť;
  • prístup založený na dôkazoch a prenos osvedčených postupov;
  • podpora rodovej rovnosti a uplatňovanie rodového hľadiska;
  • lepšie využívanie finančných prostriedkov EÚ;
  • hodnotenie výsledkov.
sk_SKSK