Hračkou k inklúzii (1)

Hračkou k inklúzii

Toy for inclusion – Toys to share, play to care


O projekte

V rámci tohto projektu boli ďalej rozpracované osvedčené postupy z projektu Toy for Inclusion, aby zapájali aj deti migrantov a deti z marginalizovaných skupín vo všeobecnosti, nielen rómske deti. Tento prístup bol zavedený v nových komunitách v siedmich krajinách, v ktorých už sa projekt Toy for inclusion realizoval a v jednej kandidátskej krajine na vstup do EÚ, v Turecku. Prioritou bolo poskytnúť odbornú prípravu a mentoring odborníkom z praxe v oblasti vzdelávania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, komunitného rozvoja a miestnym orgánom s cieľom pomôcť im pri riešení problematiky rozmanitosti a podpore inklúzie. Skúsení odborníci z praxe a tvorcovia miestnych politík znalí prístupu Toy for inclusion sa tak stali vzorom pre tých, ktorí s týmto prístupom začínajú.

Projekt sa zameral na najmenšie deti vo veku od 0 do 6 rokov, ktoré ešte nedosiahli vek povinnej školskej dochádzky alebo navštevovali prvý ročník základných škôl. Projekt rozšíril, opätovne upravil, preniesol a rozvinul už odskúšaný prístup Toy for inclusion, v rámci ktorého bola vypracovaná participatívna, komunitná metodika na tvorbu a realizáciu neformálnych služieb predškolskej výchovy a vzdelávania zameraných na sociálne začlenenie v rámci prístupu „progresívneho univerzalizmu“ s osobitným zameraním na začlenenie rómskych detí a rodín. Projekt “ Toys to Share, Play to Care“ („spoločné hračky, hrou k starostlivosti“) rozšíril dosah prístupu Toy for inclusion („hračkou k inklúzii“) tak, aby sa doň zapojili aj deti migrantov, deti z menšín a „ťažšie dostupné“ deti vo všeobecnosti, a to vytvorením nových iniciatív v oblasti neformálneho predškolského vzdelávania a starostlivosti v siedmich krajinách EÚ a posilnením kapacít miestnych orgánov na začlenenie tohto prístupu na systémovej a politickej úrovni.

Do projektu sa zapojili organizácie, ktoré už prístup Toy for inclusion uplatňujú, ako aj organizácie a krajiny, ktoré ho zaviedli po prvý raz. Prvá skupina prostredníctvom projektu zabezpečila kontinuitu, rozširovanie a udržateľnosť existujúcich iniciatív v oblasti VSRD. V spoločnom rámci bol v každej zo zapojených krajín vytvorený kontextualizovaný prístup odzrkadľujúci lokálne potreby: niektoré krajiny vytvorili nové iniciatívy v oblasti predškolského vzdelávania a starostlivosti v novej lokalite; iné investovali do vytvorenia siete lokálnych organizácií, ktoré realizujú prístupy a činnosti zamerané na sociálne začlenenie a inkluzívne predškolské vzdelávanie a starostlivosť. Druhá skupina – noví partneri – absolvovala odbornú prípravu a získala podporu od skúsenejších partnerov v oblasti investovania do sociálnej inklúzie a realizovala iniciatívy neformálneho VSRD v jednej lokalite vo svojej krajine. Celkovo sa v 7 krajinách EÚ realizovalo 14 iniciatív v oblasti predškolského vzdelávania a starostlivosti.

sk_SKSK