GSA – Dobrý začiatok pre všetkých

Dobrý začiatok pre všetkých

Rozvoj metód inkluzívneho vzdelávania detí predškolského veku zo sociálne znevýhodneného alebo kultúrne odlišného prostredia


O projekte

Tento projekt skúmal možnosti spolupráce medzi neformálnymi vzdelávacími zariadeniami a predškolskými zariadeniami s cieľom podporiť inklúziu detí zo sociálne znevýhodneného alebo kultúrne odlišného prostredia. Zariadenia neformálneho vzdelávania zahŕňali nadácie, mimovládne organizácie, centrá dennej starostlivosti a detské centrá. Počas realizácie jedného z predchádzajúcich projektov sme zistili, že spolupráca medzi predškolskými zariadeniami a neformálnymi pedagógmi je nedostatočná najmä pokiaľ ide o pomoc rodičom a deťom pri prekonávaní kultúrnych, sociálnych a emocionálnych prekážok pri vstupe do formálneho vzdelávania a zotrvaní v ňom.

Cieľom projektu GSA bolo vypracovať inovatívne odporúčania založené na osvedčených postupoch v partnerských krajinách ohľadom práce s rodinami a deťmi zo sociálno-ekonomicky znevýhodneného alebo kultúrne odlišného prostredia, ako sú rodiny migrantov a rómske rodiny, s cieľom pripraviť deti na vstup do formálneho vzdelávania a zotrvanie v ňom. V súlade s tým bolo cieľom projektu predchádzať predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky prostredníctvom včasného zapojenia sociálne a ekonomicky znevýhodnených detí do vzdelávania. Spolu s partnerskými organizáciami sme identifikovali hlavné aktivity, metódy, programy a stratégie, ktoré sa v súčasnosti používajú na podporu zraniteľných detí v predškolskom veku a ich rodín. Skúmali sme tiež, ako ich preniesť do iných krajín. S cieľom uľahčiť účinnú výmenu osvedčených postupov bola vytvorená platforma, ktorej cieľom bolo identifikovať najlepšie postupy a zostaviť zbierku inovatívnych inkluzívnych postupov, využiteľných v rámci neformálneho aj formálneho vzdelávania v celej EÚ. Identifikácia a výmena osvedčených postupov poskytla organizáciám a odborníkom nové metodiky a širší súbor nástrojov na riešenie problémov týkajúcich sa sociálne znevýhodnených detí. Lepšia spolupráca a koordinácia medzi zainteresovanými stranami, ako sú rodiny, predškolské zariadenia a neformálni pedagógovia, je nevyhnutná na dosiahnutie vyššej kvality VSRD a na včasnú identifikáciu a podporu zraniteľných detí.

Medzi hlavné aktivity projektu patrila príprava správy o vnútroštátnych politikách inkluzívneho predškolského vzdelávania a starostlivosti v partnerských krajinách, opis inkluzívnych politík, metód a postupov uplatňovaných v neformálnych predškolských zariadeniach v partnerských krajinách, príprava programu odbornej prípravy a organizácia troch spoločných školení zamestnancov a vypracovanie príručky osvedčených postupov inkluzívneho predškolského vzdelávania a starostlivosti, ktorá vychádzala aj z vyhodnotenia získaného počas pilotnej fázy projektu realizovanej v neformálnych zariadeniach (najmenej troch v každej z partnerských krajín). Na záver projektu sa v Prahe uskutočnila záverečná konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 100 odborníkov, expertov, výskumníkov a iných aktérov pôsobiacich v oblasti vzdelávania aj z iných členských štátov EÚ.

sk_SKSK