Aflatot

Aflatot

Východisko pre sociálne začlenenie


O projekte

Projekt podporil deti tým, že posilnil ich sebadôveru, vybavil ich relevantnými zručnosťami a dôverou v to, že dokážu vytvoriť svet podľa svojich predstáv. Ponúkol im vyvážené učebné osnovy sociálneho a finančného vzdelávania s dôrazom na učenie zamerané na dieťa a zážitkové učenie. Naším cieľom bolo zabezpečiť, aby čo najviac detí získalo prístup k sociálnemu a finančnému vzdelávaniu. Túto metodiku sme deťom sprostredkovali prostredníctvom siete partnerských organizácií, ktoré sú prepojené s celosvetovou sieťou Aflatoun so sídlom v Holandsku. Do projektu sa zapojili krajiny, ktoré sú v oblasti predškolského vzdelávania v podobnej situácii, najmä kvôli rôznorodosti detí v predprimárnom vzdelávaní vrátane detí migrantov a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia či rómskych detí.

Na základe požiadaviek siete AFLATOUN a nášho presvedčenia, že vzdelávanie detí od útleho veku môže zlepšiť ich uplatnenie v ďalšom živote, sme vyvinuli program Aflatot pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Pri splnení určitých podmienok môže predškolské vzdelávanie významne prispieť k riešeniu znevýhodnenia vo vzdelávaní. Najúčinnejšie intervenčné programy zahŕňajú intenzívne vzdelávanie zamerané na dieťa, ktoré sa začína v ranom veku a realizujú sa v priestoroch vzdelávacích zariadení, pričom zapájajú rodičov, zahŕňajú vzdelávanie rodičov, vzdelávacie aktivity v domácom prostredí a opatrenia na podporu rodiny.

Rovnováha a vzájomné prepojenie sociálnych a ekonomických tém v kombinácii s metodikami zameranými na dieťa robia program v prípade malých detí účinným. Aflatot využíva aflatounskú metodiku výučby „učenie sa prostredníctvom činnosti“, v rámci ktorej sú deti povzbudzované k tomu, aby sa aktívne podieľali na procese učenia. Povzbudzovanie detí k hre a skúmaniu im pomáha učiť sa a rozvíjať sa po sociálnej, emocionálnej, fyzickej a intelektuálnej stránke a osvojiť si učivo. Aflatot kladie veľký dôraz na hru, piesne, tanec, tvorivé umenie a veršíky ako na prostriedky učenia. Cieľom programu Aflatot bolo posilniť dôveru detí v seba samé, pomôcť im pochopiť a preskúmať ich práva a povinnosti a oboznámiť ich so základnými konceptmi peňazí a zdrojov.

Projekt sa zameral najmä na rozvoj sociálnych a občianskych kompetencií detí predškolského veku prostredníctvom realizácie programu Aflatot v zúčastnených krajinách. Učebné osnovy sociálneho a finančného vzdelávania v rámci tohto programu vychádzali zo zásady, že osobný, spoločenský a ekonomický život každého človeka sú prepojené a na to, aby deti mohli uskutočňovať svoje ciele, by sa o nich mali učiť komplexne.

Hlavným cieľom projektu bola podpora partnerskej iniciatívy zameranej na podporu inovácií vo vzdelávaní detí v ranom veku, ich rodičov a učiteľov z materských škôl a výmena skúseností medzi zúčastnenými partnermi.

Všeobecným cieľom projektu bolo posilniť postavenie detí a ich rodičov, aby sa stali nositeľmi zmeny pre seba a svoje komunity prostredníctvom rozvoja občianskych a sociálnych kompetencií.

Špecifickým cieľom bolo rozšíriť vzdelávacie programy pre vybrané cieľové skupiny s využitím metód Aflatot. Dosiahnutie tohto cieľa umožnilo zúčastneným krajinám zlepšiť predškolské vzdelávanie na systémovej úrovni a rozšíriť program do ďalších krajín a tiež systematicky pracovať na rozvoji kompetencií vybraných cieľových skupín. Priniesli sme zmenu do predškolského vzdelávania v oblasti, ktorej sa naše materské školy nikdy predtým nevenovali. Projekt tiež zvýšil kompetencie učiteľov pracujúcich s cieľovou skupinou. Do priamej práce s deťmi sme zapojili rodičov už v ranom veku, pretože rodičia sú hlavnými osobami v živote detí a môžu výrazne ovplyvniť ich postoje a pozitívny prístup k svetu.

sk_SKSK