SOFT SKILLS

SOFT SKILLS

Mäkké zručnosti pre vysokokvalitné vzdelávanie


Ciele:
Cieľom projektu je poskytnúť odbornú podporu existujúcim lídrom podporných vzdelávacích skupín učiteľov (TSLG). Konkrétne ide o tieto ciele projektu:

 • posilnenie mäkkých zručností lídrov pre efektívnejšie vedenie TSLG prostredníctvom aktivít profesijného rozvoja
 • zvyšovanie povedomia o dôležitosti mäkkých zručností vedúcich TSLG pre úspešnú facilitáciu skupín a vyššiu kvalitu vzdelávania

Realizácia:

 • realizovať výskum
 • budovať kapacity lídrov TSLG (školenia školiteľov, školenia v pilotných materských školách, národné školenia)
 • vytvoriť medzinárodnú komunitu profesionálneho vzdelávania lídrov TSLG
 • vypracovať súbor nástrojov
 • šíriť výsledky projektu na národných a medzinárodných online a osobných podujatiach

Výsledky:

 • Súčasný stav v oblasti vzdelávania v téme mäkkých zručností v predškolskom vzdelávaní a výchove
 • Rámec pre odbornú prípravu v oblasti mäkkých zručností v predškolskom vzdelávaní a výchove
 • Školenie školiteľov o mäkkých zručnostiach v oblasti VSRD
 • Školenia pre lídrov TSLG špecifické pre danú krajinu realizované v partnerských materských školách
 • Školenia pre lídrov TSLG realizované na národnej úrovni
 • Medzinárodné odborné učiace sa spoločenstvo lídrov TSLG
 • Súbor nástrojov obsahujúci materiály na podporu lídrov TSLG pri osvojovaní si a reflexii mäkkých zručností na facilitáciu podporných vzdelávacích skupín učiteľov
sk_SKSK