ERASMUS+ tréning

V rámci projektu ERASMUS+ zorganizovala naša organizácia tréning pre partnerov z Lotyšska, Slovinska a Českej republiky na tému: Budovanie dôvery a vytváranie podmienok na vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi v komunitách a materskými školami. Súčasťou tréningu bola aj študijná cesta do Košíc na sídlisko LUNÍK IX.Tu si všetci zúčastnení mohli nadobudnuté teoretické vedomosti potvrdiť v praxi. Boli svedkom spolupráce na vysokej úrovni medzi materskou školou, rodičmi a zástupcami mestskej samosprávy.