Aktuálne projekty

ERASMUS PLUS PROJEKT: PODPORA PRACOVNÍKOV AKTÍVNYCH V OBLASTI VÝCHOVY A VZDELÁVANIA DETÍ V RANOM VEKU – ECD PLUS

Hlavným cieľom projektu je podpora partnerskej iniciatívy zameranej na podporu inovácií vo vzdelávaní detí v ranom veku, ich rodičov a učiteľov v predprimárnom vzdelávaní a výmena skúseností medzi zúčastnenými partnermi. Celkovým cieľom projektu je posilniť a podporiť kontinuálny profesijný rozvoj pracovníkov v oblasti rozvoja detí v ranom detstve, ktorí pracujú s malými deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodičmi, tým, že im v rámci projektu poskytneme pilotné školenia o nových metodikách výučby, ktorú môžu využívať pri svojej každodennej práci vo formálnom a neformálnom vzdelávacom prostredí v celej Európe. Projekt bude zameraný na zvýšenie dostupnosti multisektorových služieb pre rodičov a deti (vrátane prenatálnej starostlivosti) a na posilnenie a zlepšenie raného vzdelávania a interakcií medzi rodičmi a deťmi. Vedľajším cieľom je zapojenie miestnych samospráv a štátnych inštitúcií v každej zo zapojených krajín do realizácie projektu, aby sa zaručila účinnosť jeho realizácie v krátkodobom horizonte a jeho dlhodobá udržateľnosť.

Výsledky projektu a aktivity:

  • Správa o národných stratégiách v oblasti predškolskej výchovy v partnerských krajinách;
  • Tréningový manuál – Práca s malými deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodičmi;
  • Tréningový manuál – Rešpekt k rozmanitosti;
  • Tréning trénerov;
  • Tréning pracovníkov v oblasti predprimárneho vzdelávania;
  • Politické odporúčania pre oblasť rozvoja v ranom detstve pre zúčastnené strany na úrovni EÚ a na národnej úrovni.

ERASMUS PLUS PROJEKT: MakerEDU 

Cieľom projektu je poskytnúť odborníkom v oblasti vzdelávania vhodné nástroje pre tvorbu metodológie mediálnej výchovy. V rámci projektu bude vypracovaný a digitálne sprístupnený podrobný tréningový manuál pre odborníkov v oblasti vzdelávania. Rovnako budú vypracované a digitálne sprístupnené praktické návody na pedagogickú prácu. Okrem toho sa zostaví katalóg požiadaviek na také využitie priestoru, ktoré umožní, aby bolo v budúcnosti možné v ňom zriadiť vlastný tzv. makerspace. Ďalšie vzdelávanie cieľovej skupiny v oblasti mediálnej výchovy je dôležité a má význam pre rozvoj a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach, pretože v opačnom prípade hrozí, že vznikne priepastný rozdiel medzi vidieckymi a mestských regiónmi, čo by viedlo k vylúčeniu niektorých sociálnych skupín.

Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú realizovať tieto aktivity: 

   • Vypracovanie príručky odborného vzdelávania pre pedagogických pracovníkov s relevantnými teoretickými východiskovými poznatkami o akčnej mediálnej gramotnosti a jej tvorbe, metódach a didaktike, ako aj o skúsenostiach a cieľoch vzdelávania detí a mládeže;
   • Vypracovanie katalógu požiadaviek na makerspace vo vidieckych regiónoch Európy s jasnou priestorovou koncepciou; 
   • Vytvorenie zbierky praxou overených, tematických a špecifických praktických pedagogických návodov pre cieľovú skupinu, ktoré budú môcť byť využité pri konkrétnom vzdelávaní a pri učení sa s deťmi a mladými ľuďmi v priestore makerspace.

ERASMUS PLUS PROJEKT: Aflatoun – Posilnenie sociálneho začlenenia prostredníctvom cielených opatrení

Tento projekt podporuje partnerskú iniciatívu zameranú na podporu inovácií v oblasti sociálneho a finančného vzdelávania detí, ich rodičov a učiteľov/odborníkov a výmenu skúseností medzi zúčastnenými partnermi. Chceme vniesť zmenu do vzdelávania v oblasti, ktorou sa školy u nás zaoberajú len veľmi zriedkavo, alebo s ňou pracujú len neformálne a okrajovo, bez stanovenia si konkrétnych cieľov. Projekt zvýši kompetencie učiteľov pracujúcich s cieľovými skupinami. Do priamej práce s deťmi budú výrazne zapojení aj rodičia, pretože sú tými najdôležitejšími ľuďmi v živote detí a dokážu ovplyvňovať ich postoje a podporiť ich v pozitívnom prístupe k svetu. Projekt je zameraný na rozvoj kompetencií žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl, najmä ich sociálnych a občianskych kompetencií prostredníctvom zavedenia inovatívneho programu integrovaného sociálneho a finančného vzdelávania Aflatoun v 3 zapojených krajinách (na Slovensku, v Srbsku a v Holandsku). Učebné osnovy sociálneho a finančného vzdelávania tohto programu – ktoré by mali tvoriť kľúčovú súčasť vzdelávania v nadväznosti na dôsledky pandémie COVID-19 – sa zakladajú na princípe, ktorý hovorí, že osobný, sociálny a ekonomický život človeka sú navzájom prepojené a aby mohli deti ísť za svojimi cieľmi a naplno využiť svoj potenciál, mali by sa o nich učiť komplexne. Aflatoun motivuje deti k tomu, aby sa učili aktívne a samostatne a túžili porozumieť svetu, v ktorom žijú. Predprimárne a primárne vzdelávanie môže pri splnení určitých podmienok výrazne pomôcť pri odstraňovaní znevýhodnení vo vzdelávaní. Najúčinnejšie intervenčné programy zahŕňajú intenzívne, včasné, na dieťa zamerané, vzdelávanie v centrách so silným zapojením rodičov, vzdelávanie rodičov, domáce vzdelávacie aktivity a opatrenia na podporu rodiny. Náš projekt spĺňa všetky tieto podmienky. Posilňuje postavenie detí a ich rodičov prostredníctvom rozvoja ich občianskych a sociálnych zručností, aby sa mohli stať nositeľmi zmeny vo vlastnom živote a vo svojich komunitách. 

Aktivity projektu sú navzájom prepojené a musia sa uskutočniť v určitom poradí, aby sa mohli poznatky z programu Aflatoun úspešne znásobiť. Najprv je potrebné vyškoliť skupinu lektorov. Ich úlohou potom bude vyškoliť ďalších učiteľov/odborníkov. Všetci vyškolení učitelia/odborníci/pracovníci s mládežou budú potom realizovať workshopy vo svojich školách/zariadeniach, do ktorých sa zapoja deti, mladí ľudia a rodičia.


HRAČKÁRNICE – ECEC PLAY HUBS

Celkovým cieľom projektu je bojovať proti segregácii rómskych detí a ich rodín a posilniť sociálnu súdržnosť prostredníctvom inkluzívnych, komunitných služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Cieľom projektu je tiež zlepšiť úspešnosť rómskych detí pri prechode do školy. Tento projekt podporuje aktívne zapojenie rómskych a nerómskych komunít do služieb VSRD prostredníctvom zriaďovania „hračkárnic“, ktoré predstavujú úspešný prístup pri prekonávaní segregácie a zabezpečovaní prístupu ku kvalitným neformálnym službám VSRD. Tieto služby tiež pomáhajú zlepšovať úspešnosť detí pri prechode do formálneho vzdelávania a posilňujú kapacity rodičov.

Ciele:

  • Zlepšiť ústretovosť a zodpovednosť miestnych inštitúcií, najmä ich volených zástupcov a vyšších štátnych úradníkov voči marginalizovaným rómskym komunitám;
  • Budovať kapacity miestnych orgánov a zástupcov rómskych komunít tak, aby dokázali vytvárať a realizovať inkluzívne stratégie a verejné služby pre všetkých vrátane Rómov;
  • posilniť rómske rodiny v rómskych komunitách prostredníctvom podpory rómskych rodičov (matiek aj otcov) v ich úsilí vychovávať svoje deti v bezpečnom a harmonickom rodinnom prostredí;
  • Poskytovať rodičom informácie, zlepšovať sociálne zručnosti a vedomosti týkajúce sa vývinu v ranom detstve, informovať ich o dôležitosti ich úlohy, poskytovať informácie o alternatívnych a účinných rodičovských technikách, podporiť lepšiu komunikáciu a kontakt medzi rodičmi a deťmi, podporiť rodičov v tom, aby spolu s deťmi objavovali nové veci a poskytovali im vzdelávacie podnety, ako aj  budeme podporovať pozitívny postoj rodičov k vzdelávaniu;
  • Rozšíriť ponuku vzdelávacích materiálov pre deti, najmä pre deti z marginalizovaných rómskych komunít;
  • Posilniť a upevniť dôveru medzi všetkými zúčastnenými stranami.

Hlavné aktivity:

  • Študijné exkurzie;
  • Mapovanie zúčastnených strán, analýza miestnych potrieb a problémov;
  • Vytvorenie miestnych akčných tímov;
  • Vypracovanie návrhu odborného vzdelávania;
  • Tréning trénerov;
  • Školenie odborníkov z praxe na miestnej úrovni;
  • Zriadenie 4 hračkárnic – ECEC Play Hubs;
  • Realizácia neformálnych vzdelávacích aktivít v komunitách – požičiavanie hračiek a kníh rodinám, rodičovské workshopy založené na dôvere, workshopy na tému učenie hrou, zdravotná osveta, spoločné medzigeneračné vzdelávacie/školiace/tréningové aktivity;
  • Program návštev v domácnostiach;
  • Hodnotenie, evaluácia a monitorovanie;
  • Advokačná činnosť a šírenie dobrej praxe.

RIADENIE, TESTOVANIE A NÁSTROJE ODBORNEJ PRÍPRAVY NA ZABEZPEČENIE POZTÍVNEJ PODPORY ROZMANITOSTI VO VSRD (DIVERSITY+)

Projekt Diversity + sa zameriava na vytvorenie nástrojov riadenia, porovnávania, uznávania a profesionalizácie pre odborníkov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) s cieľom porozumieť ich súčasnému prístupu k inklúzii a rozmanitosti  a vylepšiť ho.

V rámci Diversity + vznikne doplnkový prístup v smere „zhora nadol“, ktorý umožní organizáciám VSRD plne pochopiť, ako do ich služieb zapadajú rozmanité identity a umožní im rozvíjať plne inkluzívne prístupy pre všetkých. Dosiahne to kalibráciou Európskeho rámca kvality pre VSRD s ohľadom na inkluzívnosť poskytovaných služieb. Zdroje, ktoré vzniknú v rámci projektu Diversity+, vytvoria štruktúrovaný a podporovaný prístup k dizajnu kvalitných inkluzívnych služieb. Partneri najskôr vypracujú listinu Diversity+ Charter, v ktorom stanovia minimálne požiadavky, ktoré musí organizácia VSRD spĺňať, aby sa služby, ktoré poskytuje, mohli považovať za pozitívne podporujúce rozmanitosť. Uskutoční sa teoretický a terénny výskum aktuálnych osvedčených postupov a nových trendov v celej Európe. Listina sa potom použije ako základ na vytvorenie interaktívneho digitálneho hodnotiaceho nástroja, ktorý budú môcť odborníci v oblasti VSRD využiť na hodnotenie služieb, ktoré v súčasnosti poskytujú a na sledovanie svojho pokroku. Umožní to stimulujúce vedenie a podpora, zamerané na to, ako môžu organizácie VSRD dokázateľne zlepšiť poskytované služby. S ohľadom na udržateľnosť a udržanie dlhodobého vplyvu projektu vytvoria partneri profil v rámci európskeho rámca kvality a vzdelávacie zdroje na vytvorenie pozície ambasádora pre rozmanitosť. Seriózna hra s interaktívnym scenárom pomôže odborníkom v oblasti VSRD odstrániť negatívne postoje, zaujatosť a predsudky medzi deťmi (ktoré sa formujú približne od 3 rokov, a podporiť u nich empatiu, súcit a povedomie o rovnosti a rozmanitosti.

Projekt ukáže organizáciám VSRD, prečo má význam venovať čas a zdroje otázkam inkluzívnosti, čo tiež podporí využívanie ostatných nástrojov projektu aj po skončení programu Diversity +. V priebehu všetkých aktivít sa budeme usilovať o spoluprácu s lídrami, pedagógmi a asistentmi v oblasti VSRD, manažérmi ľudských zdrojov, vedúcimi pracovníkmi v oblasti rovnosti a rozmanitosti atď. z celej Európy. Zapojíme tiež skupiny obhajujúce rozmanitosť a tvorcov politík. Vďaka tomu vzniknú vysoko prenosné zdroje a projekt osloví riadiace štruktúry v inštitúciách VSRD, čo pomôže týmto organizáciám stať sa prívetivejšími a inkluzívnejšími voči celému radu rozmanitých identít. Povedie to k nárastu počtu detí z týchto skupín zapojených do služieb VSRD, pretože v súčasnosti sú deti z menšinových skupín zastúpené nedostatočne. Vo výsledku si viac ľudí z týchto skupín osvojí kľúčové sociálne zručnosti, empatiu, súcit, vzájomný rešpekt a povedomie o rovnosti a právach, čo z dlhodobého hľadiska zlepší sociálne začlenenie vo všetkých zúčastnených krajinách.

HOME


MEDIÁLNI RODIČIA – VZDELÁVANIE V KOMPETENCIÁCH MEDIÁLNEJ VÝCHOVY PRE RODIČOV VO VIDIECKYCH OBLASTIACH (MEDIA PARENTS)

Mediálna gramotnosť je ústrednou kľúčovou kompetenciou v spoločnosti, kde digitalizácia významne ovplyvňuje každodenný život a pracovný svet. Kompetencie v digitálnom svete sa tak stávajú hlavným predpokladom sociálnej participácie a sú nevyhnutné pre úspech vo vzdelávaní a profesionálnom živote.

Hlavným cieľom projektu je umožniť rodičom zaoberať sa touto témou a poskytnúť im dostatok informácií. Jedným zo spôsobov, ako podporiť rodičov v ich úlohách v oblasti mediálnej výchovy, je ponúknuť im neinštitucionalizované tematické večery, na ktorých im môžeme sprostredkovať poznatky mediálnej pedagogiky a praktické podklady vhodné na každodenné použitie pri vzdelávaní doma, ktoré môžu rozvíjať pri vzájomnej výmene. V celej Európe sa najmä vo vidieckych regiónoch stretávame s nedostatkom vyškolených médiálnych pedagógov. Rodičia a dospelí z rôznych profesijných prostredí, odborníci na vzdelávanie, alebo lektori sa tak môžu v budúcnosti stať našimi partnermi.

Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú realizovať tieto činnosti:

 • Vypracovanie pokročilej vzdelávacej koncepcie zameranej na realizáciu tematických e-learningových kurzov pre špecifické cieľové skupiny vo forme kurikula (prispôsobených rôznym vekovým skupinám detí), prostredníctvom ktorých sa účastníci môžu kvalifikovať ako „Media Parents“ konzultanti;
 • Vytvorenie e-learningovej platformy so špecifickými kurzami pre cieľové skupiny na rôzne témy súvisiace s mediálnou výchovou, prostredníctvom ktorých sa účastníci môžu kvalifikovať ako „Media Parents“ konzultanti. Takéto digitálne kurzy otvorené pre všetkých zatiaľ nie sú, najmä vo vidieckych regiónoch, dostupné. Vďaka medzinárodnej spolupráci získa táto platforma inovatívny charakter;
 • Vytvorenie zbierky v praxi overených, tematických materiálov špecificky zameraných na cieľové skupiny na prípravu, následné pokračovanie a implementáciu mediálno-pedagogických večerov pre rodičov. Táto zbierka materiálov by mala odbremeniť „dobrovoľných“ konzultantov, aby nemuseli príprave večerov pre rodičov venovať priveľa práce a času a zvýšiť tak ich ochotu usporiadať tieto stretnutia;
 • Vytvorí sa vhodná a regionálne špecifická metóda hodnotenia učebných výsledkov pre budúcich konzultantov „MediaParents“. Hodnotenie sa uskutoční prostredníctvom online testovania. Účastník získa osvedčenie o účasti ako dôkaz o nadobudnutých vedomostiach.Hodnotenie kompetencií v online forme je vhodné najmä pre vidiecke oblasti;
 • Vytvorenie databázy pre dynamickú mapu v klientskom rozhraní, ktorá bude slúžiť na lokálne vyhľadávanie konzultantov „MediaParents“. Registrovaní konzultanti MediaParents môžu navyše platformu využívať na vzájomnú komunikáciu a vytváranie cezhraničných sietí;


AKCIA ZAMERANÁ NA ZAPOJENIE, PODNIKANIE, ZAMESTNANOSŤ A POSILNENIE POSTAVENIA RÓMOV (ACT4ROM)

Celkovým cieľom je predstaviť a rozšíriť inovatívny model vzdelávania založený na výmenách medzi programovými (Slovensko a Srbsko) a partnerskými krajinami (Bosna a Hercegovina a Albánsko), vzdelávacej mobilite a spolupráci medzi mládežníckymi organizáciami a poskytovateľmi neformálneho vzdelávania. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom pilotnej prípravy novej sady nástrojov na mediálnu gramotnosť a kritické myslenie, pilotnej práce a rozšírenia balíka nástrojov na sociálne a finančné vzdelávanie tínedžerov a prostredníctvom zdieľania skúseností s mobilizáciou a posilňovaním postavenia mládeže v rámci peer-to-peer/rovesníckeho vzdelávania, čím sa posilní neformálne vzdelávanie v najviac znevýhodnených komunitách v zapojených krajinách. Akcia je založená na neformálnom vzdelávaní poskytovanom mládežníckymi organizáciami, ktoré mladým ľuďom ponúka vzdelávací obsah podporujúci ich aktívnu participáciu a rovnosť príležitostí na trhu práce aj v spoločnosti. Najdôležitejšou charakteristikou tohto programu je synergia sociálnych a podnikateľských kompetencií s využitím inovatívnych a aktívnych pedagogických prostriedkov vrátane otvorených a digitálnych nástrojov vzdelávania.

Špecifické ciele sú:

O1 – Navrhnúť relevantné, inovatívne a flexibilné modely vzdelávania zamerané na získanie/zlepšenie zručností zamestnateľnosti mladých ľudí;

O2 – Zvýšiť kapacity mládežníckych organizácií a poskytnúť im nástroje potrebné na dodanie novej formy odbornej prípravy založenej na neformálnych flexibilných metódach vzdelávania, vzdelávacej mobilite a virtuálnej spolupráci;

O3 – Zaviesť, otestovať a implementovať nové praktické tréningové programy založené na vzdelávacej mobilite, zamerané na zlepšenie úrovne kompetencií účastníkov a podporu ich aktívnej spoločenskej participácie;

O4 – Posilniť vplyv mládežníckych organizácií pri presadzovaní validácie a uznávania kompetencií získaných v neformálnom vzdelávaní;

Tieto ciele sa dosiahnu kombináciou budovania kapacít, vzdelávacej mobility a advokačnej činnosti, stimulovaním vytvárania sietí a výmeny medzi hlavnými cieľovými skupinami: mládežníckymi organizáciami, poskytovateľmi vzdelávania a miestnymi/národnými tvorcami politík.


HRAČKOU K INKLÚZII – DOSTUPNOSŤ

Cieľom projektu je zvýšiť pripravenosť a zlepšiť prístup k pravidelnému vzdelávaniu malých rómskych detí so zdravotným postihnutím aj bez neho v Doľanoch – Roškovciach.

Špecifické ciele sú:

SO1 – Organizovať inkluzívne neformálne vzdelávacie aktivity pre malé rómske deti so zdravotným postihnutím aj bez neho s cieľom uľahčiť im plynulý prechod do základného vzdelávania a z dlhodobého hľadiska zlepšiť ich vzdelávacie skúsenosti a výkon.

SO2 – Vychovávať (budúcich) rómskych rodičov k zodpovednému rodičovstvu (vrátane detí so zdravotným postihnutím), aby dokázali lepšie podporovať svoje deti doma, aj pri školských a vzdelávacích aktivitách.

SO3 – Budovať kapacity v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb tak, aby boli inkluzívnejšie voči deťom so zdravotným postihnutím a ich rodinám a aby boli kultúrne citlivé voči deťom z menšinového prostredia.

Aktivity potrebné na dosiahnutie týchto cieľov:

 • Teoretický výskum najsľubnejších prístupov založených na dôkazoch v inkluzívnom vzdelávaní detí so špeciálnymi potrebami;
 • Vypracovanie súboru nástrojov pre odborníkov v oblasti práce s deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodičmi;
 • Budovanie kapacít miestneho akčného tímu, aby dokázal pracovať s „ťažšie dosiahnuteľnými“ deťmi so zdravotným postihnutím a ich rodičmi (školenia, workshopy, semináre);
 • Implementácia lokálnych, neformálnych komunitných iniciatív VSRD pre rodičov (workshopy v rámci programu podpory rodičovstva, zdravotné poradenstvo, sociálne poradenstvo, školenia, semináre s odborníkmi na VSRD – učiteľmi, lekármi, zubármi, psychológmi atď.) a ich deti so špeciálnymi potrebami (aktivity na podporu ich zručností, vedomostí a príprava na vstup do (pred-)školského vzdelávania; muzikoterapia – spájanie detí s rôznymi schopnosťami a z odlišného kultúrneho prostredia prostredníctvom hudobných a kultúrnych aktivít);
 • Podpora vzájomnej tolerancie prostredníctvom integračných aktivít;
 • Návrh hodnotiacich nástrojov a diseminácia.


REYN SLOVENSKO – SIEŤ EDUKÁTOROV PRACUJÚCICH S RÓMSKYMI DEŤMI V RANOM VEKU

Množstvo štúdií z celého sveta dokumentuje, že deti z chudobných rodín často vyrastajú v domácnostiach, ktoré sú menej podnetné pre učenie sa či rozvoj jazyka, a zapájajú sa do menšieho počtu aktivít s dospelými než ich rovesníci z lepšie situovaných rodín. Socio-ekonomické postavenie rodiny má významný vplyv na kognitívny, sociálny, fyzický a emocionálny rozvoj osobnosti dieťaťa. Vo veku 3 rokov je možné pozorovať rozdiely medzi úrovňou rozvoja osobnosti detí z materiálne chudobného prostredia a ich rovesníkmi z menej chudobného prostredia, pričom sa tieto vývojové rozdiely počas detstva každým rokom zväčšujú.

Naša organizácia sa preto v roku 2014 rozhodla založiť sieť edukátorov pracujúcich s rómskymi deťmi v ranom veku a ich rodičmi – ako advokačnú platformu a platformu na rozvoj profesionálnych kompetencií. Snažíme sa spolupracovať a zlepšovať, aby sme boli schopní prinášať vzdelávanie na vysokej úrovni, multikultúrny prístup vo vzdelávaní v materských a základných školách, v činnosti komunitných a zdravotných centier, ako aj v sociálnych službách. V súčasnosti má naša sieť viac ako 500 členov, priateľov a podporovateľov z radov učiteľov, sociálnych pracovníkov, zdravotných pracovníkov, komunitných aktivistov, rodičov, zástupcov štátnej správy a lokálnych samospráv. REYN Slovensko vznikol na základoch medzinárodnej siete REYN International, ktorá sídli v meste Leiden v Holandsku. V súčasnosti pôsobí v Európe aktívne celkom 11 národných sietí.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie siete edukátorov – REYN Slovensko na vytvorenie vplyvnej advokačnej platformy, aktívne ovlpyvňujúcej politiky v oblasti vzdelávania detí v ranom veku a ich rodičov na lokálnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, zodpovednej za pozitívnu zmenu v klíme a v prostredí, v ktorom sa rómske deti vyvíjajú a vzdelávajú.

Aktivity projektu:

 • Advokačné aktivity – výskum aktuálnej situácie v neformálnom vzdelávaní rómskych detí v ranom veku a ich rodičov, účasť v poradných orgánoch a komisiách štátnych inštitúcií, tvorba vzorových inkluzívnych plánov pre vzdelávacie inštitúcie, organizácia multiplikačných podujatí (okrúhle stoly, konferencia).
 • Profesionálny rozvoj členov siete – organizácia vzdelávacích workshopov a tréningov v oblasti inkluzívneho vzdelávania.
 • Organizácia študijných ciest do zahraničia.
 • Pravidelná komunikácia s členmi siete na výmenu skúseností a prezentovanie dobrej praxe prostredníctvom sociálnych sietí.