Aktuálne projekty

Kit @ – Tréning mediálnej kompetencie pre odborníkov v denných centrách a porovnateľných inštitúciách vo vidieckych oblastiach Európy

Ciele projektu:

Cieľom projektu je vytvorenie inovatívnych riešení pre rozvoj mediálnych pedagogických kompetencií využívajúcich IKT a získavanie digitálnych zručností odborníkov v centrách starostlivosti o deti a porovnateľných inštitúciách, najmä vo vidieckych oblastiach. Výučba vedomostí sa zameriava na aplikáciu inovatívnych metód a pedagogických metód na vzdelávanie detí využívajúcich digitálne médiá. Synergie je možné využiť prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. V rámci projektu je možné preniesť rôzne úrovne a prístupy k riešeniam v partnerských krajinách. Umožňuje to predovšetkým fakt, že platformy IT sú v podstate rovnaké v krajinách a vedú k nadnárodným udržateľným inováciám.
Vidiecke oblasti sú znevýhodnené ako miesto vzdelávania, najmä v sektore IKT, pretože vybavenie, ako aj špecialisti chýbajú. IKT samotné sú dôležité pre vytváranie dizajnu a kvality života vidieckych oblastí; zanedbávanie regiónov a vylúčenie sociálnych skupín sú ohrozujúce. Všetky vidiecke európske regióny čelia podobným problémom.

Cieľové skupiny:

• Pedagógovia v centrách starostlivosti o deti a v im podobným inštitúciách
• Profesionálni aktéri alebo inštitúcie pôsobiace v oblasti vzdelávania v ranom detstve
• Deti a rodičia ako nepriame cieľové skupiny.

 

GSA – Dobrý začiatok pro všetky deti: Rozvoj inkluzívnych vzdelávacích metód pre deti predškolského veku zo sociálne znevýhodneného alebo kultúrne odlišného prostredia

Program: Erasmus+

Kľúčová akcia: Spolupráca na inováciách a výmena osvedčených postupov

Akcie: Strategické partnerstvo

Trvanie projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

Projekt je financovaný z programu Erasmus + Európskej komisie, č. 2017-1-CZ01-KA201-035409.

 

Tento projekt sa zaoberá  možnosťami spolupráce neformálnych vzdelávacích organizácií s materskými školami, s cieľom podporiť inklúziu detí zo sociálne znevýhodneného alebo kultúrne odlišného prostredia. Neformálnymi vzdelávacími inštitúciami sa myslia nadácie, MVO a komunitné centrá pre deti. Predchádzajúci projekt Erasmus+ “Podpora sociálnych a emočných schopností u detí  predškolského veku zo znevýhodneného alebo kultúrne odlišného prostredia” ukázal, že vzájomná spolupráca týchto dvoch subjektov je veľmi slabá, predovšetkým čo sa týka vzájomnej výpomoci pri nadväzovaní vzťahov s rodičmi a deťmi, za účelom prekonania kultúrnych, sociálnych a emočných bariér pri snahe udržať sa vo formálnych vzdelávacích inštitúciách.

 

Cieľom projektu je výmena inovatívnych riešení, ktoré sú založené na najlepších skúsenostiach v partnerských krajinách pri práci s rodinami a deťmi, zo socio-ekonomicky znevýhodnených alebo kultúrne odlišných prostredí. Napríklad podpora migrantov alebo rómskych rodín, ktorá sa zameriava na to, aby tieto deti boli pripravené na vstup do formálneho vzdelávania a aby v ňom úspešne zotrvali. Projekt má zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky prostredníctvom zapojenia sociálne a ekonomicky znevýhodnených detí už v ranej fáze. Spoločne s našimi partnerskými organizáciami popíšeme hlavné aktivity, metódy, programy a stratégie, ktoré sú v súčasnosti používané pre podporu ohrozených detí predškolského veku a ich rodičov. Ďalej preskúmame, ako by vybraté metódy mohli byť prenesené do iných krajín. Za účelom uľahčenia efektívnej výmeny najlepších praxí bude vytvorená platforma, ktorá bude pracovať na výbere metód, ktoré sa ukázali ako úspešné, a zhromaždí informácie o inovatívnej inkluzívnej praxi, ktorú môžu využiť formálne a neformálne vzdelávacie štruktúry naprieč EÚ. Posilnenie spolupráce a koordinácie medzi zúčastnenými stranami, teda rodinami, materskými školami a neformálnymi vzdelávacími inštitúciami, je veľmi dôležité, aby mohlo byť dosiahnuté vyššej kvality vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

 

Medzi hlavné aktivity projektu patrí vypracovanie správy o vnútroštátnych politikách inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v partnerských krajinách, popis inkluzívnych stratégií, metód a praktík aplikovaných v neformálnych predškolských inštitúciách v partnerských krajinách, príprava programu školenia a organizácia spoločného vzdelávania pracovníkov partnerských organizácií. V rámci projektu vznikne sprievodca dobrou praxou v inkluzívnom vzdelávaní, ktorý bude vychádzať z hodnotení zhromaždených v priebehu pilotnej fázy v neformálnych inštitúciách v partnerských krajinách. Na konci projektu bude v Prahe zorganizovaná záverečná konferencia pre 100 expertov, výskumníkov a ďalších aktérov pracujúcich v oblasti predškolského vzdelávania z rôznych krajín EÚ.

 

Projekt realizujeme v spolupráci s:

 

TOY FOR INCLUSION

Ciele projektu:

Hlavný cieľom projektu je minimalizovať segregácii rómskych detí v ranom veku a ich rodín, ako aj posilniť sociálnu súdržnosť prostredníctvom inkluzívnych aktivít zameraných na výchovu a starostlivosť v ranom detstve (ECEC). Cieľom projektu je tiež zlepšiť úspešnosť rómskych detí pri prechode do základných škôl.
 
Tento projekt podporuje aktívnu účasť rómskych a nerómskych komunít na službách výchovy a vzdelávania v ranom veku prostredníctvom budovania a rozvoja TOY knižníc /požičovní hračiek/ a medzigeneračného vzdelávania (IGL). Požičovne hračiek sú úspešným prístupom k prekonaniu segregácie, poskytujú prístup ku kvalitným neformálnym službám všeobecného vzdelávania a výchovy, ktoré zlepšujú prechod detí do inštitúcií formálneho vzdelávania a zlepšujú zručnosti a vedomosti rodičov. Projekt bude organizovať aktivity IGL v požičovniach hračiek. IGL aktivity zahŕňajú rôzne vekové skupiny, vrátane malých detí a seniorov, ktorí sa navzájom vzdelávajú a obohacujú. Predchádzajúci výskum preukázal, že takéto aktivity zmierňujú stereotypy a všetci zainteresovaní prejavujú hodnoty solidarity, úcty a akceptácie „iných“. Diskriminácia voči veľmi mladým a starším dospelým je spochybnená.
 

Obsah projektu:

 

  • 1. Realizácia komunitného vzdelávania, ktoré podporuje začlenenie do formálneho a neformálneho vzdelávania v rámci všeobecného vzdelávania a výchovy;
  • 2. Pilotné akcie (požičovňa hračiek a činnosti IGL);
  • 3. Príručka „Čo funguje“ s odporúčaniami pre odbornú verejnosť a miestne samosprávy, aby vytvárali podmienky a implementovali komunitné vzdelávanie v ranom detstve pre rómske a nerómske deti;
  • 4. Zdieľanie a šírenie poznatkov medzi miestnymi, národnými a medzinárodnými zainteresovanými stranami a tvorcami politík.