Aktuálne projekty

RIADENIE, TESTOVANIE A NÁSTROJE ODBORNEJ PRÍPRAVY NA ZABEZPEČENIE POZTÍVNEJ PODPORY ROZMANITOSTI VO VSRD (DIVERSITY+)

Projekt Diversity + sa zameriava na vytvorenie nástrojov riadenia, porovnávania, uznávania a profesionalizácie pre odborníkov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) s cieľom porozumieť ich súčasnému prístupu k inklúzii a rozmanitosti  a vylepšiť ho.

V rámci Diversity + vznikne doplnkový prístup v smere „zhora nadol“, ktorý umožní organizáciám VSRD plne pochopiť, ako do ich služieb zapadajú rozmanité identity a umožní im rozvíjať plne inkluzívne prístupy pre všetkých. Dosiahne to kalibráciou Európskeho rámca kvality pre VSRD s ohľadom na inkluzívnosť poskytovaných služieb. Zdroje, ktoré vzniknú v rámci projektu Diversity+, vytvoria štruktúrovaný a podporovaný prístup k dizajnu kvalitných inkluzívnych služieb. Partneri najskôr vypracujú listinu Diversity+ Charter, v ktorom stanovia minimálne požiadavky, ktoré musí organizácia VSRD spĺňať, aby sa služby, ktoré poskytuje, mohli považovať za pozitívne podporujúce rozmanitosť. Uskutoční sa teoretický a terénny výskum aktuálnych osvedčených postupov a nových trendov v celej Európe. Listina sa potom použije ako základ na vytvorenie interaktívneho digitálneho hodnotiaceho nástroja, ktorý budú môcť odborníci v oblasti VSRD využiť na hodnotenie služieb, ktoré v súčasnosti poskytujú a na sledovanie svojho pokroku. Umožní to stimulujúce vedenie a podpora, zamerané na to, ako môžu organizácie VSRD dokázateľne zlepšiť poskytované služby. S ohľadom na udržateľnosť a udržanie dlhodobého vplyvu projektu vytvoria partneri profil v rámci európskeho rámca kvality a vzdelávacie zdroje na vytvorenie pozície ambasádora pre rozmanitosť. Seriózna hra s interaktívnym scenárom pomôže odborníkom v oblasti VSRD odstrániť negatívne postoje, zaujatosť a predsudky medzi deťmi (ktoré sa formujú približne od 3 rokov, a podporiť u nich empatiu, súcit a povedomie o rovnosti a rozmanitosti.

Projekt ukáže organizáciám VSRD, prečo má význam venovať čas a zdroje otázkam inkluzívnosti, čo tiež podporí využívanie ostatných nástrojov projektu aj po skončení programu Diversity +. V priebehu všetkých aktivít sa budeme usilovať o spoluprácu s lídrami, pedagógmi a asistentmi v oblasti VSRD, manažérmi ľudských zdrojov, vedúcimi pracovníkmi v oblasti rovnosti a rozmanitosti atď. z celej Európy. Zapojíme tiež skupiny obhajujúce rozmanitosť a tvorcov politík. Vďaka tomu vzniknú vysoko prenosné zdroje a projekt osloví riadiace štruktúry v inštitúciách VSRD, čo pomôže týmto organizáciám stať sa prívetivejšími a inkluzívnejšími voči celému radu rozmanitých identít. Povedie to k nárastu počtu detí z týchto skupín zapojených do služieb VSRD, pretože v súčasnosti sú deti z menšinových skupín zastúpené nedostatočne. Vo výsledku si viac ľudí z týchto skupín osvojí kľúčové sociálne zručnosti, empatiu, súcit, vzájomný rešpekt a povedomie o rovnosti a právach, čo z dlhodobého hľadiska zlepší sociálne začlenenie vo všetkých zúčastnených krajinách.

HOME


MEDIÁLNI RODIČIA – VZDELÁVANIE V KOMPETENCIÁCH MEDIÁLNEJ VÝCHOVY PRE RODIČOV VO VIDIECKYCH OBLASTIACH (MEDIA PARENTS)

Mediálna gramotnosť je ústrednou kľúčovou kompetenciou v spoločnosti, kde digitalizácia významne ovplyvňuje každodenný život a pracovný svet. Kompetencie v digitálnom svete sa tak stávajú hlavným predpokladom sociálnej participácie a sú nevyhnutné pre úspech vo vzdelávaní a profesionálnom živote.

Hlavným cieľom projektu je umožniť rodičom zaoberať sa touto témou a poskytnúť im dostatok informácií. Jedným zo spôsobov, ako podporiť rodičov v ich úlohách v oblasti mediálnej výchovy, je ponúknuť im neinštitucionalizované tematické večery, na ktorých im môžeme sprostredkovať poznatky mediálnej pedagogiky a praktické podklady vhodné na každodenné použitie pri vzdelávaní doma, ktoré môžu rozvíjať pri vzájomnej výmene. V celej Európe sa najmä vo vidieckych regiónoch stretávame s nedostatkom vyškolených médiálnych pedagógov. Rodičia a dospelí z rôznych profesijných prostredí, odborníci na vzdelávanie, alebo lektori sa tak môžu v budúcnosti stať našimi partnermi.

Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú realizovať tieto činnosti:

 • Vypracovanie pokročilej vzdelávacej koncepcie zameranej na realizáciu tematických e-learningových kurzov pre špecifické cieľové skupiny vo forme kurikula (prispôsobených rôznym vekovým skupinám detí), prostredníctvom ktorých sa účastníci môžu kvalifikovať ako „Media Parents“ konzultanti;
 • Vytvorenie e-learningovej platformy so špecifickými kurzami pre cieľové skupiny na rôzne témy súvisiace s mediálnou výchovou, prostredníctvom ktorých sa účastníci môžu kvalifikovať ako „Media Parents“ konzultanti. Takéto digitálne kurzy otvorené pre všetkých zatiaľ nie sú, najmä vo vidieckych regiónoch, dostupné. Vďaka medzinárodnej spolupráci získa táto platforma inovatívny charakter;
 • Vytvorenie zbierky v praxi overených, tematických materiálov špecificky zameraných na cieľové skupiny na prípravu, následné pokračovanie a implementáciu mediálno-pedagogických večerov pre rodičov. Táto zbierka materiálov by mala odbremeniť „dobrovoľných“ konzultantov, aby nemuseli príprave večerov pre rodičov venovať priveľa práce a času a zvýšiť tak ich ochotu usporiadať tieto stretnutia;
 • Vytvorí sa vhodná a regionálne špecifická metóda hodnotenia učebných výsledkov pre budúcich konzultantov „MediaParents“. Hodnotenie sa uskutoční prostredníctvom online testovania. Účastník získa osvedčenie o účasti ako dôkaz o nadobudnutých vedomostiach.Hodnotenie kompetencií v online forme je vhodné najmä pre vidiecke oblasti;
 • Vytvorenie databázy pre dynamickú mapu v klientskom rozhraní, ktorá bude slúžiť na lokálne vyhľadávanie konzultantov „MediaParents“. Registrovaní konzultanti MediaParents môžu navyše platformu využívať na vzájomnú komunikáciu a vytváranie cezhraničných sietí;


AKCIA ZAMERANÁ NA ZAPOJENIE, PODNIKANIE, ZAMESTNANOSŤ A POSILNENIE POSTAVENIA RÓMOV (ACT4ROM)

Celkovým cieľom je predstaviť a rozšíriť inovatívny model vzdelávania založený na výmenách medzi programovými (Slovensko a Srbsko) a partnerskými krajinami (Bosna a Hercegovina a Albánsko), vzdelávacej mobilite a spolupráci medzi mládežníckymi organizáciami a poskytovateľmi neformálneho vzdelávania. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom pilotnej prípravy novej sady nástrojov na mediálnu gramotnosť a kritické myslenie, pilotnej práce a rozšírenia balíka nástrojov na sociálne a finančné vzdelávanie tínedžerov a prostredníctvom zdieľania skúseností s mobilizáciou a posilňovaním postavenia mládeže v rámci peer-to-peer/rovesníckeho vzdelávania, čím sa posilní neformálne vzdelávanie v najviac znevýhodnených komunitách v zapojených krajinách. Akcia je založená na neformálnom vzdelávaní poskytovanom mládežníckymi organizáciami, ktoré mladým ľuďom ponúka vzdelávací obsah podporujúci ich aktívnu participáciu a rovnosť príležitostí na trhu práce aj v spoločnosti. Najdôležitejšou charakteristikou tohto programu je synergia sociálnych a podnikateľských kompetencií s využitím inovatívnych a aktívnych pedagogických prostriedkov vrátane otvorených a digitálnych nástrojov vzdelávania.

Špecifické ciele sú:

O1 – Navrhnúť relevantné, inovatívne a flexibilné modely vzdelávania zamerané na získanie/zlepšenie zručností zamestnateľnosti mladých ľudí;

O2 – Zvýšiť kapacity mládežníckych organizácií a poskytnúť im nástroje potrebné na dodanie novej formy odbornej prípravy založenej na neformálnych flexibilných metódach vzdelávania, vzdelávacej mobilite a virtuálnej spolupráci;

O3 – Zaviesť, otestovať a implementovať nové praktické tréningové programy založené na vzdelávacej mobilite, zamerané na zlepšenie úrovne kompetencií účastníkov a podporu ich aktívnej spoločenskej participácie;

O4 – Posilniť vplyv mládežníckych organizácií pri presadzovaní validácie a uznávania kompetencií získaných v neformálnom vzdelávaní;

Tieto ciele sa dosiahnu kombináciou budovania kapacít, vzdelávacej mobility a advokačnej činnosti, stimulovaním vytvárania sietí a výmeny medzi hlavnými cieľovými skupinami: mládežníckymi organizáciami, poskytovateľmi vzdelávania a miestnymi/národnými tvorcami politík.


HRAČKOU K INKLÚZII – DOSTUPNOSŤ

Cieľom projektu je zvýšiť pripravenosť a zlepšiť prístup k pravidelnému vzdelávaniu malých rómskych detí so zdravotným postihnutím aj bez neho v Doľanoch – Roškovciach.

Špecifické ciele sú:

SO1 – Organizovať inkluzívne neformálne vzdelávacie aktivity pre malé rómske deti so zdravotným postihnutím aj bez neho s cieľom uľahčiť im plynulý prechod do základného vzdelávania a z dlhodobého hľadiska zlepšiť ich vzdelávacie skúsenosti a výkon.

SO2 – Vychovávať (budúcich) rómskych rodičov k zodpovednému rodičovstvu (vrátane detí so zdravotným postihnutím), aby dokázali lepšie podporovať svoje deti doma, aj pri školských a vzdelávacích aktivitách.

SO3 – Budovať kapacity v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb tak, aby boli inkluzívnejšie voči deťom so zdravotným postihnutím a ich rodinám a aby boli kultúrne citlivé voči deťom z menšinového prostredia.

Aktivity potrebné na dosiahnutie týchto cieľov:

 • Teoretický výskum najsľubnejších prístupov založených na dôkazoch v inkluzívnom vzdelávaní detí so špeciálnymi potrebami;
 • Vypracovanie súboru nástrojov pre odborníkov v oblasti práce s deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodičmi;
 • Budovanie kapacít miestneho akčného tímu, aby dokázal pracovať s „ťažšie dosiahnuteľnými“ deťmi so zdravotným postihnutím a ich rodičmi (školenia, workshopy, semináre);
 • Implementácia lokálnych, neformálnych komunitných iniciatív VSRD pre rodičov (workshopy v rámci programu podpory rodičovstva, zdravotné poradenstvo, sociálne poradenstvo, školenia, semináre s odborníkmi na VSRD – učiteľmi, lekármi, zubármi, psychológmi atď.) a ich deti so špeciálnymi potrebami (aktivity na podporu ich zručností, vedomostí a príprava na vstup do (pred-)školského vzdelávania; muzikoterapia – spájanie detí s rôznymi schopnosťami a z odlišného kultúrneho prostredia prostredníctvom hudobných a kultúrnych aktivít);
 • Podpora vzájomnej tolerancie prostredníctvom integračných aktivít;
 • Návrh hodnotiacich nástrojov a diseminácia.


  AFLATEEN – SOCIÁLNE A FINANČNÉ VZDELÁVANIE PRE ANGAŽOVANOSŤ, PODNIKANIE A ZAMESTNANIE

Všeobecným cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom a ich rodičom stať sa prostredníctvom rozvoja občianskych a sociálnych kompetencií aktérmi vlastnej zmeny a zmeny vo svojej komunite. Naším cieľom je riešiť problém  nedostatočného finančného a podnikateľského vzdelávania v Maďarsku, Srbsku a na Slovensku, ktorý bol identifikovaný ako jedna zo základných príčin vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí v týchto regiónoch.

Špecifickým cieľom nášho projektu je vytvoriť a prispôsobiť učebné osnovy na rozvoj sociálnych a finančných kompetencií mladých ľudí vo veku od 15 do 18 rokov, ktoré budú vo svojej každodenej práci využívať pracovníci s mládežou a vzdelávací materiál pre trénerov, pomocou ktorého budú tréneri školiť pracovníkov s mládežou na využívanie týchto učebných osnov, pretože v tejto oblasti rozvoja kompetencií je nevyhnutný správny prístup. Učebné osnovy sa nedajú jednoducho stiahnuť a začať priamo používať.

Po vypracovaní týchto materiálov vyškolíme 5 trénerov z každej krajiny, ktorí sa stanú ambasádormi nového prístupu, a zároveň budú trénermi na následnom medzinárodnom vzdelávaní pre pracovníkov s mládežou. Do pilotného vvzdelávania zapojíme 20 pracovníkov s mládežou z desiatich mimovládnych organizácií/mládežníckych organizácií v každej zo zapojených krajín. Ich zapojenie do spoločného projektu prirodzene vytvorí aj mnohé príležitostí na sieťovanie.

Tréneri oslovia viac ako 600 mladých ľudí v troch krajinách. Počas tejto fázy projektu im bude poskytovaný online mentoring a podpora. Po absolvovaní pilotného vzdelávania a testovaní v teréne plánujeme rozšíriť skúsenosti z programu medzi širšie spektrum zainteresovaných strán na národnej úrovni prostredníctvom diskusií za okrúhlym stolom, ktoré zorganizujeme v každej zo zapojených krajín a na medzinárodnej úrovni na záverečnej konferencii, na ktorej sa zúčastnia a budú mať možnosť predstaviť výsledky projektu účastníci zo všetkých zapojených krajín. Na zdieľanie získaných poznatkov využijeme  informačné bulletiny, online platformy a Facebook v rámci siete Aflatoun, ktorá funguje vo viac ako 100 krajinách. Prostredníctvom digitálnych kanálov sa pracovníci s mládežou a deti budú môcť pripojiť k sieti kolegov zo 106 krajín a vymieňať si s nimi poznatky, zručnosti a nápady. Zapoja sa aj do platformy Aflateen Digital, kde sa mladí ľudia (tínedžeri) môžu dozvedieť viac o aktivizme a spoločných akciách. Aj to obohatí ich skúsenosti, rozšíri ich perspektívu a pomôže im pochopiť výhody rozmanitosti.

Naše štúdie ukazujú, že v súčasnom období, kedy všetci pociťujeme zvýšenú potrebu finančnej gramotnosti a podnikateľských zručností, nemajú ani deti, ani dospelí (učitelia ani rodičia) požadované zručnosti. Väčšina existujúcich iniciatív na pomoc vzdelávacím inštitúciám a občianskej spoločnosti s rozširovaním finančných a podnikateľských zručností mladých ľudí, potrebných na ich lepšiu zamestnateľnosť a začlenenie na trh práce a do spoločnosti sa sústreďuje len na tvorbu a manažment projektových a podnikateľských plánov a riadenie projektov, ale nevenuje sa ostatným finančným zručostiam, ako je sporenie, investovanie alebo akékoľvek iné finančné aspekty. Chýba tiež aktívne zapojenie rodičov do rozvoja sociálnych a finančných zručností detí.


HRAČKOU K INKLÚZII – spoločné hračky, hrou k starostlivosti

Všeobecným cieľom projektu je zapojiť „ťažko dosiahnuteľné“ malé deti z rodín migrantov a etnických menšín do kvalitných inkluzívnych iniciatív neformálneho komunitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD), s cieľom uľahčiť im plynulý prechod do základného vzdelávania a z dlhodobého hľadiska zlepšiť ich vzdelávacie skúsenosti a výkon.

Špecifickým cieľom tohto projektu je rozšíriť a začleniť prístup TOY for Inclusion do politík v boji proti segregácii a zlepšiť prístup „ťažšie dosiahnuteľných“ malých detí z prostredia migrantov a etnických menšín ku kvalitnému a inkluzívnemu VSRD.

Rodiny, ktoré prichádzajú do Požičovní hračiek – Play Hubs, centier neformálneho VSRD, riadených miestnymi akčnými tímami, nielenže trávia čas so svojimi deťmi, ale stretávajú sa tam aj s novými rodinami z rôznych prostredí. Nové vzťahy a väzby, ktoré nadviažu v požičovniach hračiek sa rozširujú aj do ďalších sfér. Úspech fungujúcich požičovní hračiek Play hubs v niektorých krajinách priťahuje záujem sponzorov zo súkromného sektora a podporu miestnych orgánov.

Projekt v širšom meradle rozvíja osvedčené postupy TOY for Inclusion a zapojí deti migrantov a marginalizované deti vo všeobecnosti, nielen rómske deti. Bude sa implementovať aj v ďalších komunitách v 7 krajinách, v ktorých už požičovne hračiek – TOY for Inclusion fungujú, ako aj v jednej novej krajine, kandidátskej krajine na vstup do EÚ, Turecku. Prioritou bude poskytovanie odbornej prípravy a mentoringu odborníkom na oblasť vzdelávania, zdravotnú a sociálnu starostlivosť a komunitný rozvoj, ako aj miestnym orgánom, ktoré im budú pomáhať pri práci s rozmanitosťou a pri podpore inklúzie. Skúsení odborníci a miestni tvorcovia politík v prístupe TOY for Inclusion budú vzorom pre tých, pre ktorých je tento prístup nový.

Projekt sa zameriava na veľmi malé deti vo veku od 0 do 6 rokov, ktoré ešte nie sú vo veku povinnej školskej dochádzky, prípadne navštevujú prvý ročník základnej školy. Navrhuje rozšíriť, nanovo upraviť, preniesť a zvýšiť úroveň už realizovaného pilotovaného prístupu TOY for Inclusion, v rámci ktorého sa vytvorila participatívna komunitná metodika na dizajnovanie a implementáciu neformálnych služieb VSRD zameraných na sociálnu inklúziu v rámci „prístupu progresívneho univerzalizmu“, s osobitnou pozornosťou k začleňovaniu rómskych detí a rodín. Program ‘Toys to Share, Play to care’ rozšíri dosah prístupu TOY for Inclusion, zapojí aj deti migrantov, deti z prostredia menšín a „ťažšie dosiahnuteľné“ deti vo všeobecnosti vytvorením nových neformálnych iniciatív VSRD v 8 krajinách EÚ, ako aj prostredníctvom budovania kapacít miestnych orgánov, aby dokázali zakotviť tento prístup na systémovej a politickej úrovni.

Do projektu sú zapojené organizácie, ktoré už prístup TOY for Inclusion realizujú, aj nové organizácie a krajiny. V rámci tohto projektu bude prvá skupina zabezpečovať kontinuitu, zvyšovanie úrovne a udržateľnosť existujúcich iniciatív VSRD. Každá krajina vypracuje v spoločnom rámci kontextualizované prístupy založené na miestnych potrebách: niektoré krajiny vytvoria nové iniciatívy v oblasti VSRD v jednej novej lokalite; ďalšie investujú do vytvorenia siete miestnych organizácií, ktoré budú realizovať prístupy a aktivity zamerané na sociálnu inklúziu a inkluzívne VSRD. Druhá skupina – noví partneri – absolvujú školenia a získajú od skúsenejších partnerov podporu v oblasti investovania do sociálneho začleňovania a budú zavádzať neformálne iniciatívy VSRD v jednej lokalite vo svojej krajine. Celkovo sa bude realizovať 14 iniciatív VSRD v 7 krajinách EÚ.


REYN SLOVENSKO – SIEŤ EDUKÁTOROV PRACUJÚCICH S RÓMSKYMI DEŤMI V RANOM VEKU

Množstvo štúdií z celého sveta dokumentuje, že deti z chudobných rodín často vyrastajú v domácnostiach, ktoré sú menej podnetné pre učenie sa či rozvoj jazyka, a zapájajú sa do menšieho počtu aktivít s dospelými než ich rovesníci z lepšie situovaných rodín. Socio-ekonomické postavenie rodiny má významný vplyv na kognitívny, sociálny, fyzický a emocionálny rozvoj osobnosti dieťaťa. Vo veku 3 rokov je možné pozorovať rozdiely medzi úrovňou rozvoja osobnosti detí z materiálne chudobného prostredia a ich rovesníkmi z menej chudobného prostredia, pričom sa tieto vývojové rozdiely počas detstva každým rokom zväčšujú.

Naša organizácia sa preto v roku 2014 rozhodla založiť sieť edukátorov pracujúcich s rómskymi deťmi v ranom veku a ich rodičmi – ako advokačnú platformu a platformu na rozvoj profesionálnych kompetencií. Snažíme sa spolupracovať a zlepšovať, aby sme boli schopní prinášať vzdelávanie na vysokej úrovni, multikultúrny prístup vo vzdelávaní v materských a základných školách, v činnosti komunitných a zdravotných centier, ako aj v sociálnych službách. V súčasnosti má naša sieť viac ako 500 členov, priateľov a podporovateľov z radov učiteľov, sociálnych pracovníkov, zdravotných pracovníkov, komunitných aktivistov, rodičov, zástupcov štátnej správy a lokálnych samospráv. REYN Slovensko vznikol na základoch medzinárodnej siete REYN International, ktorá sídli v meste Leiden v Holandsku. V súčasnosti pôsobí v Európe aktívne celkom 11 národných sietí.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie siete edukátorov – REYN Slovensko na vytvorenie vplyvnej advokačnej platformy, aktívne ovlpyvňujúcej politiky v oblasti vzdelávania detí v ranom veku a ich rodičov na lokálnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, zodpovednej za pozitívnu zmenu v klíme a v prostredí, v ktorom sa rómske deti vyvíjajú a vzdelávajú.

Aktivity projektu:

 • Advokačné aktivity – výskum aktuálnej situácie v neformálnom vzdelávaní rómskych detí v ranom veku a ich rodičov, účasť v poradných orgánoch a komisiách štátnych inštitúcií, tvorba vzorových inkluzívnych plánov pre vzdelávacie inštitúcie, organizácia multiplikačných podujatí (okrúhle stoly, konferencia).
 • Profesionálny rozvoj členov siete – organizácia vzdelávacích workshopov a tréningov v oblasti inkluzívneho vzdelávania.
 • Organizácia študijných ciest do zahraničia.
 • Pravidelná komunikácia s členmi siete na výmenu skúseností a prezentovanie dobrej praxe prostredníctvom sociálnych sietí.