Aktuálne projekty

 

TOY FOR INCLUSION

Hlavný cieľom projektu je minimalizovať segregácii rómskych detí v ranom veku a ich rodín, ako aj posilniť sociálnu súdržnosť prostredníctvom inkluzívnych aktivít zameraných na výchovu a starostlivosť v ranom detstve (ECEC). Cieľom projektu je tiež zlepšiť úspešnosť rómskych detí pri prechode do základných škôl.
 
Tento projekt podporuje aktívnu účasť rómskych a nerómskych komunít na službách výchovy a vzdelávania v ranom veku prostredníctvom budovania a rozvoja TOY knižníc /požičovní hračiek/ a medzigeneračného vzdelávania (IGL). Požičovne hračiek sú úspešným prístupom k prekonaniu segregácie, poskytujú prístup ku kvalitným neformálnym službám všeobecného vzdelávania a výchovy, ktoré zlepšujú prechod detí do inštitúcií formálneho vzdelávania a zlepšujú zručnosti a vedomosti rodičov. Projekt bude organizovať aktivity IGL v požičovniach hračiek. IGL aktivity zahŕňajú rôzne vekové skupiny, vrátane malých detí a seniorov, ktorí sa navzájom vzdelávajú a obohacujú. Predchádzajúci výskum preukázal, že takéto aktivity zmierňujú stereotypy a všetci zainteresovaní prejavujú hodnoty solidarity, úcty a akceptácie „iných“. Diskriminácia voči veľmi mladým a starším dospelým je spochybnená.
 

Obsah projektu:

 

 • 1. Realizácia komunitného vzdelávania, ktoré podporuje začlenenie do formálneho a neformálneho vzdelávania v rámci všeobecného vzdelávania a výchovy;
 • 2. Pilotné akcie (požičovňa hračiek a činnosti IGL);
 • 3. Príručka „Čo funguje“ s odporúčaniami pre odbornú verejnosť a miestne samosprávy, aby vytvárali podmienky a implementovali komunitné vzdelávanie v ranom detstve pre rómske a nerómske deti;
 • 4. Zdieľanie a šírenie poznatkov medzi miestnymi, národnými a medzinárodnými zainteresovanými stranami a tvorcami politík.

 

Umelecké tvorivé dielne – 9. ročník

 

Obsah projektu:

 

 • Výmenné tvorivé dielne pre dospelých – folkloristika, organizačno-metodický servis tvorby a realizácie umeleckých podujatí, základy choreografie rómskych tancov, tanec žien, tanec mužov, tanečné hry mládeže, nácvik piesní, zvyky a tradície;
 • Tvorivé dielne zameraná na úctu k predkom;
 • Detské tvorivé dielne – Veselé noty, tance a piesne;
 • Príprava a realizácia hudobných a hudobno-dramatických vystúpení, netradičné techniky a aktivity vedúce k sebapoznaniu, objavovaniu a rozvíjaniu tvorivých schopností, rozvoju schopnosti vyjadrovania, komunikácie a sociálnych zručností;
 • Prvky pantomímy, dramatické etudy, práca s hlasom, rytmom, relaxačné techniky, spojenie výtvarných a hudobných vyjadrovacích prostriedkov s pohybom.
 • Tvorivé dielne – tradičné rómske remeslá, prezentácia tradičných rómskych remesiel ich jednotlivými predstaviteľmi – kováčstvo, hrnčiarstvo, košikárstvo, práca s drevom, korytárstvo, výroba hudobných nástrojov;
 • História Rómov – Poznávanie histórie Rómov cez rozprávky a príbehy o predkoch dnešných Rómov, ich príchode do Európy, významné udalosti. Poznávanie najvýznamnejších osobností a literárnych diel.
 • Jesenná tvorivá dielňa – jeseň vo farbách Rómov – očami rómskych detí.
   

 

RECI+ STUDY

Donor: Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
 
Cieľ štúdie: Poskytnúť podrobný obraz politík a rámcových ustanovení ranej starostlivosti a predškolskej výchovy, identifikácia prekážok a príležitosti na zlepšenie prístupu rómskych detí do vhodného a kvalitného vzdelávania v ranom detstve a starostlivosti. Zabezpečiť, aby informácie a údaje o vylúčení rómskych detí z ranej starostlivosti a predškolskej výchovy boli k dispozícii predstaviteľom s rozhodovacou právomocou a ďalším kľúčovým zúčastneným stranám, navrhnúť odporúčania pre ucelený a komplexný systém služieb v detstve, poskytnúť informácie a argumenty na obhajobu a advokáciu spravodlivejších politík a programov v ranom detstve.
 
Charakter štúdie: Táto séria RECI štúdií je druhým kolom správ v strednej a východnej Európe s cieľom zachytiť a systematicky prezentovať situáciu rómskych detí v predškolskom veku. Prostredníctvom skúmania dostupných údajov, bude každá RECI správa o identifikácii prioritných otázok na politickej úrovni predškolského vzdelávania rómskych detí.

 

NGO Capacity Development

Donor: Open Society Foundations, Early Childhood Program, London, UK
 
Obsah projektu:
 
Projekt sa zameriava na pokračovanie podpory zo strany spoločnosti INTRAC a národného poskytovateľa služieb Slovenského centra Fundraisingu, v záujme posilnenia organizačnej kapacity organizácie prostredníctvom strednodobých rozvojových aktivít.
 
Ich súčasťou je:

 • Návrh opatrení na zlepšenie organizačnej stratégie organizácie;
 • Vzdelávanie zamestnancov a spolupracovníkov organizácie v oblasti prístupu k fondom Európskej únie a projektového manažmentu;
 • Zlepšenie správy organizácie;
 • Zlepšenie vzťahov s verejnosťou.

 

Peer Learning Activity

Donor: International Step by Step Association, Leiden, Holandsko
 
Obsah projektu:
 
Za účasti partnerských organizácií zo siete International Step by Step Association, konkrétne partnerov z Ukrajiny, Slovinska a Chorvátska, zrealizovala naša organizácia stretnutie a študijnú cestu zameranú na výmenu skúseností medzi partnermi a prezentáciu výsledkov projektu Rodičovstvo s dôverou. Okrem workshopu na tému Rómovia a ich pôvod, sme navštívili komunitné centrá a materské školy v obciach Jarovnice, Chminianske Jakubovany a Spišský Hrhov. Súčasťou návštev bola aj participácia účastníkov na vzdelávacích aktivitách pre rómskych rodičov a rómskych detí v ranom veku.

 

ERASMUS+ projekt: KHETAUN (TOGETHER): Kľúčovými krokmi k inklúzii rómskych detí v ranom veku do vysokokvalitných vzdelávacích programov

Projekt sa zameriava na profesionálny rozvoj pedagógov prostredníctvom medzinárodných a národných vzdelávacích aktivít, prípravu materiálov pre pedagógov, rodičov, deti, akvokačné aktivity a spoluprácu s materskými školami s najviac znevýhodnenými rómskymi deťmi.

Viac informácií na: Khetaun

 

Rada Európy, Strasburg – Iniciatíva ROMED2/ROMACT

 • Administratívny kontrakt na realizáciu aktivít zameraných na interkulturálnu mediáciu, vytvorenie komunitných akčných skupín, realizáciu 16 národných a regionálnych školení v oblastiach ako sú prístup k fondom EÚ, projektový manažment, interkulturálne politiky a prax, správu vecí verejných v multikulturálnom prostredí a pod.
 • Súčasťou iniciatívy je aj definícia potrieb v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, tvorba komunintných akčných plánov v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a ľudských práv, komunitné organizovanie a budovanie kapacít samospráv

Viac informácií na: ROMACT