ECEC Play Hubs

ECEC Play Hubs

Hračkárnice


O projekte

Celkovým cieľom projektu je bojovať proti segregácii rómskych detí a ich rodín a posilniť sociálnu súdržnosť prostredníctvom inkluzívnych, komunitných služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Cieľom projektu je tiež zlepšiť úspešnosť rómskych detí pri prechode do školy.

Tento projekt podporuje aktívne zapojenie rómskych a nerómskych komunít do služieb VSRD prostredníctvom zriaďovania „hračkárnic“, ktoré predstavujú úspešný prístup pri prekonávaní segregácie a zabezpečovaní prístupu ku kvalitným neformálnym službám VSRD. Tieto služby tiež pomáhajú zlepšovať úspešnosť detí pri prechode do formálneho vzdelávania a posilňujú kapacity rodičov.

Ciele:

 • Zlepšiť ústretovosť a zodpovednosť miestnych inštitúcií, najmä ich volených zástupcov a vyšších štátnych úradníkov voči marginalizovaným rómskym komunitám
 • Budovať kapacity miestnych orgánov a zástupcov rómskych komunít tak, aby dokázali vytvárať a realizovať inkluzívne stratégie a verejné služby pre všetkých vrátane Rómov
 • Posilniť rómske rodiny v rómskych komunitách prostredníctvom podpory rómskych rodičov (matiek aj otcov) v ich úsilí vychovávať svoje deti v bezpečnom a harmonickom rodinnom prostredí
 • Poskytovať rodičom informácie, zlepšovať sociálne zručnosti a vedomosti týkajúce sa vývinu v ranom detstve, informovať ich o dôležitosti ich úlohy, poskytovať informácie o alternatívnych a účinných rodičovských technikách, podporiť lepšiu komunikáciu a kontakt medzi rodičmi a deťmi, podporiť rodičov v tom, aby spolu s deťmi objavovali nové veci a poskytovali im vzdelávacie podnety, ako aj  budeme podporovať pozitívny postoj rodičov k vzdelávaniu
 • Rozšíriť ponuku vzdelávacích materiálov pre deti, najmä pre deti z marginalizovaných rómskych komunít
 • Posilniť a upevniť dôveru medzi všetkými zúčastnenými stranami

Hlavné aktivity:

 • Študijné exkurzie
 • Mapovanie zúčastnených strán, analýza miestnych potrieb a problémov
 • Vytvorenie miestnych akčných tímov
 • Vypracovanie návrhu odborného vzdelávania
 • Tréning trénerov
 • Školenie odborníkov z praxe na miestnej úrovni
 • Zriadenie 4 hračkárnic – ECEC Play Hubs
 • Realizácia neformálnych vzdelávacích aktivít v komunitách – požičiavanie hračiek a kníh rodinám, rodičovské workshopy založené na dôvere, workshopy na tému učenie hrou, zdravotná osveta, spoločné medzigeneračné vzdelávacie/školiace/tréningové aktivity
 • Program návštev v domácnostiach
 • Hodnotenie, evaluácia a monitorovanie
 • Advokačná činnosť a šírenie dobrej praxe
sk_SKSK