Konferencia – Hostia

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Pracuje na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky ako hlavná štátna radkyňa, odborníčka na oblasť predprimárneho vzdelávania.

Pôsobila aj ako učiteľka materskej školy, riaditeľka materskej školy, školská inšpektorka Štátnej školskej inšpekcie pre materské školy, ako odborná zamestnankyňa a metodička pre predprimárne vzdelávanie. V súčasnosti sa popri predprimárnom vzdelávaní venuje aj problematike manažmentu škôl, je odborníčkou vo veciach výberového konania a pôsobenia a kompetencií samosprávneho orgánu školy – rady školy.

Za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté v príprave odborných a legislatívnych podmienok v oblasti predškolskej edukácie na Slovensku bola 10. marca 2023 ocenená Veľkou medailou svätého Gorazda.


PaedDr. Karin Hambálková, PhD.

Pracuje ako učiteľka materskej školy 34 rokov, 20 rokov pôsobí ako riadiaca zamestnankyňa. Je externou vysokoškolskou učiteľkou na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, Katedre školskej pedagogiky, kde sa venuje pedagogickej praxi a odborným stážam študentov. Aktívne pracuje ako cvičná učiteľka pri pedagogickej praxi študentov, spolupracuje na rôznych projektoch na národnej a medzinárodnej úrovni.

V ostatnom čase ju, okrem riadiacich aktivít, oslovila technika a prírodné vedy v predprimárnom vzdelávaní. Materská škola, v ktorej pracuje, je v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže školiacim strediskom pre vzdelávací program Technika hrou. V rámci danej problematiky je lektorkou pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Venuje sa tiež aktívnej publikačnej činnosti v oblasti manažmentu riadenia v spolupráci s RAABE Slovensko.


Ing. Lenka Hrúzová

Vyštudovala Fakultu ekológie a environmentalistiky, kde sa prvýkrát stretla s environmentálnou výchovou. Už počas štúdia sa venovala aktivitám, ktoré úzko súviseli s prírodou i deťmi. Tieto aktivity neskôr vyvrcholili pri zakladaní jedného z prvých lesných klubov na Slovensku, ktorý spolu s priateľmi spoluzakladala v roku 2015 v Žiline a pôsobí v ňom dodnes.

Túžba spoznávať aj iné lesné kluby na Slovensku ju, spolu s ďalšími podobne naladenými ľuďmi, priviedla k založeniu Asociácie detských lesných klubov v roku 2017. V rámci Asociácie pomáha novým klubom rásť a tým existujúcim rozvíjať sa. Považuje za dôležité hovoriť o benefitoch výchovy a vzdelávania v prírode a tiež rozvíjať v tejto téme medzinárodnú spoluprácu.  

Verí, že kontakt s prírodou je pre deti nenahraditeľný, že príroda je dokonalým priestorom pre hru a všestranný rozvoj detí a že pobyt v nej je hlavným predpokladom rozvoja environmentálnej citlivosti. Pre ďalší rozvoj lesných klubov na Slovensku považuje za kľúčové ich legislatívne ukotvenie, profesionalizáciu a podporu samotných klubov.


Hsiao-Chen Lin

Je odborníčkou v oblasti rozvoja detí v ranom detstve. Aktuálne pracuje v kancelárii UNICEF Slovensko Úrad pre utečencov, predtým pôsobila ako odborníčka na vzdelávanie na ústredí UNICEF v New Yorku.

Získala titul Master of Education na Teachers College, Columbia University (so zameraním na rané detstvo a deti so zdravotným postihnutím) a právnické vzdelanie na McGill University. Má skúsenosti s prácou a vyučovaním detí predškolského veku a detí v materských školách. Predtým, ako sa začala venovať vzdelávaniu detí v ranom veku, pracovala ako právnička v medzinárodnej obchodno-právnej firme v kanadskom Montreale.


PaedDr. Eva Pupíková, PhD.

Profesijne pôsobila na pozícii učiteľka MŠ a riaditeľka MŠ. V súčasnosti sa venuje problematike predprimárneho vzdelávania z pozície lektor ďalšieho vzdelávania učiteľov materských škôl. Spolupodieľala sa na viacerých projektoch, ktoré realizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže, okrem iných aj na projekte realizovanom v súčinnosti s medzinárodnou humanitárnou organizáciou UNICEF.

Vo svojom lektorskom pôsobení sa snaží o prepájanie nových  informácií z oblasti psychológie a neurodidaktiky s didaktikou predprimárneho vzdelávania a s problematikou ďalšieho vzdelávania učiteľov.


Mgr. Zuzana Suchová

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je štatutárkou rodičovskej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. V Platforme rodín koordinuje tím, ktorý sa venuje presadzovaniu potrieb a práv detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín, o týchto témach rokuje s ministerstvami, politikmi, odborníkmi a organizáciami, konzultuje a pripravuje legislatívne návrhy. Školí peer (laických) poradcov Platformy rodín a ako lektorka spolupracuje s rôznymi organizáciami. ktoré vzdelávajú pedagogických a odborných zamestnancov.

Jej srdcovou témou je inkluzívne vzdelávanie a ľudské práva všeobecne. Pôsobila v expertnej skupine a riešiteľskom tíme pri príprave systému podporných opatrení.


Anna Symington-Maar

Je slovenská pedagogička, aktivistka. Počas svojej kariéry učila deti zo znevýhodnených rodín v Nepále, Kolumbii, Thajsku či v chudobnej časti Londýna. Skúsenosti z medzinárodného vzdelávania uplatnila v rámci programu Teach for Slovakia, ktorý spoluzakladala, a zároveň bola jeho programovou riaditeľkou.

Na Slovensko priniesla projekt Rozmanita, ktorý vytvoril prvú inkluzívnu škôlku v Bratislave.


Mgr. Barbara Švidraň Basarabová, PhD.

Vyštudovala Predškolskú a elementárnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde ukončila aj doktorandské štúdium.

Vo svojom profesijnom pôsobení sa zameriava predovšetkým na inkluzívne vzdelávanie, na otázky skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania detí v materskej škole. Venuje sa aj problematike Slovákov žijúcich v zahraničí, a to najmä v oblasti vzdelávania učiteľov. Spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, ktoré poskytujú podporu deťom z marginalizovaných rómskych komunít a ukrajinským deťom. V spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti sa venovala téme vzdelávania detí k ľudským právam. Participovala aj na pripravovanej kurikulárnej reforme.


PhDr. Erika Tichá, PhD.

Ako špeciálna pedagogička, liečebná pedagogička a zraková terapeutka sa dlhodobo venuje rodinám detí, ktoré sa narodili predčasne, s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením a ich sprevádzaniu v krízových životných situáciách od narodenia do 7 rokov.  

O oblasť včasnej intervencie a raného vývinu detí sa zaujíma teoreticky, prakticky, metodicky, lektorsky, empiricky aj publikačne. Vyštudovala špeciálnu a liečebnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a zrakovú terapiu v Prahe, po absolvovaní rigorózneho a doktorandského štúdia na Katedre špeciálnej pedagogiky pôsobila 15 rokov ako vysokoškolská pedagogička a súčasne vo viacerých zariadeniach pre deti s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením od narodenia do 7 rokov v rezorte školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí. V roku 2014 sa stala spoluzakladateľkou Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o. a v roku 2016 aj Súkromného špecializovaného centra poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie pre deti do 7 rokov v Bratislave, kde dodnes pôsobí ako riaditeľka. Od roku 2016 pôsobí aj v predsedníctve Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie na Slovensku, kde sa spolu s tímom odborníkov a rodičov usiluje metodicky rozvíjať službu včasnej intervencie na Slovensku.


Mgr. Michaela Vargová, PhD.

Od roku 1997 pracuje ako učiteľka materskej školy. Maturovala na Strednej pedagogickej škole v Lučenci v odbore učiteľstvo pre materské školy a vyštudovala Predškolskú a elementárnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici kontinuálne od stupňa Bc. po PhD. Celý svoj profesijný život doposiaľ zasvätila problematike predprimárneho vzdelávania. Je zakladateľkou OZ Rada pre rozvoj materských škôl, ktoré sa angažuje v presadzovaní pozitívnych zmien v oblasti predprimárneho vzdelávania na Slovensku.

V materskej škole, ktorú vedie od roku 2014, sa snaží o vytváranie rešpektujúceho prostredia pre deti, rodičov aj zamestnancov a o budovanie podpornej komunity, z ktorej majú prospech najmä deti.

Úzko spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako aj s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, naposledy ako odborná zamestnankyňa v projekte UNICEF Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní.


Mgr. Barbora Vodičková, PhD.

Vyštudovala odbor Liečebná pedagogika, doktorát získala v odbore Pedagogika, oba na Univerzite Komenského v Bratislave. Momentálne pôsobí na funkčnom mieste docenta na Katedre liečebnej pedagogiky Univerzity Komenského.

Dlhodobo sa výskumne aj klinicky venuje problematike vývinu a s ním spojenými ťažkosťami u malých detí s prepojením na oblasť ich zaškolenia, vzdelávania a včasnej intervencie. Osem rokov pracovala ako riaditeľka a liečebná pedagogička v materskej škole s medzinárodným zastúpením. Práca v multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí ju naučila hľadať riešenia pre deti s rôznymi ťažkosťami a znevýhodneniami priamo v prostredí materskej školy. Okrem výučby na vysokej škole sa venuje individuálnym liečebno-pedagogickým intervenciám u detí s rôznymi typmi problémov, veľa detí v intervencii má práve v predškolskom veku. Venuje sa aj publikačnej činnosti v tejto oblasti.


Lucia Gomez

Je zakladateľkou Aliancie súkromných jaslí a škôlok a dlhoročnou prevádzkovateľkou súkromnej medzinárodnej škôlky Rainbow Garden v Limbachu.

Na Slovensko prináša skúsenosti s fungovaním zariadení starostlivosti o najmenších z rôznych kútov sveta (USA, Veľká Británia, Austrália, Kolumbia…). Je iniciátorkou viacerých legislatívnych zmien v oblasti ranej starostlivosti a predškolského vzdelávania. Aktívne vstupovala do verejnej diskusie a upozorňovala na slabé miesta tzv. jasličkového zákona. Svoju expertízu a rozhľad v zahraničných politikách ponúkla aj pri nastavovaní legislatívnych podmienok zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania pre 5-ročné deti, najmä vo vzťahu k domácemu vzdelávaniu. Dlhé roky sa angažuje v spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, v rámci ktorého pôsobí aj ako profesionálna matka. Svoje skúsenosti preniesla aj do Tanzánie, kde pomáhala nastaviť legislatívny rámec profesionálneho rodičovstva. Po vypuknutí vojny na Ukrajine prichýlila 11-člennú rodinu utečencov s 9 deťmi, ktoré by inak skončili v detských domovoch. Jej život sa spája s mnohými projektami na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.


Mgr. Zuzana Danišková, PhD.

Absolvovala štúdium matematiky, etickej a občianskej výchovy na Univerzite Komenského v Bratislave, kde následne obhájila aj dizertačnú prácu. Absolvovala tiež ročné štúdium verejnej politiky na tej istej univerzite. Počas štúdia začala pôsobiť na Katedre sociálnych a humanitných vied Vysokej školy manažmentu/City University ako odborná asistentka. Od septembra 2022 je docentkou na Katedre školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Vzhľadom na jej predchádzajúce štúdium sa venuje oblasti socio-humanitného vzdelávania v školskom prostredí a eticko-profesijnej stránke učiteľského povolania.

V rokoch 2017-2019 bola hlavnou riešiteľkou projektu KEGA Deti utečencov na Slovensku: Konkrétna výzva pre globálno-rozvojové vzdelávanie, v rámci ktorého navštívila viaceré krajiny, aby na Slovensko priniesla inšpirácie na prácu s deťmi s odlišným materinským jazykom v ranom detstve. Bola editorkou a spoluautorkou publikácie Dieťa hovoriace iným jazykom: možnosti kompenzačnej podpory v predškolskom vzdelávaní, ktorú vydal Štátny pedagogický ústav.


Mgr. Zuzana Lynch, PhD.

Od roku 2014 pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na výchovu a starostlivosť v ranom detstve. Zaujíma sa o témy predškolského kurikula a inkluzívneho vzdelávania, predškolskej didaktiky, ale aj digitálnych technológií a mediálnej výchovy. Participovala na viacerých národných a medzinárodných projektoch. V súčasnosti sa venuje problematike zlepšovania podmienok vzdelávania dvojročných detí v materských školách a tiež problematike vzdelávania detí s odlišným materinským jazykom v slovenských školách. Spolupracuje s mimovládnymi organizáciami Open Society Foundation, Škola dokorán – Wide Open School n.o. a je podpredsedníčkou profesijného združenia Rada pre rozvoj materských škôl.


RNDr. Eleonóra Liptáková

Je učiteľkou v ZŠ v Dobšinej, mentorkou RCPU v Rožňave, špeciálnou pedagogičkou, riaditeľkou OZ Detstvo deťom a supervízorkou.

Vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika – fyzika na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach a špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave.

Pôsobí v ZŠ v Dobšinej ako učiteľka od roku 1993, s pauzou v rokoch 2000 – 2006, kedy bola riaditeľkou ZŠ s MŠ v Nižnej Slanej. V rokoch 2007 – 2022 v ZŠ v Dobšinej pôsobila aj ako školská špeciálna pedagogička, so súbežnou praxou v SCŠPP v Košiciach.

Dlhodobo sa venuje špecifikám vzdelávania rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a hľadá možnosti zefektívnenia tohto procesu. To ju v roku 2013 priviedlo k zriadeniu OZ Detstvo deťom a Rodičovského centra Domček. V rámci aktivít OZ sa momentálne venuje supervízii asistentiek ranej starostlivosti v prostredí generačnej chudoby a špeciálno-pedagogickému poradenstvu.

sk_SKSK