Vzdelané a sebaisté rómske deti

Vzdelané a sebaisté rómske deti

Základ rozvoja komunity


O projekte

CELKOVÝM CIEĽOM tohto projektu bola príprava a odskúšanie komplexného, inovatívneho a dobre fungujúceho modelu vzdelávania detí vo veku 0 – 8 rokov a širšie zdieľanie pozitívnych a úspešných skúseností s verejnou správou a miestnymi samosprávami.

ŠPECIFICKÉ CIELE

 • Zlepšiť reakcieschopnosť a podporiť zodpovedný prístup miestnych orgánov, najmä volených a vyšších štátnych úradníkov voči marginalizovaným rómskym komunitám;
 • Budovať kapacity miestnych orgánov a zástupcov rómskych komunít na tvorbu a uplatňovanie inkluzívnych politík a verejných služieb pre všetkých občanov vrátane Rómov;
 • Posilniť rodiny v rómskych komunitách prostredníctvom podporovania rodičov (matiek aj otcov) v ich úsilí vychovávať svoje deti v bezpečnom a láskavom rodinnom prostredí;
 • Poskytovať rodičom potrebné informácie, sociálne zručnosti a vedomosti o vývine v ranom detstve, o dôležitosti ich úlohy aj informácie týkajúce sa alternatívnych, efektívnych výchovných techník, podporovať lepšiu komunikáciu a porozumenie medzi rodičmi a ich deťmi, poskytovať deťom možnosť objavovať a učiť sa a podporovať pozitívny postoj rodičov k vzdelávaniu;
 • Zvýšiť počet rómskych detí zapísaných do materských škôl;
 • Vysvetliť rómskym rodičom význam vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v predškolských zariadeniach;
 • Zvýšiť vzájomnú toleranciu medzi rómskymi a nerómskymi rodičmi;
 • Rozšíriť ponuku vzdelávacích materiálov pre deti, najmä pre deti z marginalizovaných rómskych komunít;
 • Zlepšiť a vybudovať dôveru medzi všetkými zúčastnenými stranami;
 • Eliminovať nevhodné výchovné postupy u rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia;
 • Naučiť rómske deti/ všetky deti zmysluplne tráviť voľný čas;
 • Pomôcť rómskym rodičom pripraviť ich deti na školu;
 • Naučiť rómske deti, ako sa učiť;
 • Zlepšiť sociálne zručnosti rómskych detí;
 • Zlepšiť vzdelávacie výsledky, správanie a školskú dochádzku rómskych detí.

Aktivity:

1.            Vytvorenie funkčného modelu spolupráce zainteresovaných strán v zapojených obciach

 • Zvyšovanie povedomia a angažovanosti miestnych orgánov v oblasti začleňovania Rómov
 • Nájdenie zhody ohľadom toho, čo je potrebné urobiť na zlepšenie vzdelanostnej úrovne rómskej komunity
 • Zriadenie a činnosť lokálnych akčných tímov (LAT) zložených zo zástupcov miestnej rómskej komunity a pracovníkov obecných úradov s cieľom plánovať, pripravovať, monitorovať a vyhodnocovať opatrenia na zlepšenie vzdelávacích výsledkov a vzdelanostnej úrovne rómskej komunity
 • Poskytovanie odbornej prípravy pre lokálne akčné tímy – Správa a riadenie v multikultúrnom prostredí, Interkulturalita, Inkluzívne politiky a stratégie, Komunikácia a sebaorganizácia, Prístup k mechanizmom financovania EÚ a písanie/manažment projektov
 • Návštevy krajín EÚ s bohatými skúsenosťami s integráciou a inklúziou menšín (Belgicko – Gent, Spojené kráľovstvo – Cardiff, Londýn)

2.            Rómski rodičia ako kompetentní prví vychovávatelia

 • Vzdelávanie k sociálnej spravodlivosti pre trénerov/učiteľov materských škôl (školenie proti predsudkom)
 • Workshopy Vzdelávanie k sociálnej spravodlivosti pre rodičov (školenie proti predsudkom)
 • Workshopy Rodičovstvo s dôverou pre trénerov/učiteľov materských škôl
 • Workshopy Rodičovstvo s dôverou pre rodičov
 • Program návštev v domácnostiach (návštevy v domácnostiach, workshopy priamo v rómskych domácnostiach)

3.            Aktivity pre deti predškolského veku a ich učiteľov

 • Motivačný workshop pre rómskych rodičov – téma: dôležitosť predškolskej dochádzky
 • Workshopy a spoločné kultúrne aktivity pre rómskych a nerómskych rodičov – vzájomné spoznávanie sa
 • Založenie novej TOY LIBRARY – požičiavanie hračiek a kníh
 • Spoločné vzdelávacie aktivity v TOY LIBRARY pre rómskych a nerómskych rodičov a ich deti

4.            Aktivity pre žiakov základných škôl a ich učiteľov – systém celodenného vzdelávania

Organizovanie mimoškolských a voľnočasových aktivít s cieľom poskytnúť žiakom bohaté možnosti na spoznávanie ich bezprostredného kultúrneho a prírodného okolia s cieľom rozvíjať ich fantáziu, tvorivosť a záujem o okolité prostredie; umožniť žiakom spoznať ich vlastné schopnosti a potenciál a rozvíjať v nich schopnosť učiť sa a spoznávať samých seba; stimulovať kognitívne procesy u žiakov a ich schopnosť kriticky a tvorivo myslieť vďaka vzdelávacím skúsenostiam a aktívnemu riešeniu problémov; rozvíjanie schopnosti žiakov primerane komunikovať a rozumieť ostatným; podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych zručností, schopnosť otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, efektívne spolupracovať, rozvíjať sociálne cítenie a vnímavosť voči spolužiakom, učiteľom, rodičom a iným ľuďom v komunite a citlivosť vo vzťahu k ich širšiemu okoliu a prírodnému prostrediu, viesť žiakov k tolerancii a akceptácii iných ľudí a ich duchovných a kultúrnych hodnôt, učiť žiakov uplatňovať a zároveň plniť si svoje povinnosti, prijať zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať. Súčasťou tejto činnosti sú aj pravidelné stretnutia rodičov s učiteľmi/vychovávateľmi. Celodenné vzdelávanie na dennej báze.

sk_SKSK