Sociálne a finančné vzdelávanie pre angažovanosť, podnikanie a zamestnanie

Sociálne a finančné vzdelávanie pre angažovanosť, podnikanie a zamestnanosť


O projekte

Hlavným cieľom tohto projektu bola podpora partnerskej iniciatívy zameranej na podporu inovácií vo vzdelávaní žiakov, ich rodičov a učiteľov a výmena skúseností medzi zúčastnenými partnermi.

Všeobecným cieľom projektu bolo posilniť postavenie detí a ich rodičov tak, aby sa stali nositeľmi zmeny vo vlastnom živote a svojich komunitách vďaka rozvoju ich občianskych a sociálnych kompetencií. Špecifickým cieľom bolo vytvoriť program sociálneho a finančného vzdelávania pre vybrané cieľové skupiny, otestovať ho a pripraviť jeho realizáciu vo väčšom rozsahu s cieľom rozvíjať sociálne a podnikateľské kompetencie školákov.

Dosiahnuté výsledky:

  • Vyššia kapacita zúčastnených učiteľov na prácu so žiakmi základných škôl vo veku 6-15 rokov, najmä s deťmi z marginalizovaných etnických menšinových skupín a komunít;
  • Do priamej práce s cieľovými skupinami v školskom prostredí a doma sme zapojili rodičov;
  • Deti a rodičia boli uschopnení stať sa aktérmi zmeny prostredníctvom aktívneho sociálneho a finančného podnikania a lepšej zamestnateľnosti;
  • Vytvorenie medzinárodnej siete škôl využívajúcich integrovaný program sociálneho a finančného vzdelávania.
sk_SKSK