Rodičovstvo s dôverou

Rodičovstvo s dôverou


O projekte

Hlavným cieľom projektu bolo posilniť rómske rodiny v segregovaných a marginalizovaných lokalitách na Slovensku prostredníctvom podpory rodičov (matiek aj otcov) v ich snahe vychovávať deti v bezpečnom, stabilnom a láskyplnom rodinnom prostredí, poskytnúť rodičom informácie a poznatky o vývine v ranom detstve, o dôležitosti ich úlohy, o alternatívnych a účinných výchovných technikách (ako sú alternatívne prístupy k výchove a trestu, hre a učeniu sa atď. ), podporiť lepšiu komunikáciu a porozumenie medzi rodičmi a ich deťmi (tým, že rodičov povzbudíme, aby investovali do trávenia kvalitného času so svojimi deťmi a podporovali ich vývin prostredníctvom spoločných aktivít), obohatiť deti o skúsenosti spojené s objavovaním a učením sa (vďaka lepšiemu porozumeniu detskému vývinu) a podporiť pozitívny postoj rodičov k vzdelávaniu (najmä v ranom veku) a počas celej školskej dochádzky.

Cieľom projektu bolo zlepšiť prístup k multisektorovým službám pre rodičov a deti (vrátane predpôrodnej starostlivosti) a zlepšiť a skvalitniť rané vzdelávanie a interakciu medzi rodičmi a deťmi.

Sekundárnym cieľom projektu bolo zlepšiť sociálnu integráciu a súdržnosť medzi rómskymi komunitami, v ktorých sa projekt realizuje a nerómskymi komunitami v ich blízkosti.

Metodika Rodičovstvo s dôverou:
Cieľ školenia: Zoznámiť sa s piatimi zmyslami novorodenca a tým, ako sa dajú využiť v procese objavovania okolitého sveta, diskutovať o rozdieloch medzi jednotlivými bábätkami, reagovať na signály dieťaťa; rozpoznať význam mimiky, gest, držania tela a pohybov v komunikácii, precvičiť si reagovanie na neverbálnu komunikáciu detí, komunikovať s deťmi počas hry; pochopiť úzkosť a strach dieťaťa z odlúčenia/neznámych ľudí; pochopiť potrebu citovej väzby; porozumieť vývinu mozgu bábätiek, ich narastajúcemu uvedomovaniu si vlastného ja a nájsť spôsoby, ako pomôcť dvojročným deťom, aby všetko zvládali samy; porozumieť výživovým potrebám batoliat a zmenám v ich správaní, diskutovať o množstve jedla, ktoré zjedia, o problémoch spojených s ich kŕmením a nájsť spôsoby, ako ich kŕmiť bez boja; pomôcť facilitátorom porozumieť temperamentu ich dieťaťa, rozdielom medzi ich temperamentom a temperamentom ich dieťaťa a tomu, ako môžu využiť temperament dieťaťa na vytvorenie pozitívnych interakcií. Pripomíname im, že dokonalý rodič neexistuje. Musia pochopiť, že je potrebné zosúladiť očakávania ohľadom správania dieťaťa s jeho vekom a vývinovým štádiom; rozlišovať medzi disciplínou a trestom; identifikovať účinné reakcie na nevhodné správanie detí; pomôcť rodičom pochopiť význam hry a naučiť sa, ako sa hrať a ako stimulovať hru s deťmi; diskutovať o tom, ako sa hra mení počas prvého roka života; aké typy hry možno používať od 1 a 3 rokov; identifikovať charakteristiky účinných nástrojov hry. Zahrnúť efektívne učenie do každodenných činností a nájsť spôsoby, ako zlepšiť a podporiť detskú hru dieťaťa a povzbudiť rodičov k výrobe hračiek z rôznych materiálov; naučiť sa, ako deti komunikujú predtým, ako sa naučia rozprávať a ako stimulovať vývin reči u dieťaťa a oboznámiť sa s jednotlivými štádiami učenia a vyjadrovania sa. Zistiť, prečo prvé jazykové zručnosti nie sú výsledkom priamej imitácie reči dospelých. Identifikovať prirodzené príležitosti na rozprávanie sa s deťmi a podporovať ich v učení sa od rodičov; uvedomiť si možné oneskorenie vo vývine reči a prečo sú podpora a povzbudenie tými najdôležitejšími faktormi, ak chceme dieťaťu pomôcť pri učení a osvojovaní si reči; precvičovať a podporovať používanie jazyka na vyjadrenie porozumenia, rešpektu a pozitívneho vedenia v rôznych situáciách; diskutovať o vplyve hudby a o tom, ako pomôcť deťom nadobudnúť príslušné jazykové zručnosti, napríklad: rytmus a význam nových slov. Pochopiť význam čítania kníh od útleho veku. Oboznámiť sa s vývinovými štádiami ranej gramotnosti. Precvičovať si zručnosti čítania malým deťom. Vytvoriť knihu a čítať ju spolu s deťmi.

sk_SKSK