Romani early years network

Romani early years network

Sieť edukátorov pracujúcich s rómskymi deťmi v ranom veku


O projekte

Mnohé výskumné štúdie z celého sveta dokazujú, že deti z chudobných rodín často vyrastajú v domácnostiach, v ktorých sa v dostatočnej miere nepodnecuje ich učenie a jazykový vývin, a robia menej aktivít s dospelými ako ich rovesníci z bohatších rodín. Sociálno-ekonomický status rodiny má významný vplyv na kognitívny, sociálny, fyzický a emocionálny vývin osobnosti dieťaťa. Vo veku 3 rokov možno pozorovať rozdiely vo vývine osobnosti medzi deťmi z chudobných rodín a ich rovesníkmi z bohatších pomerov a tieto vývinové rozdiely sa v priebehu detstva z roka na rok prehlbujú.

Preto sa naša organizácia v roku 2014 rozhodla založiť sieť pedagógov pracujúcich s malými rómskymi deťmi a ich rodičmi – platformu pre advokáciu a profesijný rozvoj. Snažíme sa spolupracovať a zlepšovať sa v tom, čo robíme, aby sme dokázali poskytovať kvalitné vzdelávanie, multikultúrny prístup k výchove v materských a základných školách, komunitných a zdravotníckych centrách a sociálnych službách. Našu sieť v súčasnosti tvorí viac ako 500 členov, priateľov a podporovateľov vrátane učiteľov, sociálnych pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, komunitných aktivistov, rodičov, štátnych úradníkov a zástupcov miestnych samospráv. Iniciatíva REYN Slovensko vznikla na podnet medzinárodnej siete REYN so sídlom v holandskom meste Leiden.  V súčasnosti v Európe pôsobí celkovo 11 národných sietí.

Hlavným cieľom projektu bolo posilniť sieť pedagógov – REYN Slovensko a vytvoriť tak vplyvnú advokačnú platformu, ktorá bude aktívne ovplyvňovať politiku v oblasti predškolskej výchovy a rodičovstva a prinášať pozitívne zmeny klímy a prostredia, v ktorom sa rómske deti vyvíjajú a učia na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni.

Aktivity projektu:

  • Advokačné aktivity – realizácia výskumu aktuálnej situácie v oblasti neformálneho vzdelávania malých rómskych detí a ich rodičov, účasť v poradných orgánoch a komisiách štátnych inštitúcií, tvorba modelových inkluzívnych plánov pre vzdelávacie inštitúcie, organizácia multiplikačných podujatí (okrúhle stoly, konferencie);
  • Profesionálny rozvoj členov siete – organizovanie vzdelávacích seminárov a školení v oblasti inkluzívneho vzdelávania;
  • Organizovanie študijných pobytov v zahraničí;
  • Pravidelná komunikácia s členmi siete s cieľom vzájomnej výmeny skúseností a prezentácie osvedčených postupov prostredníctvom sociálnych sietí.
sk_SKSK