RECI Štúdia

RECI Štúdia


O projekte

Cieľom štúdie bolo poskytnúť podrobný prehľad politík a rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o deti v ranom veku a predškolského vzdelávania, identifikovať bariéry a príležitosti na zlepšenie prístupu rómskych detí k primeranému a kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve, ako aj zabezpečiť, aby informácie a údaje o vylúčení rómskych detí zo starostlivosti v ranom detstve a predškolského vzdelávania boli k dispozícii osobám s rozhodovacími právomocami a ďalším kľúčovým zainteresovaným stranám, aby mohli pripraviť odporúčania pre komplexný systém starostlivosti o deti a poskytovať informácie a argumenty v prospech vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

sk_SKSK