Media Parents

Media Parents

Vzdelávanie v kompetenciách mediálnej výchovy pre rodičov vo vidieckych oblastiach


O projekte

Mediálna gramotnosť je ústrednou kľúčovou kompetenciou v spoločnosti, kde digitalizácia významne ovplyvňuje každodenný život a pracovný svet. Kompetencie v digitálnom svete sa tak stávajú hlavným predpokladom sociálnej participácie a sú nevyhnutné pre úspech vo vzdelávaní a profesionálnom živote.

Hlavným cieľom projektu je umožniť rodičom zaoberať sa touto témou a poskytnúť im dostatok informácií. Jedným zo spôsobov, ako podporiť rodičov v ich úlohách v oblasti mediálnej výchovy, je ponúknuť im neinštitucionalizované tematické večery, na ktorých im môžeme sprostredkovať poznatky mediálnej pedagogiky a praktické podklady vhodné na každodenné použitie pri vzdelávaní doma, ktoré môžu rozvíjať pri vzájomnej výmene. V celej Európe sa najmä vo vidieckych regiónoch stretávame s nedostatkom vyškolených médiálnych pedagógov. Rodičia a dospelí z rôznych profesijných prostredí, odborníci na vzdelávanie, alebo lektori sa tak môžu v budúcnosti stať našimi partnermi.

Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú realizovať tieto činnosti:

  • Vypracovanie pokročilej vzdelávacej koncepcie zameranej na realizáciu tematických e-learningových kurzov pre špecifické cieľové skupiny vo forme kurikula (prispôsobených rôznym vekovým skupinám detí), prostredníctvom ktorých sa účastníci môžu kvalifikovať ako „Media Parents“ konzultanti
  • Vytvorenie e-learningovej platformy so špecifickými kurzami pre cieľové skupiny na rôzne témy súvisiace s mediálnou výchovou, prostredníctvom ktorých sa účastníci môžu kvalifikovať ako „Media Parents“ konzultanti. Takéto digitálne kurzy otvorené pre všetkých zatiaľ nie sú, najmä vo vidieckych regiónoch, dostupné. Vďaka medzinárodnej spolupráci získa táto platforma inovatívny charakter
  • Vytvorenie zbierky v praxi overených, tematických materiálov špecificky zameraných na cieľové skupiny na prípravu, následné pokračovanie a implementáciu mediálno-pedagogických večerov pre rodičov. Táto zbierka materiálov by mala odbremeniť „dobrovoľných“ konzultantov, aby nemuseli príprave večerov pre rodičov venovať priveľa práce a času a zvýšiť tak ich ochotu usporiadať tieto stretnutia
  • Vytvorí sa vhodná a regionálne špecifická metóda hodnotenia učebných výsledkov pre budúcich konzultantov „MediaParents“. Hodnotenie sa uskutoční prostredníctvom online testovania. Účastník získa osvedčenie o účasti ako dôkaz o nadobudnutých vedomostiach.Hodnotenie kompetencií v online forme je vhodné najmä pre vidiecke oblasti
  • Vytvorenie databázy pre dynamickú mapu v klientskom rozhraní, ktorá bude slúžiť na lokálne vyhľadávanie konzultantov „MediaParents“. Registrovaní konzultanti MediaParents môžu navyše platformu využívať na vzájomnú komunikáciu a vytváranie cezhraničných sietí
sk_SKSK