KHETAUN (SPOLU)

KHETAUN (SPOLU)

S kľúčovými krokmi k začleňovaniu rómskych detí do kvalitných programov predškolského vzdelávania


O projekte

Tento projekt vychádzal zo zistení rôznych výskumných štúdií, ktoré ukázali, že kvalitné vzdelávanie v ranom detstve a začlenenie detí zo znevýhodnených skupín do kvalitných predškolských programov je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré predznamenávajú úspešnosť detí v ďalšom vzdelávaní a neskoršom živote. Vzhľadom na špecifickosť cieľovej populácie a zložitosť rómskej problematiky musia byť pedagógovia vybavení špecifickými nástrojmi a stratégiami na úspešné začlenenie rómskych detí do svojich tried.

Cieľom projektu bolo: vytvoriť komplexný model vychádzajúci z predchádzajúcich skúseností partnerských organizácií, ktorý by zahŕňal prácu s deťmi, rodičmi a miestnou komunitou a zvýšiť povedomie pedagógov o ich implicitných teóriách, ktoré sú často prekážkou pri úspešnej implementácii inovácií.

Cieľovými skupinami boli administrátori a odborníci v oblasti predškolskej výchovy (učitelia materských škôl, poradcovia atď.), rómski rodičia a deti, zástupcovia rómskej komunity, zástupcovia miestnych organizácií a ďalší členovia miestnej komunity.

Aktivity projektu boli spojené s realizáciou štyroch rôznych kurzov, ktoré pokrývali štyri kľúčové oblasti potrebné pre úspešnú integráciu rómskych detí v predškolských zariadeniach a vypracovanie jazykovo, kultúrne a vývinovo vhodných viacjazyčných materiálov pre deti. Školenia sa realizovali na medzinárodnej a národnej úrovni pre zamestnancov materských škôl a ďalšie kľúčové osoby priamo zapojené do jeho realizácie. Okrem iného boli vypracované usmernenia pre tvorcov politík na národnej a európskej úrovni s cieľom vytvoriť priestor na dialóg a systematicky riešiť otázku začleňovania rómskych detí do predškolského vzdelávania.

sk_SKSK