Diversity+

Diversity+

Riadenie, testovania a nástroje odbornej prípravy na zabezpečenie pozitívnej podpory rozmanitosti vo VSRD


O projekte

Projekt Diversity + sa zameriava na vytvorenie nástrojov riadenia, porovnávania, uznávania a profesionalizácie pre odborníkov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) s cieľom porozumieť ich súčasnému prístupu k inklúzii a rozmanitosti  a vylepšiť ho.

V rámci Diversity + vznikne doplnkový prístup v smere „zhora nadol“, ktorý umožní organizáciám VSRD plne pochopiť, ako do ich služieb zapadajú rozmanité identity a umožní im rozvíjať plne inkluzívne prístupy pre všetkých. Dosiahne to kalibráciou Európskeho rámca kvality pre VSRD s ohľadom na inkluzívnosť poskytovaných služieb. Zdroje, ktoré vzniknú v rámci projektu Diversity+, vytvoria štruktúrovaný a podporovaný prístup k dizajnu kvalitných inkluzívnych služieb. Partneri najskôr vypracujú listinu Diversity+ Charter, v ktorom stanovia minimálne požiadavky, ktoré musí organizácia VSRD spĺňať, aby sa služby, ktoré poskytuje, mohli považovať za pozitívne podporujúce rozmanitosť. Uskutoční sa teoretický a terénny výskum aktuálnych osvedčených postupov a nových trendov v celej Európe. Listina sa potom použije ako základ na vytvorenie interaktívneho digitálneho hodnotiaceho nástroja, ktorý budú môcť odborníci v oblasti VSRD využiť na hodnotenie služieb, ktoré v súčasnosti poskytujú a na sledovanie svojho pokroku. Umožní to stimulujúce vedenie a podpora, zamerané na to, ako môžu organizácie VSRD dokázateľne zlepšiť poskytované služby. S ohľadom na udržateľnosť a udržanie dlhodobého vplyvu projektu vytvoria partneri profil v rámci európskeho rámca kvality a vzdelávacie zdroje na vytvorenie pozície ambasádora pre rozmanitosť. Seriózna hra s interaktívnym scenárom pomôže odborníkom v oblasti VSRD odstrániť negatívne postoje, zaujatosť a predsudky medzi deťmi (ktoré sa formujú približne od 3 rokov, a podporiť u nich empatiu, súcit a povedomie o rovnosti a rozmanitosti.

Projekt ukáže organizáciám VSRD, prečo má význam venovať čas a zdroje otázkam inkluzívnosti, čo tiež podporí využívanie ostatných nástrojov projektu aj po skončení programu Diversity +. V priebehu všetkých aktivít sa budeme usilovať o spoluprácu s lídrami, pedagógmi a asistentmi v oblasti VSRD, manažérmi ľudských zdrojov, vedúcimi pracovníkmi v oblasti rovnosti a rozmanitosti atď. z celej Európy. Zapojíme tiež skupiny obhajujúce rozmanitosť a tvorcov politík. Vďaka tomu vzniknú vysoko prenosné zdroje a projekt osloví riadiace štruktúry v inštitúciách VSRD, čo pomôže týmto organizáciám stať sa prívetivejšími a inkluzívnejšími voči celému radu rozmanitých identít. Povedie to k nárastu počtu detí z týchto skupín zapojených do služieb VSRD, pretože v súčasnosti sú deti z menšinových skupín zastúpené nedostatočne. Vo výsledku si viac ľudí z týchto skupín osvojí kľúčové sociálne zručnosti, empatiu, súcit, vzájomný rešpekt a povedomie o rovnosti a právach, čo z dlhodobého hľadiska zlepší sociálne začlenenie vo všetkých zúčastnených krajinách.

sk_SKSK