Aflateen

Aflateen

Sociálne a finančné vzdelávanie pre angažovanosť, podnikanie a zamestnanosť


O projekte

Všeobecným cieľom projektu bolo posilniť prostredníctvom rozvoja občianskych a sociálnych kompetencií mladých ľudí a ich rodičov a ich postavenie tak, aby sa stali tvorcami zmien vo vlastnom živote a vo svojich komunitách. Zámerom projektu bolo ponúknuť riešenie problémov s  nedostatočným finančným a podnikateľským vzdelávaním v Maďarsku, Srbsku a na Slovensku, ktorý bol identifikovaný ako jedna z príčin vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí v regióne.

Špecifickým cieľom nášho projektu bolo vypracovať a upraviť učebné osnovy na rozvoj sociálnych a finančných kompetencií mladých ľudí vo veku 15 – 18 rokov tak, aby ich mohli v každodennej práci využívať pracovníci s mládežou a vytvoriť vzdelávací materiál pre školiteľov, určený na vyškolenie pracovníkov s mládežou v používaní týchto učebných osnov, keďže správny prístup je v tejto oblasti rozvoja kompetencií nevyhnutný.

Po vypracovaní materiálov sme v každej z krajín vyškolili 5 školiteľov, ktorí sa stali ambasádormi nového prístupu, ako aj lektormi na následnom medzinárodnom tréningu pre pracovníkov s mládežou. Do pilotnej odbornej prípravy sme zapojili 20 pracovníkov s mládežou z 10 mimovládnych/mládežníckych organizácií v každej krajine. Toto stretnutie zamerané na spoločný cieľ prirodzene vytvorilo aj množstvo príležitostí na nadviazanie vzájomných kontaktov.

Školitelia oslovili viac ako 600 mladých ľudí v troch krajinách, pričom mali k dispozícii online mentoring a podporu. Po pilotnom školení a testovaní v teréne sme skúsenosti z programu sprostredkovali širšiemu okruhu zainteresovaných strán na národnej úrovni prostredníctvom okrúhlych stolov v zapojených krajinách a na medzinárodnej úrovni na záverečnej konferencii, kde mali účastníci zo všetkých krajín možnosť prezentovať výsledky projektu. Na zdieľanie poznatkov získaných v rámci projektu sme využili sieť Aflatoun pôsobiacu vo viac ako 100 krajinách, pričom sme poznatky zdieľali aj prostredníctvom informačných bulletinov, online platforiem a sociálnej siete Facebook. Prostredníctvom digitálnych kanálov sa pracovníci s mládežou a mladí ľudia mali možnosť  spojiť so sieťou rovesníkov zo 106 krajín a vymieňať si s nimi vedomosti a nápady. Digitálna platforma Aflateen umožňuje mladým ľuďom dozvedieť sa viac o aktivizme a kolektívnej akcii.

Práve v čase, keď v spoločnosti rastie potreba rozvíjať finančnú gramotnosť a podnikateľské zručnosti, náš výskum ukázal, že deťom aj dospelým (učiteľom aj rodičom) požadované zručnosti chýbajú. Väčšina existujúcich iniciatív na podporu vzdelávacích inštitúcií a občianskej spoločnosti s cieľom pomôcť mladým ľuďom získať finančné a podnikateľské zručnosti na lepšie uplatnenie sa na trhu práce a začlenenie do spoločnosti, sa zameriava len na tvorbu projektov a podnikateľských plánov a riadenie projektov bez poskytnutia zručností v oblasti sporenia, investovania alebo iných finančných aspektov. Chýba aj aktívne zapojenie rodičov do rozvoja sociálnych a finančných zručností ich detí.

sk_SKSK