ACT4ROM

ACT4ROM

Akcia pre angažovanosť, podnikanie, zamestnanosť a posilnenie postavenia Rómov


O projekte

Celkovým cieľom projektu bolo zaviesť a podporiť inovatívny model vzdelávania založený na výmenách medzi programovými krajinami (Slovensko a Srbsko) a partnerskými krajinami (B&H a Albánsko), vzdelávacej mobilite a spolupráci medzi mládežníckymi organizáciami a poskytovateľmi neformálneho vzdelávania a spoločných podujatiach pre rómsku a nerómsku mládež.

Špecifické ciele sú:

  • Navrhnúť relevantné, inovatívne a flexibilné modely vzdelávania zamerané na nadobudnutie/ zlepšenie sociálnych zručností mladých ľudí a najmä Rómov a ich zručností v oblasti zamestnateľnosti
  • Posilniť kapacity mládežníckych organizácií a poskytnúť im potrebné nástroje na to, aby dokázali mladým ľuďom poskytovať nový druh odbornej prípravy založený na neformálnych a flexibilných vzdelávacích metódach, vzdelávacej mobilite a virtuálnej spolupráci
  • Vytvoriť, otestovať a implementovať nové praktické programy odbornej prípravy založené na vzdelávacej mobilite, ktoré budú zamerané na zlepšenie kompetencií účastníkov a podporia ich v aktívnej účasti na dianí v spoločnosti
  • Posilniť vplyv mládežníckych organizácií pri presadzovaní validácie a uznávania kompetencií nadobudnutých v rámci neformálneho vzdelávania

Cieľovou skupinou projektu boli mladí Rómovia a nerómovia vo veku 13 – 29 rokov.

sk_SKSK