Sociálna starostlivosť, rozvoj a sociálne začlenenie

Sociálna starostlivosť, rozvoj a sociálne začlenenie

Zavedenie záruky základného príjmu pre rodiny v podmienkach extrémnej chudoby


Kde
Rumunsko, Bulharsko, Slovensko

Trvanie
30 mesiacov

Opis projektu

Projekt je pilotnou intervenciou na zavedenie záruky základného príjmu pre rodiny ohrozené sociálnym vylúčením a vylúčením z pracovného procesu.

Cieľom je výskum a podpora inovatívnych spôsobov poskytovania sociálnych služieb marginalizovaným rodinám (vrátane rómskych rodín) v Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku.

Rómske rodiny sú obzvlášť zraniteľné a často podliehajú stigmatizácii a vylúčeniu z ekonomického a pracovného prostredia.

V rámci projektu sa testuje alternatívny mechanizmus distribúcie sociálnych služieb (prostredníctvom elektronických platobných kariet) v kombinácii s aktivačnými opatreniami, ktoré podporujú posilnenie postavenia rodín a ich sociálno-ekonomickú situáciu. Prostredníctvom procesov zameraných na sebarozvoj a kurzov finančného vzdelávania je cieľom projektu podporiť ich schopnosť začlenenia sa na trh práce a sociálne začlenenie.

Účasť na projekte je dobrovoľná. Pri hodnotení zúčastnených rodín sa vychádza z predpokladu, že chudoba je viacrozmerný jav, a preto sa v ňom zohľadňujú nielen príjmy, ale aj rôzne iné aspekty života. Tento projekt využíva prístup Poverty Stoplight (vyvinutý organizáciou Fundación Paraguaya a zavedený vo viac ako 40 krajinách), ktorý rodinám umožňuje sebahodnotenie miery ich chudoby a realizáciu personalizovaných stratégií na prekonanie ich špecifických ťažkostí. Prostredníctvom individuálneho sprevádzania sú rodiny informované o dostupných verejných komunitných službách a povzbudzované k ich aktívnemu využívaniu.

Projekt je podporovaný Európskym parlamentom a realizuje ho konzorcium, ktoré tvoria ACRA a ARS Progetti. Aktivity sa realizujú prostredníctvom spolupráce s tromi lokálnymi organizáciami: Integro Association v Bulharsku, Amare Rromentza v Rumunsku a Škola Dokorán na Slovensku a s poradenstvom a technickou pomocou od Svetovej banky.

Ciele

 • Vyvinúť inovatívny prístup v distribúcii sociálnych služieb (prostredníctvom elektronických platobných kariet) rodinám v podmienkach extrémnej chudoby v kombinácii s aktivačnými opatreniami na podporu ich sociálno-ekonomického rozvoja a sociálneho začlenenia.

Aktivity

 • Vývoj metodiky
  • Vypracovanie metodickej príručky
  • Vytvorenie systému na poskytovanie dávok a sociálnych príspevkov prostredníctvom elektronických platobných kariet
 • Riadenie zainteresovaných strán
  • Zapojenie zainteresovaných strán
  • Činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti miestnych komunít
  • Vytvorenie miestnej „pracovnej skupiny“ v každej obci
 • Analýzy
  • Registrácia účastníkov/príjemcov pomoci (výber rodín)
  • Podrobné mapovanie životných podmienok účastníkov
  • Podrobné mapovanie existujúcich zdrojov a možností účastníkov
 • Tvorba a realizácia individuálnych rozvojových plánov
  • Príprava osobných rozvojových plánov pre každú rodinu
  • Vzdelávanie, tútorstvo a sprevádzanie dospelých členov zúčastnených rodín
  • Vyplácanie sociálnych dávok a príspevkov príjemcom (prostredníctvom elektronických platobných kariet)
  • Podpora pri identifikácii a prenose inovatívnych riešení reagujúcich na miestne potreby

Dopad

Priami príjemcovia:

 • 500 dospelých a 75 rodín v každej krajine (Bulharsko, Rumunsko a Slovensko) v podmienkach extrémnej chudoby, s malým počtom pracovných príležitostí a príležitostí na začlenenie (z nich najmenej 10 % tvoria Rómovia)

Nepriami príjemcovia:

 • Obyvatelia žijúci v dotknutých obciach vďaka zapojeniu komunity a zlepšeniu sociálno-ekonomickej situácie marginalizovaných domácností

Vzhľadom na potenciálnu možnosť opakovania projektu sú konečnými cieľmi dlhodobá udržateľnosť a zapojenie miestnych orgánov, vlády a občianskej spoločnosti do jeho budúcej realizácie na národnej úrovni.

sk_SKSK