ECEC Play Hubs

ECEC Play Hubs

Hračkárnice


O projekte

Celkovým cieľom projektu bol boj proti segregácii malých rómskych detí a rodín a podpora sociálnej súdržnosti prostredníctvom komunitných, inkluzívnych služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD). Projekt podporoval aktívne zapojenie rómskych a nerómskych komunít do služieb VSRD prostredníctvom rozvoja centier ECEC Play Hubs, ktoré predstavujú úspešný prístup k prekonávaniu segregácie a poskytovaniu prístupu ku kvalitným neformálnym službám VSRD. Prispievajú tiež k lepšej skúsenosti detí s prechodom do formálneho vzdelávania a budovaniu kapacít rodičov.

Ciele:

 • Zlepšiť reakcieschopnosť a podporiť zodpovedný prístup miestnych orgánov, najmä volených a vyšších štátnych úradníkov voči marginalizovaným rómskym komunitám;
 • Budovať kapacity miestnych orgánov a zástupcov rómskych komunít na tvorbu a uplatňovanie inkluzívnych politík a verejných služieb pre všetkých občanov vrátane Rómov;
 • Posilniť rodiny v rómskych komunitách prostredníctvom podporovania rodičov (matiek aj otcov) v ich úsilí vychovávať svoje deti v bezpečnom a láskavom rodinnom prostredí;
 • Poskytovať rodičom potrebné informácie, sociálne zručnosti a vedomosti o vývine v ranom detstve, o dôležitosti ich úlohy aj informácie týkajúce sa alternatívnych, efektívnych výchovných techník, podporovať lepšiu komunikáciu a porozumenie medzi rodičmi a ich deťmi, poskytovať deťom možnosť objavovať a učiť sa a podporovať pozitívny postoj rodičov k vzdelávaniu;
 • Zvýšiť počet rómskych detí zapísaných do materských škôl;
 • Vysvetliť rómskym rodičom význam vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v predškolských zariadeniach;
 • Zvýšiť vzájomnú toleranciu medzi rómskymi a nerómskymi rodičmi;
 • Rozšíriť ponuku vzdelávacích materiálov pre deti, najmä pre deti z marginalizovaných rómskych komunít;
 • Zlepšiť a vybudovať dôveru medzi všetkými zúčastnenými stranami;
 • Eliminovať nevhodné výchovné postupy u rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia;
 • Naučiť rómske deti/ všetky deti zmysluplne tráviť voľný čas;
 • Pomôcť rómskym rodičom pripraviť ich deti na školu;
 • Naučiť rómske deti, ako sa učiť;
 • Zlepšiť sociálne zručnosti rómskych detí;
 • Zlepšiť vzdelávacie výsledky, správanie a školskú dochádzku rómskych detí.

Aktivity:

 • Mapovanie zainteresovaných strán, analýza miestnych potrieb a problémov – mapovanie relevantných aktérov na miestnej úrovni + príprava analýzy miestnych potrieb a problémov so zameraním sa najmä na „ťažšie dostupné“ malé deti.
 • Vytvorenie lokálnych akčných tímov (LAT) – organizácia výberového procesu pre 6 lokálnych akčných tímov
 • Príprava tréningov – vypracovanie súboru nástrojov pre centrá ECEC Play Hubs
 • Tréning trénerov – realizácia tréningu trénerov
 • Tréning odborníkov na miestnej úrovni – realizácia tréningov na budovanie kapacít pre LAT, pedagógov a dobrovoľníkov pracujúcich s rómskymi deťmi a ich rodičmi.
 • Zriadenie štyroch centier ECEC Play Hubs – vybavenie štyroch centier ECEC Play Hubs nábytkom, učebnými pomôckami, športovým vybavením, hrami, hračkami a knihami podľa potrieb príslušných vekových skupín.
 • Realizácia aktivít neformálneho vzdelávania na komunitnej úrovni – požičiavanie hračiek a kníh rodinám, workshopy Rodičovstvo s dôverou, workshopy Učenie hrou, zdravotná výchova, spoločné medzigeneračné vzdelávacie aktivity.
 • Program návštev v domácnostiach – podpora rodičov pri zabezpečovaní rozvoja ich detí.
 • Úvodné a záverečné hodnotenie IDELA – medzinárodné hodnotenie vývinu a učenia sa v ranom veku.
sk_SKSK