Hračkou k inklúzii

Hračkou k inklúzii

Dostupnosť


O projekte

Cieľom projektu je zvýšiť pripravenosť a zlepšiť prístup k pravidelnému vzdelávaniu malých rómskych detí so zdravotným postihnutím aj bez neho v Doľanoch – Roškovciach.

Špecifické ciele sú:

  • Organizovať inkluzívne neformálne vzdelávacie aktivity pre malé rómske deti so zdravotným postihnutím aj bez neho s cieľom uľahčiť im plynulý prechod do základného vzdelávania a z dlhodobého hľadiska zlepšiť ich vzdelávacie skúsenosti a výkon
  • Vychovávať (budúcich) rómskych rodičov k zodpovednému rodičovstvu (vrátane detí so zdravotným postihnutím), aby dokázali lepšie podporovať svoje deti doma, aj pri školských a vzdelávacích aktivitách
  • Budovať kapacity v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb tak, aby boli inkluzívnejšie voči deťom so zdravotným postihnutím a ich rodinám a aby boli kultúrne citlivé voči deťom z menšinového prostredia

Aktivity potrebné na dosiahnutie týchto cieľov:

  • Teoretický výskum najsľubnejších prístupov založených na dôkazoch v inkluzívnom vzdelávaní detí so špeciálnymi potrebami
  • Vypracovanie súboru nástrojov pre odborníkov v oblasti práce s deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodičmi
  • Budovanie kapacít miestneho akčného tímu, aby dokázal pracovať s „ťažšie dosiahnuteľnými“ deťmi so zdravotným postihnutím a ich rodičmi (školenia, workshopy, semináre)
  • Implementácia lokálnych, neformálnych komunitných iniciatív VSRD pre rodičov (workshopy v rámci programu podpory rodičovstva, zdravotné poradenstvo, sociálne poradenstvo, školenia, semináre s odborníkmi na VSRD – učiteľmi, lekármi, zubármi, psychológmi atď.) a ich deti so špeciálnymi potrebami (aktivity na podporu ich zručností, vedomostí a príprava na vstup do (pred-)školského vzdelávania; muzikoterapia – spájanie detí s rôznymi schopnosťami a z odlišného kultúrneho prostredia prostredníctvom hudobných a kultúrnych aktivít)
  • Podpora vzájomnej tolerancie prostredníctvom integračných aktivít
  • Návrh hodnotiacich nástrojov a diseminácia
sk_SKSK