Členstvo v medzinárodných sieťach

INTERNATIONAL STEP BY STEP ASSOCIATION (ISSA)

Táto členská asociácia je medzinárodnou učiacou sa komunitou (s viac ako 90 členmi), ktorú podporujú poprední odborníci na rané detstvo v Európe a Strednej Ázii. Združuje a podporuje odborníkov a partnerov pri spravodlivom poskytovaní kvalitných služieb v ranom detstve, spochybňuje existujúce znalosti a prax a spoluvytvára nové prístupy a modely. ISSA sa vo svojom pôsobení zasadzuje za kompetentné systémy raného detstva pre všetky deti, najmä pre tie najzraniteľnejšie. Snaží sa zvyšovať povedomie o dôležitosti vývoja v ranom detstve a kvalifikovanej pracovnej sily. ISSA ako popredná sieť odborníkov na rané detstvo a učiaca sa komunita podporuje kvalitné, spravodlivé a integrované služby pre deti, rodiny a odborníkov z praxe.

AFLATOUN INTERNATIONAL

Spolupracuje s rozsiahlou sieťou mimovládnych organizácií a vlád s cieľom poskytovať čo najefektívnejším spôsobom sociálne a finančné vzdelávanie všetkým deťom a mladým ľuďom. Prostredníctvom svojej interkontinentálnej siete oslovuje táto organizácia milióny detí na celom svete. Táto sieť pozostáva zo širokého spektra partnerských organizácií (viac ako 345 členov), od lokálnych neziskových organizácií po medzinárodné agentúry a vlády, zdieľajúce presvedčenie, že sociálne a finančné vzdelávanie môže významne prispieť k rozvoju detí vo svete. Jednotliví partneri vytvárajú vysoko kvalitné, kontextuálne spracované sociálne a finančné učebné osnovy pre deti a mladých ľudí vo veku 2 – 24 rokov.

REYN Slovensko – Sieť edukátorov pracujúcich s rómskymi deťmi v ranom veku

Naša organizácia v roku 2014 založila sieť edukátorov pracujúcich s rómskymi deťmi v ranom veku a ich rodičmi – ako advokačnú platformu a platformu na rozvoj profesionálnych kompetencií. Snažíme sa spolupracovať a zlepšovať, aby sme boli schopní prinášať vzdelávanie na vysokej úrovni, multikultúrny prístup vo vzdelávaní v materských a základných školách, v činnosti komunitných a zdravotných centier, ako aj v sociálnych službách. V súčasnosti má naša sieť viac ako 500 členov, priateľov a podporovateľov z radov učiteľov, sociálnych pracovníkov, zdravotných pracovníkov, komunitných aktivistov, rodičov, zástupcov štátnej správy a lokálnych samospráv. REYN Slovensko vznikol na základoch medzinárodnej siete REYN International, ktorá sídli v meste Leiden v Holandsku. V súčasnosti pôsobí v Európe aktívne celkom 11 národných sietí.

sk_SKSK