Manifest siete REYN

Nikdy viac žiadne stratené generácie Rómov a kočovníkov!

Sme…

• Sieť odborníkov pochádzajúcich z rómskeho, kočovníckeho a iného prostredia, ktorí pracujú s rómskymi a kočovníckymi deťmi, rodinami a komunitami. Naša sieť pôsobí v osemnástich krajinách a stále sa rozrastá;

• Otvorená a inkluzívna učiaca sa komunita odborníkov a poloprofesionálov, pedagógov, detských sestier a pôrodných asistentiek, zdravotníkov vykonávajúcich návštevy v domácnostiach, pediatrov a zástancov práv detí a Rómov.

• Odhodlaní podporovať a poskytovať kvalitné, inkluzívne, medzi kultúrne služby a starostlivosť súvisiacu s vývojom v rannom detstve v predškolských zariadeniach, jasliach, škôlkach, základných školách, komunitných centrách, rodinných centrách, sociálnych službách a službách ochrany detí, zdravotných strediskách a programoch návštev v domácnostiach;

• Vo všetkých našich odborných postupoch oddaní myšlienke podpory boja proti diskriminácii, rešpektu k rôznorodosti, odlišnosti, tolerancii a rovnosti;

• Oddaní snahe zabezpečiť rovnosť prístupu rómskych a kočovníckych rodín a detí k vysoko kvalitným službám súvisiacim s vývojom v rannom detstve;

• Aktívni v rozvoji takých služieb a starostlivosti o rómske a kočovnícke deti a rodiny, ktoré podporujú slobodu voľby, nenásilie a solidaritu v rámci komunity.

Sme presvedčení, že…

• Keď spolupracujeme, sme silnejší. Spoločne dokážeme vytvoriť lepšie príležitosti pre rómske a kočovnícke deti a ich rodiny a zlepšiť ich prístup ku kvalitným službám a starostlivosti v rannom detstve;

• Ranné detstvo je obdobie života, ktoré v sebe skrýva obrovský potenciál na zlepšenie súčasnej situácie a vytvorenie lepšej budúcnosti pre dievčatá a chlapcov z rómskych a kočovníckych rodín;

• Deti prosperujú a rastú vtedy, keď sa ich ľudské schopnosti a nadanie podporia a stimulujú vďaka kvalitnej, inkluzívnej starostlivosti v prvých rokoch života, a to bez ohľadu na ich etnický pôvod;

• Žiadne dieťa by nemalo byť nútené čeliť náročným situáciám, vznikajúcim v dôsledku sociálnej nerovnosti, ekonomického vylúčenia, rasových predsudkov a kultúrnej marginalizácie, akým sú rómske deti a deti kočovníkov vystavené vo väčšine krajín, kde žijú;

• Každý z nás, keďže sa profesionálne zaoberáme vývojom v rannom detstve, je nositeľom zmien smerujúcich k vytvoreniu spravodlivej a férovej spoločnosti, v ktorej sú všetci členovia cenení a rešpektovaní;

• Ako odborníci na vývoj v rannom detstve máme vo svojich rukách moc a zodpovednosť a môžeme zohrať významnú rolu v živote rómskych a kočovníckych detí a ich rodín;

• Dievčatá a chlapci z rómskych a kočovníckych rodín by si mali vážiť sami seba a mať vysoké sebavedomie: mali byť hrdí na krásu rómskej a kočovníckej kultúry a svoju rómsku, či kočovnícku identitu.

 

Zaväzujeme sa:

• Budovať profesionalitu a pocit spolupatričnosti medzi všetkými odborníkmi na ranné detstvo, ktorí pracujú s rómskymi a kočovníckymi komunitami;

• Zasadzovať sa to, čo je v najlepšom záujme každého dieťaťa a rodiny tým, že budeme vytvárať inkluzívne postupy a podporovať nepredpojatý prístup k deťom v prvých rokoch života;

• Vytvárať, rozvíjať, objavovať a zdieľať inovatívne postupy, dôležité riešenia a konštruktívne prístupy, aby sme dokázali, že zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie služby a ustanovizne (vrátane komunitnej starostlivosti o deti z ústavov), ktoré slúžia rómskym a kočovníckym deťom a rodinám, môžu deťom vychádzať v ústrety a mať voči rodinám priateľský postoj;

• Pristupovať kriticky a pretvárať existujúce odborné postupy využívané v službách vývoja v ranom detstve, ktoré až príliš často vedú k vylúčeniu a diskriminácii (vrátane segregácie) na základe rozdielnosti, a podporovať úctu voči rozmanitosti, rovnosť a inkluzívnosť pre všetkých;

• Podporovať prezentovanie mienky rómskych a kočovníckych rodín a detí odborníkom, tvorcom politík a politikom;

• Oslavovať úspechy našich členov a v priebehu našich profesionálnych životov a vzájomne sa podporovať.

 

V našej sieti budeme:

• Budovať mosty a rozvíjať partnerstvá medzi odborníkmi, ktorí zdieľajú uvedené, alebo podobné presvedčenia;

• Podporovať osvedčené postupy v práci s rómskymi a kočovníckymi rodinami a komunitami;

• Zasadzovať sa za iniciatívy, ktoré podporujú a posilňujú postavenia rómskych a kočovníckych rodičov;

• Zdieľať skúsenosti s riešením náročných situácií a príležitostí, aby sme sa mohli jeden od druhého vzájomne učiť;

• Podporovať profesijný rozvoj odborníkov a podporovať celoživotné vzdelávanie;

• Podporovať odborníkov z praxe, ktorí pracujú s rómskymi a kočovníckymi komunitami, aby sa naučili presadzovať svoje záujmy a dokázali prejaviť svoj názor;

• Povzbudzovať svojich členov, aby prezentovali svoje názory na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Chceme skoncovať

so stratenými generáciami Rómov a kočovníkov!