REYN Slovensko

REYN Slovensko

Sieť edukátorov pracujúcich s rómskymi deťmi v ranom veku


O projekte

Množstvo štúdií z celého sveta dokumentuje, že deti z chudobných rodín často vyrastajú v domácnostiach, ktoré sú menej podnetné pre učenie sa či rozvoj jazyka, a zapájajú sa do menšieho počtu aktivít s dospelými než ich rovesníci z lepšie situovaných rodín. Socio-ekonomické postavenie rodiny má významný vplyv na kognitívny, sociálny, fyzický a emocionálny rozvoj osobnosti dieťaťa. Vo veku 3 rokov je možné pozorovať rozdiely medzi úrovňou rozvoja osobnosti detí z materiálne chudobného prostredia a ich rovesníkmi z menej chudobného prostredia, pričom sa tieto vývojové rozdiely počas detstva každým rokom zväčšujú.

Naša organizácia sa preto v roku 2014 rozhodla založiť sieť edukátorov pracujúcich s rómskymi deťmi v ranom veku a ich rodičmi – ako advokačnú platformu a platformu na rozvoj profesionálnych kompetencií. Snažíme sa spolupracovať a zlepšovať, aby sme boli schopní prinášať vzdelávanie na vysokej úrovni, multikultúrny prístup vo vzdelávaní v materských a základných školách, v činnosti komunitných a zdravotných centier, ako aj v sociálnych službách. V súčasnosti má naša sieť viac ako 500 členov, priateľov a podporovateľov z radov učiteľov, sociálnych pracovníkov, zdravotných pracovníkov, komunitných aktivistov, rodičov, zástupcov štátnej správy a lokálnych samospráv. REYN Slovensko vznikol na základoch medzinárodnej siete REYN International, ktorá sídli v meste Leiden v Holandsku. V súčasnosti pôsobí v Európe aktívne celkom 11 národných sietí.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie siete edukátorov – REYN Slovensko na vytvorenie vplyvnej advokačnej platformy, aktívne ovlpyvňujúcej politiky v oblasti vzdelávania detí v ranom veku a ich rodičov na lokálnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, zodpovednej za pozitívnu zmenu v klíme a v prostredí, v ktorom sa rómske deti vyvíjajú a vzdelávajú.

Aktivity projektu:

  • Advokačné aktivity – výskum aktuálnej situácie v neformálnom vzdelávaní rómskych detí v ranom veku a ich rodičov, účasť v poradných orgánoch a komisiách štátnych inštitúcií, tvorba vzorových inkluzívnych plánov pre vzdelávacie inštitúcie, organizácia multiplikačných podujatí (okrúhle stoly, konferencia)
  • Profesionálny rozvoj členov siete – organizácia vzdelávacích workshopov a tréningov v oblasti inkluzívneho vzdelávania
  • Organizácia študijných ciest do zahraničia
  • Pravidelná komunikácia s členmi siete na výmenu skúseností a prezentovanie dobrej praxe prostredníctvom sociálnych sietí
sk_SKSK