Aflatoun

Aflatoun

Posilnenie sociálneho začlenenia prostredníctvom cielených opatrení


O projekte

Tento projekt podporuje partnerskú iniciatívu zameranú na podporu inovácií v oblasti sociálneho a finančného vzdelávania detí, ich rodičov a učiteľov/odborníkov a výmenu skúseností medzi zúčastnenými partnermi. Chceme vniesť zmenu do vzdelávania v oblasti, ktorou sa školy u nás zaoberajú len veľmi zriedkavo, alebo s ňou pracujú len neformálne a okrajovo, bez stanovenia si konkrétnych cieľov. Projekt zvýši kompetencie učiteľov pracujúcich s cieľovými skupinami. Do priamej práce s deťmi budú výrazne zapojení aj rodičia, pretože sú tými najdôležitejšími ľuďmi v živote detí a dokážu ovplyvňovať ich postoje a podporiť ich v pozitívnom prístupe k svetu. Projekt je zameraný na rozvoj kompetencií žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl, najmä ich sociálnych a občianskych kompetencií prostredníctvom zavedenia inovatívneho programu integrovaného sociálneho a finančného vzdelávania Aflatoun v 3 zapojených krajinách (na Slovensku, v Srbsku a v Holandsku). Učebné osnovy sociálneho a finančného vzdelávania tohto programu – ktoré by mali tvoriť kľúčovú súčasť vzdelávania v nadväznosti na dôsledky pandémie COVID-19 – sa zakladajú na princípe, ktorý hovorí, že osobný, sociálny a ekonomický život človeka sú navzájom prepojené a aby mohli deti ísť za svojimi cieľmi a naplno využiť svoj potenciál, mali by sa o nich učiť komplexne. Aflatoun motivuje deti k tomu, aby sa učili aktívne a samostatne a túžili porozumieť svetu, v ktorom žijú. Predprimárne a primárne vzdelávanie môže pri splnení určitých podmienok výrazne pomôcť pri odstraňovaní znevýhodnení vo vzdelávaní. Najúčinnejšie intervenčné programy zahŕňajú intenzívne, včasné, na dieťa zamerané, vzdelávanie v centrách so silným zapojením rodičov, vzdelávanie rodičov, domáce vzdelávacie aktivity a opatrenia na podporu rodiny. Náš projekt spĺňa všetky tieto podmienky. Posilňuje postavenie detí a ich rodičov prostredníctvom rozvoja ich občianskych a sociálnych zručností, aby sa mohli stať nositeľmi zmeny vo vlastnom živote a vo svojich komunitách.

Aktivity projektu sú navzájom prepojené a musia sa uskutočniť v určitom poradí, aby sa mohli poznatky z programu Aflatoun úspešne znásobiť. Najprv je potrebné vyškoliť skupinu lektorov. Ich úlohou potom bude vyškoliť ďalších učiteľov/odborníkov. Všetci vyškolení učitelia/odborníci/pracovníci s mládežou budú potom realizovať workshopy vo svojich školách/zariadeniach, do ktorých sa zapoja deti, mladí ľudia a rodičia.

sk_SKSK